Opholdskortet er dokumentation for, at du har opholdstilladelse i Danmark.

I forbindelse med, at du indgiver ansøgning om opholdstilladelse, optager udlændingemyndighederne biometri til brug for udstedelsen af opholdskortet og til identifikation og identitetskontrol. Biometrien registreres i udlændingemyndighedernes registre. Læs mere om opbevaring af biometri

Alle tredjelandsstatsborgere (dvs. personer, som er statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS) over 18 år, som ansøger om opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens regler, skal have optaget biometri i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen. Du skal også have optaget biometri, hvis du ansøger om forlængelse af din opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse.

Hvis du indgiver din ansøgning ved at møde personligt op på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet eller et outsourcingbureau, som modtager ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, eller i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i Borgercenteret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, skal du ved samme lejlighed have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) og afgive din underskrift. Hvis du ikke vil afgive ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, dvs. den vil ikke blive behandlet.

Hvis du indgiver din ansøgning ved at møde personligt op på en norsk repræsentation, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, skal du aflevere et ansigtsfoto og forevise gyldig legitimation. Hvis du efterfølgende får en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis du ikke vil aflevere et ansigtsfoto til den norske repræsentation i forbindelse med ansøgningens indgivelse, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Du skal altid medbringe dit originale pas eller anden rejselegitimation, når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis du indgiver din ansøgning på et af de outsourcingkontor i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal du aflevere dit pas (eller anden rejselegitimation), så outsourcingkontoret kan få det verificeret på repræsentationen. Desuden skal du medbringe en kopi af samtlige sider af dit pas. Hvis du ikke medbringer en kopi, vil outsourcingkontoret opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til SIRI, skal have optaget biometri i Borgercenteret hos SIRI.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har afdelinger flere steder i Danmark. 

Asylansøgere får optaget biometri i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen om asyl i Center Sandholm. Kvoteflygtninge skal have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice efter indrejsen i Danmark. 

Se Udenrigsministeriets oversigt over danske repræsentationer i udlandet og outsourcingkontorer, hvor du kan få optaget biometri og over norske og svenske repræsentationer, hvor ansigtsfoto kan afleveres

Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Læs mere om Borgercentret i SIRI

Ophold i Danmark efter EU-reglerne

Er du borger i et EU-, EØS-land eller Schweiz og skal du ansøge om opholdsdokument efter EU-reglerne, skal du ikke afgive biometri. Du skal i stedet aflevere et pasfoto sammen med din ansøgning.

Er du statsborger i et land uden for EU eller EØS samt familiemedlem til en borger fra et EU- eller EØS-land og skal du ansøge om ophold efter EU-reglerne, skal du heller ikke afgive biometri. Du skal i stedet aflevere et udfyldt stamkort med pasfoto og underskrift sammen med din ansøgning.

Læs mere om ophold efter EU-reglerne

Ophold på Færøerne og i Grønland

Der skal ikke optages biometri, hvis du ansøger om opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland. Du skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt med Person ID eller udlændingenummer, hvis du har dette.

Pendlere

En tredjelandstatsborger, der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark og ikke opholdstilladelse, skal ikke have optaget biometri. Man skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Bibeskæftigelse

En tredjelandstatsborger, der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark på grund af bibeskæftigelse, skal ikke have optaget biometri. Man skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Fysiske hindringer

Der optages ikke fingeraftryk af ansøgere, som af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Biometrien (fingeraftryk og ansigtsfoto) registreres i udlændingemyndighedernes registre. Hvis du får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 10 år. Hvis du ikke får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 20 år. Hvis du bliver dansk statsborger, slettes fingeraftryk og ansigtsfoto. Læs mere om opbevaring af biometri

I stedet for at indgive ansøgningen ved at møde personligt op kan du indgive den via et online ansøgningsskema, via e-mail, pr. post, pr. fax eller via tredjemand (fx advokat). I disse tilfælde skal du inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen møde personligt op og have optaget biometri eller aflevere ansigtsfotos. I den forbindelse foretages der også legitimering.

Hvis du har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation eller et outsourcingkontor, skal du inden 14 dage efter, at du har indgivet ansøgningen, møde personligt op og have optaget biometri og afgive din underskrift på den danske repræsentation eller et outsourcingkontor, i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i Borgercentret hos SIRI. Hvis man ikke vil afgive biometri indenfor fristen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Hvis du har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en norsk repræsentation, skal du inden 14 dage efter, at du har indgivet ansøgningen, møde personligt op på den norske repræsentation med henblik på at aflevere 2 stk. ansigtsfotos og forevise gyldig legitimation. Hvis du efterfølgende får en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk)og afgive din underskrift inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis du ikke vil aflevere to ansigtsfotos til den udenlandske repræsentation indenfor fristen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Du skal altid medbringe dit originale pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri, eller når du skal aflevere ansigtsfotos. Hvis du indgiver din ansøgning på et af de outsourcingkontor i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal du medbringe en kopi af samtlige sider af dit pas. Hvis du ikke medbringer en kopi, vil outsourcingkontoret opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Hvis du indgiver ansøgningen via et online ansøgningsskema, skal du udover pas medbringe print af kvittering for, at ansøgningen er indgivet online. Dette er nødvendigt for at kunne matche ansøgning og biometri/ansigtsfoto.

Hvis du indgiver ansøgningen via e-mail, pr. post, pr. fax eller via tredjemand, skal du udover pas medbringe kopi af de tre første sider af ansøgningsskemaet, som du har udfyldt.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til SIRI, skal have optaget biometri i Borgercenteret hos SIRI.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har afdelinger flere steder i Danmark.

Se Udenrigsministeriets oversigt over danske repræsentationer i udlandet og outsourcingkontorer, hvor du kan få optaget biometri og over norske og svenske repræsentationer, hvor ansigtsfotos kan afleveres

Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Læs mere om Borgercentret i SIRI

Børn under 18 år, der skal have eller har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver behøver ikke opholdskort.

Barnet kan dog få udstedt et opholdskort, hvis man ansøger om det. Når man ansøger om opholdstilladelse, kan man i ansøgningsskemaet anføre, at barnet ønsker et opholdskort. I så fald vil barnet få optaget biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives. Der optages ansigtsfoto af barnet. Hvis barnet er 6 år eller derover, optages der endvidere fingeraftryk og underskrift.

Ved opholdskort til børn under 6 år vil ansigtsfotoet blive lagret på chippen på opholdskortet. Hvis barnet er 6 år eller derover, vil chippen endvidere indeholde fingeraftryk.
Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, skal ansøgningen vedlægges 2 stk. pasfotos af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere ønsker et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort.

Børn under 18 år, der ikke har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, men i stedet bor hos fx plejeforældre, nære slægtninge eller har ophold på baggrund af skoleophold, skal have udstedt opholdskort, og der skal derfor optages biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives.

En ansøgning vil blive afvist, hvis du i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ikke vil afgive ansigtsfoto eller fingeraftryk.

En ansøgning vil ikke blive afvist, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Er en ansøgning indgivet via digitale formularer, via e-mail, pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, og man ikke har fået optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen.

Er en ansøgning indgivet via digitale formularer, via e-mail, pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en norsk repræsentation, og man ikke har afleveret 2 stk. ansigtsfotos inden 14 dage efter, at man har indgivet ansøgningen.