Opholdskortet er dokumentation for, at du har opholdstilladelse i Danmark.

I forbindelse med, at du indgiver ansøgning om opholdstilladelse, optager udlændingemyndighederne biometri til brug for udstedelsen af opholdskortet og til identifikation og identitetskontrol. Biometrien registreres i udlændingemyndighedernes registre. Læs mere om opbevaring af biometri

Alle tredjelandsstatsborgere (dvs. personer, som er statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS) over 18 år, som ansøger om opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens regler, skal have optaget biometri i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen. Du skal også have optaget biometri, hvis du ansøger om forlængelse af din opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse.

Alle tredjelandsstatsborgere (dvs. personer, som er statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS), som ansøger om ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal have optaget biometri for at få udstedt et opholdskort. 

Hvis du indgiver din ansøgning ved at møde personligt op på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet eller et ansøgningscenter, som modtager ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, eller i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i en af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afdelinger, skal du ved samme lejlighed have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) og afgive din underskrift. Hvis du ikke vil afgive ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, dvs. den vil ikke blive behandlet.

Hvis du indgiver din ansøgning ved at møde personligt op på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, skal du aflevere et ansigtsfoto og forevise gyldig legitimation. Hvis du efterfølgende får en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis du ikke vil aflevere ansigtsfotos til den udenlandske repræsentation i forbindelse med ansøgningens indgivelse, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Du skal altid medbringe dit originale pas eller anden rejselegitimation, når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis du indgiver din ansøgning på et af de ansøgningscentre i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal du aflevere dit pas (eller anden rejselegitimation), så ansøgningscenteret kan få det verificeret på repræsentationen. Desuden skal du medbringe en kopi af samtlige sider af dit pas. Hvis du ikke medbringer en kopi, vil ansøgningscentret opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Hvis du skal indgive en ansøgning til SIRI i Danmark, skal du have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. Du skal bestille tid, inden du møder frem. Læs mere om tidsbestilling i en af SIRIs afdelinger

Hvis du skal indgive en ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal du have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har afdelinger flere steder i Danmark. Du skal bestille tid, inden du møder frem.

Asylansøgere får optaget biometri i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen om asyl i Center Sandholm. Kvoteflygtninge skal have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice efter indrejsen i Danmark. Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Hvis du skal indgive en ansøgning i udlandet skal du søge information om, hvor du kan få optaget biometri på Udenrigsministeriets hjemmeside: ”Where to apply”.  Mange steder gælder, at du man skal møde frem ved et visumansøgningcenter (VFS), og at du forinden skal bestille tid til biometrioptagelse. 

Bemærk, at Danmark ikke har repræsentationer i alle lande, og at Danmark i visse lande derfor har indgået repræsentationsaftale med et andet land. I sådanne tilfælde skal du derfor søge oplysninger hos det pågældende lands repræsentation, jf. ovenstående link til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ophold i Danmark efter EU-reglerne

Er du borger i et EU-, EØS-land eller Schweiz og skal du ansøge om opholdsdokument efter EU-reglerne, skal du ikke afgive biometri.

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz og ansøger du om ophold efter EU-reglerne som familiemedlem til en borger fra et EU- eller EØS-land, skal du have optaget biometri.  Du vil normalt få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, når du møder frem for at indgive din ansøgning. Husk at du skal bestille tid for at kunne indgive din ansøgning.. Ansøger du online eller via vores kontaktformular, skal du efterfølgende bestille tid til biometrioptag via vores tidsbestilling. 

Læs mere om tidsbestilling i en af SIRIs afdelinger

Læs mere om ophold efter EU-reglerne

I stedet for at indgive ansøgningen ved at møde personligt op kan du indgive den via et online ansøgningsskema, via kontaktformularerne på nyidanmark.dk, pr. post, eller via tredjemand (fx advokat). I disse tilfælde skal du normalt inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen møde personligt op og have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I den forbindelse foretager myndighederne også kontrol af din identitet.

Hvis du har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter, skal du normalt inden 14 dage efter, at du har indgivet ansøgningen, møde personligt op og have optaget biometri og afgive din underskrift på den danske repræsentation eller et ansøgningscenter, i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i en af SIRIs afdelinger. Hvis du ikke vil afgive biometri indenfor fristen, vil din ansøgning blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Hvis du har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal du normalt inden 14 dage efter, at du har indgivet ansøgningen, møde personligt op på den udenlandske repræsentation med henblik på at aflevere ét ansigtsfoto og forevise gyldig legitimation. 

Hvis du efterfølgende får en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) og afgive din underskrift inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis du ikke vil aflevere ansigtsfotoet til den udenlandske repræsentation indenfor fristen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Fristen for at få optaget biometri i Udlændingestyrelsen er aktuelt forlænget til 4 uger grundet et stort ansøgningspres. Den forlængede frist gælder uanset, om der måtte stå en anden frist i ansøgningsskemaer eller kvitteringsbreve fra Udlændingestyrelsen. Fristen for at få optaget biometri er dog 14 dage, hvis du har ansøgt om opholdstilladelse som person i Danmark, der er fordrevet fra Ukraine, eller som familiemedlem til en person i Danmark, der er fordrevet fra Ukraine.

