Du skal normalt betale gebyr, når du ansøger om opholdstilladelse eller om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse på disse områder:

 • Familiesammenføring
 • Arbejde
 • Studie og forskere
 • Au pair og praktik
 • Religiøse forkyndere
 • Medfølgende familie 

Du skal normalt også betale gebyr, hvis du vil klage over en afgørelse eller anmode om at en sag genoptages på et af disse områder. 

Du skal normalt betale gebyr, når du ansøger om permanent opholdstilladelse. Det gælder alle sagsområder – også hvis du er flygtning eller har humanitær opholdstilladelse. 

Gebyret skal betales senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse. Sagsbehandlingen vil først begynde, når gebyret er modtaget og registreret som betalt. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil ansøgningen, klagen eller anmodningen om genoptagelse blive afvist. 

Du kan enten selv betale gebyret, eller en anden person kan betale gebyret på dine vegne.

Visse ansøgere kan være fritaget for at betale gebyr for ansøgninger, der normalt er omfattet af gebyrkrav.

Gebyrkravet i forhold til ansøgninger om opholdstilladelse og ansøgninger om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse kan fraviges, hvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne taler for det. Ved anmodninger om genoptagelse og ved klager fraviges kravet om gebyr, hvis det vil være i strid med EU-reglerne at stille krav om gebyrbetaling.

Gebyrkravet i forhold til ansøgninger om permanent opholdstilladelse, kan normalt kun fraviges, hvis EU-reglerne taler for det.

Det vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag om kravet om gebyrbetaling kan fraviges. Derfor skal alle ansøgere inden for de ovenfor nævnte områder altid oprette et sagsbestillings-id på nyidanmark.dk.

Danmarks internationale forpligtelser ved familiesammenføring

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser om at beskytte retten til et familieliv kan kravet om gebyrbetaling efter en konkret vurdering fraviges ved ansøgninger om familiesammenføring eller om forlængelse af familiesammenføring.

Hvis myndighederne beslutter, at en ansøgning kan indgives gebyrfrit, er der alene taget stilling til spørgsmålet om gebyr. Der er dermed ikke taget stilling til, om ansøgningen kan imødekommes, eller om de almindelige betingelser for opholdstilladelse kan fraviges.

Begrebet familieliv omfatter som udgangspunkt ægtefæller og deres mindreårige børn. Ansøgningen er derfor gebyrpålagt, hvis ansøgeren ikke er en del af den herboendes kernefamilie.

Ansøgningen om familiesammenføring vil også være gebyrpålagt, hvis Udlændingestyrelsen i forbindelse med en tidligere ansøgning har vurderet, at ansøger og personen i Danmark ikke har etableret et familieliv, der efter Danmarks internationale forpligtelser kan anses for at være beskyttelsesværdigt.

Det gælder fx for personer, hvor Udlændingestyrelsen har vurderet, at der er bestemte grunde til at antage, at ægteskabet mellem personen i Danmark og ansøgeren er indgået med det afgørende formål, at ansøgeren kan få opholdstilladelse i Danmark.  

I de følgende afsnit er beskrevet en række eksempler på, hvornår kravet om gebyrbetaling kan fraviges i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

Flygtningestatus

Kravet om gebyrbetaling kan fraviges i sager om familiesammenføring, hvis den person, der allerede bor i Danmark er flygtning, og familielivet med ansøger ikke kan udøves i hjemlandet eller andre lande.

Udlændingestyrelsen har dog vurderet, at der i nogle lande er sket grundlæggende forbedringer af de generelle forhold i landet, som betyder, at den person, der allerede bor i Danmark, ikke længere risikerer forfølgelse. I sådanne tilfælde skal man betale gebyr, når man søger om familiesammenføring eller om forlængelse af familiesammenføring.

Det gælder fx for personer, der har fået opholdstilladelse som flygtning i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien i 1990’erne.

Hvis Udlændingestyrelsen under sagens behandling vurderer, at den person, der allerede bor i Danmark, alligevel risikerer forfølgelse i sit hjemland, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Hjemmeboende børn med selvstændig tilknytning til Danmark

Kravet om gebyrbetaling kan fraviges i sager om familiesammenføring, hvis den person, der allerede bor i Danmark har hjemmeboende børn under 18 år.

De hjemmeboende børn kan både være fælles børn eller særbørn af den herboende person.

Efter fast praksis vil børn have opnået en selvstændig tilknytning til Danmark efter 6-7 års sammenhængende lovligt ophold her i landet og vedvarende har gået i danske institutioner og/eller skoler. Læs mere om, hvad der indgår i vurderingen af, om et barn har selvstændig tilknytning til Danmark

Samvær med særbørn

Udlændingestyrelsen kan også fravige kravet om betaling af gebyr i sager om familiesammenføring, hvis den person, der allerede bor i Danmark, har hjemmeboende børn fra et tidligere forhold (særbørn), også selvom disse børn ikke har opnået en selvstændig tilknytning til Danmark. Det er dog et krav, at den anden forælder i Danmark udøver samvær af et vist omfang med barnet.

