Det er en betingelse for at blive meddelt opholds- og arbejdstilladelse med henblik på arbejde, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Det vil sige, at du skal modtage den løn, som er sædvanlig for det pågældende arbejde i Danmark. 

Betingelsen om, at din løn skal være sædvanlig, gælder både i førstegangssager og i forlængelsessager.

Det gælder for opholds- og arbejdstilladelse efter følgende ordninger: 

 • Beløbsordningen
 • Den supplerende beløbsordning
 • Fast track-ordningens beløbsspor, supplerende beløbsspor, korttidsspor og forskerspor
 • Forskerordningen
 • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse
 • Positivlisten for faglærte
 • Ordningen for særlige individuelle kvalifikationer
 • Ordningen for fodermestre og driftsledere
 • Praktikantordningen

Spørgsmålet om sædvanlig løn i sager efter positivlisten for faglærte sker efter nogle særlige principper, som du kan læse mere om på ansøgningssiden for positivlisten for faglærte.

Søger du om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse eller særskilt arbejdstilladelse som medfølgende familie, er det også en betingelse, at din løn er sædvanlig.

Ved vurderingen af, om den tilbudte løn er sædvanlig, indgår kun likvide midler som udbetales, det vil sige den faste og garanterede løn, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge. Arbejdsgiver kan give personalegoder i form af fx kost og logi som et tillæg til lønnen, men personalegoder kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Usikker lønindkomst, som fx provision eller bonus, kan normalt ikke indgå i beregningen af løn.

I de fleste sager indgivet efter 1. januar 2021 skal den sædvanlige løn udbetales til en dansk bankkonto.

Sager, hvor vi som udgangspunkt vurderer, at lønvilkår er sædvanlige 

SIRI vil normalt vurdere, at din løn er sædvanlig, hvis det er oplyst i ansøgningsskemaet og i ansættelseskontakten, at:

 • din arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening. Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at være medlem af en brancheforening
 • dit ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst for relevant branche/område. Bemærk, at din arbejdsgiver skal have tiltrådt overenskomsten ved en aftale med fagforeningen, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver alene følger en overenskomst
 • lønnen pr. måned udgør kr. 71.020,83 eller mere (2024-niveau) 

I disse tilfælde vil vi som udgangspunkt ikke foretage en nærmere undersøgelse af, om den tilbudte løn er sædvanlig. 

Sager, hvor vi skal undersøge, om lønvilkår er sædvanligt

Hvis ikke punkterne ovenfor er dokumenteret i din ansættelseskontrakt, vil SIRI undersøge, om den tilbudte løn er sædvanlig efter danske forhold. Når vi skal vurdere, om lønnen er sædvanlig, anvender vi Dansk Arbejdsgiverforening (DAs) lønstatistik som rettesnor.

For at kunne anvende DAs lønstatistik, skal vi have oplysninger om jobtitel, jobbeskrivelse, relevant erhvervserfaring for den tilbudte stilling samt den sekscifret DISCO-kode, der betegner arbejdsfunktionen.

Læs mere om fagklassifikationen DISCO og DISCO-koder

Når vi har de ovennævnte oplysninger, kan vi vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig. Den tilbudte løn skal som minimum være på niveau med nedre kvartil for den pågældende arbejdsfunktion (sekscifrede DISCO-kode) og tilsvarende antal års erhvervserfaring i DA’s lønstatistik for den region, du skal arbejde i.

Hvis arbejdet udføres i en anden region, end hvor din arbejdsgivers virksomhed har CVR-adresse, så skal lønnen være sædvanlig i den region, hvor arbejdet udføres, hvis der er tale om et fast arbejdssted. Adressen og p-nummeret på det faste arbejdssted bør fremgå af ansættelseskontrakten.

DA's lønstatistik for ansøgninger indgivet fra og med 1. juli 2024

Hvis vi vurderer, at lønnen ikke er sædvanlig, kan vi partshøre din arbejdsgiver om lønnen på baggrund af DAs lønstatistik. 

Hvis vi vurderer, at DA’s lønstatistik i din sag viser en usædvanlig løn, f.eks. sammenlignet med det generelle lønniveau for den pågældende arbejdsfunktion, kan vi anmode De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), om deres vurdering af, om din løn er sædvanlig efter danske forhold. Vurderer RAR, at din løn ikke er sædvanlig, vil vi partshøre din arbejdsgiver om det før vi træffer en afgørelse i din sag.