Orienteringsbrev vedrørende din opholdsret som herboende britisk statsborger i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU

Du modtager dette brev, fordi du er registret som britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger i Det Centrale Personregister (CPR).

Du bedes se bort fra dette brev, hvis du er statsborger i Danmark, et af de nordiske lande, Schweiz eller EU.

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. I den forbindelse har EU og Storbritannien indgået en udtrædelsesaftale, som trådte i kraft den 1. februar 2020. Som en del af udtrædelsesaftalen er der indført en tidsbegrænset overgangsperiode, som blandt andet betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat kan udøve deres ret til fri bevægelighed i den periode. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020.

Formålet med dette orienteringsbrev er at oplyse dig om dine opholdsrettigheder samt, hvad du skal foretage dig for at bevare din opholdsret efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.

Hvordan er jeg stillet efter den 31. december 2020?

Hvis du har taget lovligt ophold i Danmark – i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed – inden den 31. december 2020, kan du bevare din ret til ophold i Danmark.

I henhold til udtrædelsesaftalen vil du fortsat have mulighed for at udøve dine rettigheder, som hidrører fra EU-retten i Danmark. Dette betyder, at du fortsat kan bo, arbejde eller studere i Danmark på samme vilkår som hidtil. 

Britiske statsborgere, som ikke har taget lovligt ophold i Danmark og udøvet deres ret til fri bevægelighed inden den 31. december 2020, skal søge om opholdstilladelse som tredjelandsstatsborgere - efter udlændingelovens regler - hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller hos Udlændingestyrelsen, hvis de ønsker at tage ophold i Danmark efter den 31. december 2020. 

Hvad skal jeg gøre for at bevare min opholdsret efter den 31. december 2020?

Du skal indgive en obligatorisk ansøgning om udstedelse af ny opholdsstatus og et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen. Ansøgningen indgives ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema, som vil være tilgængeligt på www.nyidanmark.dk fra 1. januar 2021. 

Din ansøgning indgives til SIRI. Den kan tidligst indgives den 1. januar 2021 og senest den 31. december 2021. Ansøgninger indgivet efter den 31. december 2021 vil kun blive behandlet, hvis SIRI vurderer, at der er tale om særlige undskyldelige omstændigheder.

Du vil i starten af december 2020 få nærmere besked om, hvornår du skal indgive din ansøgning. Du har fortsat lovligt ophold i Danmark i perioden op til indgivelsen af ansøgningen og i perioden, hvor din ansøgning bliver behandlet.

Hvem skal indgive en ansøgning om ny opholdsstatus?

Alle britiske statsborgere samt familiemedlemmer til britiske statsborgere, som har taget lovligt ophold i Danmark og udøvet deres ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten inden den 31. december 2020, skal søge om ny opholdsstatus.

Følgende grupper er omfattet:

 • Arbejdstagere

 • Studerende

 • Selvstændige erhvervsdrivende

 • Selvforsørgende (herunder pensionister og førtidspensionister)

 • Familiemedlemmer til statsborgere fra Storbritannien (dvs. ægtefælle/samlever, børn, forældre og andre direkte beslægtede)

Britiske statsborgere med tidsubegrænset ophold

Du skal også indgive en ansøgning om ny opholdsstatus, hvis du har opnået tidsubegrænset opholdsret i henhold til EU-retten. Dette skyldes, at dit opholdsgrundlag skal ændres, da det fremover bygger på udtrædelsesaftalen.

Grænsearbejdere

Britiske statsborgere, der udøvede deres ret til fri bevægelighed som grænsearbejdere i Danmark inden overgangsperiodens udløb og derefter fortsat udøver den, kan bevare deres eksisterende rettigheder, såfremt de indgiver en ansøgning om et nyt dokument, der bekræfter deres rettigheder som grænsearbejdere i Danmark.

Det betyder, at man fortsat kan arbejde i Danmark og bo i Storbritannien eller i et andet EU-land uden særskilt arbejdstilladelse.

Dokumentation ved indgivelse af ansøgning

Ved indgivelse af ansøgningen vil du blive bedt om at vedlægge dokumentation for, at du inden overgangsperiodens ophør opfylder et opholdsgrundlag efter EU-retten.

Eksempler på dokumentation:

 • Kopi af registreringsbevis/opholdskort

 • Kopi af ansættelseskontrakt/arbejdsgivererklæring

 • Kopi af indskrivning ved en godkendt uddannelsesinstitution

 • Kontoudtog som dokumentation af tilstrækkelige midler

 • Bevis for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed

 • Kopi af vielsesattest eller andet bevis for, at man er samlevende

Alle ansøgninger skal endvidere vedlægges kopi af gyldigt pas.

Opholdskort

Hvis du lever op til betingelserne i udtrædelsesaftalen, udsteder SIRI et opholdskort, der dokumenterer din opholdsret i Danmark. Opholdskortene er gyldige i henholdsvis fem år (tidsbegrænset ophold) og ti år (tidsubegrænset ophold).

Optagelse af biometri

I forbindelse med, at du indgiver din ansøgning om ny opholdsstatus, skal du have optaget biometri til brug for udstedelsen af dit opholdskort. Alle persongrupper, herunder grænsearbejdere, skal have optaget biometri. Biometrien kan optages i en af SIRIs fem afdelinger (København, Odense, Aalborg, Aarhus, Aabenraa). Hvis man opholder sig i udlandet, kan man få optaget biometri ved at henvende sig til en dansk repræsentation eller et VFS center (Visa Facilitation Services).

Kommunikation

I starten af december vil du modtage et nyt brev, hvoraf det vil fremgå, hvornår du skal indgive din ansøgning. SIRI ønsker at fordele ansøgningerne henover året med henblik på at undgå lange sagsbehandlingstider. Du vil derfor blive bedt om at indgive din ansøgning indenfor et bestemt tidsinterval. Tidsintervallerne vil også fremgå af vores hjemmeside www.uim.dk/brexit samt www.nyidanmark.dk, når vi nærmer os årsskiftet. På samme sider vil du løbende kunne finde opdateret information om regler og ansøgningsprocedure.

Med venlig hilsen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)