Udlændingestyrelsen kan også fravige kravet om betaling af gebyr, hvis den person, der allerede bor i Danmark, udøver samvær af et vist omfang med særbørn i Danmark, som bor hos den anden forælder.

Handicap

Kravet om gebyrbetaling kan fraviges i sager om familiesammenføring, hvis den person, der allerede bor i Danmark, lider af alvorlig sygdom eller har et handicap, og personen ikke kan betale gebyr som følge af sit handicap.

Tyrkiske statsborgere

Tyrkiske statsborgere, der er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, er ikke omfattet af reglerne om gebyrbetaling. Tyrkiske statsborgere, der søger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse i Danmark, skal således ikke betale gebyr.

Tyrkiske statsborgere, der ansøger om et praktikophold og modtager løn fra praktikværten (arbejdsgiver), er fritaget for gebyrbetaling. Hvis ansøgeren ikke modtager løn, men fx modtager et stipendium, skal der betales gebyr.

Tyrkiske statsborgere som ansøger om opholdstilladelse på baggrund af deltagelse i ph.d.-studier ved ESS, skal heller ikke betale gebyr.

Tyrkiske statsborgere, som søger om forlængelse af opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse, og som er økonomisk aktive som arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller tjenesteydere, er også fritaget for betaling af gebyr.

Endvidere er man fritaget for betaling af gebyr, hvis man søger om opholdstilladelse, om forlængelse af opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med eller som medfølgende familiemedlem til en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder.   

Læs mere om fritagelsesmuligheder for tyrkiske statsborgere

Statsborgere fra EU og Norden 

EU/EØS-statsborgere, der søger om ophold efter EU-reglerne, er fritaget for gebyrbetaling.

Nordiske statsborgere skal ikke søge om opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark, og de nordiske statsborgere skal derfor ikke betale gebyr.

En ansøgning med gebyr vil normalt blive afvist, hvis gebyret ikke er betalt.

Hvis du mener, at du er fritaget fra at betale gebyr, og du derfor indgiver din ansøgning, anmodning om genoptagelse eller klage uden at betale gebyr, men myndighederne finder, at der ikke er grundlag for at fravige kravet om gebyrbetaling, vil ansøgningen, anmodningen om genoptagelse eller klagen blive afvist. Det betyder, at du skal starte processen forfra og oprette et nyt sagsbestillings-id, betale gebyr og indgive en ny ansøgning, anmodning om genoptagelse eller klage.

Hvis du har betalt gebyr, men myndighederne finder, at der er grundlag for at fravige kravet om gebyrbetaling, vil du få det indbetalte gebyr tilbagebetalt.

Du skal ikke betale gebyr, hvis du søger om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse på disse områder:

 • Japanske statsborgere, der ansøger om Working Holiday (øvrige nationaliteter, der ansøger om Working Holiday, skal betale gebyr)
 • Volontører
 • Pendlere (arbejdstilladelse til personer med ophold uden for Danmark)
 • Asyl
 • Humanitær opholdstilladelse
 • Opholdstilladelse efter Friby-ordningen 
 • Opholdstilladelse som udsendelseshindret
 • Opholdstilladelse efter de særlige bestemmelser for tidligere danske statsborgere og ansøgere af dansk afstamning
 • Ophold efter EU-reglerne
 • Opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland

Du skal heller ikke betale gebyr for en klage over en afgørelse eller en anmodning om at genoptage en sag inden for et af disse områder.

Du skal heller ikke betale gebyr for klager, der alene vedrører den måde, en sag er behandlet på, dvs. en sagsbehandlingsklage.

Hvis du skal ansøge om opholdstilladelse, forlængelse af opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse, anbefaler vi, at du betaler gebyret inde på den relevante ansøgningsside på nyidanmark.dk under fanen ’Sådan ansøger du’. På den måde sikrer du dig, at du vælger den rigtige sagskategori. På ansøgningssiden kan du også læse mere om de relevante betingelser under fanen ’Det skal du vide’.

Betal gebyr for klager og genoptagelse af sager

Læs brugervejledning om betaling af gebyr

Se oversigt over gebyrsatser

Har du spørgsmål om gebyrer på sagsområderne familiesammenføring, religiøse forkyndere og permanent opholdstilladelse, kan du kontakte Udlændingestyrelsen

Har du spørgsmål om gebyrer på de øvrige sagsområder, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).