Du skal altid medbringe dit originale pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri, eller når du skal aflevere ansigtsfoto. Hvis du indgiver din ansøgning på et af de ansøgningscenter i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal du medbringe en kopi af samtlige sider af dit pas. Hvis du ikke medbringer en kopi, vil ansøgningscentret opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Hvis du indgiver ansøgningen via et online ansøgningsskema, skal du udover pas medbringe kvitteringen for, at ansøgningen er indgivet online. Dette er nødvendigt for at kunne matche ansøgning og biometri/ansigtsfoto.

Hvis du indgiver print selv-ansøgningen via kontaktformularerne på nyidanmark.dk, pr. post eller via tredjemand, skal du udover pas medbringe kopi af de tre første sider af ansøgningsskemaet, som du har udfyldt.

Ansøgere i Danmark, der indgiver ansøgning til SIRI, skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. Du skal bestille tid, før du møder frem. Læs mere om tidsbestilling til fremmøde i SIRI

Ansøgere i Danmark, der indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har afdelinger flere steder i Danmark. Du skal bestille tid, før du møder frem. Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Ansøgere, der indgiver en ansøgning i udlandet skal du søge information om, hvor du kan få optaget biometri på Udenrigsministeriets hjemmeside: ”Where to apply”.  Mange steder gælder, at du man skal møde frem ved et visumansøgningcenter (VFS), og at du forinden skal bestille tid til biometrioptagelse. 

Bemærk, at Danmark ikke har repræsentationer i alle lande, og at Danmark i visse lande derfor har indgået repræsentationsaftale med et andet land. I sådanne tilfælde skal du derfor søge oplysninger hos det pågældende lands repræsentation, jf. ovenstående link til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Er du britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger, og skal du ansøge om et nyt opholdsdokument eller grænsearbejder-dokument efter udtrædelsesaftalen mellem EU og det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, skal du have optaget biometri. Du vil, når du har indgivet din ansøgning, modtage et brev om hvordan og hvornår du skal have optaget biometri.

Børn under 18 år, der skal have eller har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver behøver ikke opholdskort.

Barnet kan dog få udstedt et opholdskort, hvis man ansøger om det. Når man ansøger om opholdstilladelse, kan man i ansøgningsskemaet anføre, at barnet ønsker et opholdskort. I så fald skal barnet have optaget biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives. Der optages ansigtsfoto af barnet. Hvis barnet er 6 år eller derover, optages der endvidere fingeraftryk og underskrift.

Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, skal ansøgningen vedlægges ét pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere ønsker et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort.

Børn under 18 år, der ikke har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, men i stedet bor hos fx plejeforældre, nære slægtninge eller har ophold på baggrund af skoleophold, skal have udstedt opholdskort, og der skal derfor optages biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives.

En ansøgning vil blive afvist, hvis du i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ikke vil afgive ansigtsfoto eller fingeraftryk.

En ansøgning vil ikke blive afvist, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Er en ansøgning indgivet som et online ansøgningsskema, via kontaktformularerne på nyidanmark.dk, pr. post eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, og man ikke har fået optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen.

Er en ansøgning indgivet som et online ansøgningsskema, via kontaktformularerne på nyidanmark.dk, pr. post eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, og man ikke har afleveret ét ansigtsfoto inden 14 dage efter, at du har indgivet ansøgningen.

EU/EØS-borgere

Du skal ikke have optaget biometri, hvis du er borger i et EU-/EØS-land og ansøger om ophold i Danmark på baggrund af EU-reglerne.

Ophold på Færøerne og i Grønland

Der skal ikke optages biometri, hvis du ansøger om opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland. Du skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt med Person ID eller udlændingenummer, hvis du har dette.

Pendlere

Er du tredjelandsstatsborger (dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS), der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark og ikke opholdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du skal dog have optaget ansigtsfoto og elektronisk underskrift. Det foregår som led i udlændingemyndighedernes identitetskontrol. Du skal derfor følge vejledningen ovenfor om indgivelse af ansøgning.

Bibeskæftigelse

Er du tredjelandsstatsborger, der ansøger om arbejdstilladelse i Danmark på grund af bibeskæftigelse, skal du ikke have optaget biometri. Du skal dog have optaget ansigtsfoto og elektronisk underskrift. Det foregår som led i udlændingemyndighedernes identitetskontrol. Du skal derfor følge vejledningen ovenfor om indgivelse af ansøgning.

Evalueringsansættelse

Er du en tredjelandsstatsborger, der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark på grund af evalueringsansættelse, skal du ikke have optaget biometri. Du skal dog have optaget ansigtsfoto og elektronisk underskrift. Det foregår som led i udlændingemyndighedernes identitetskontrol. Du skal derfor følge vejledningen ovenfor om indgivelse af ansøgning. 

Fysiske hindringer

Der optages ikke fingeraftryk af ansøgere, som af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Biometrien (fingeraftryk og ansigtsfoto) registreres i udlændingemyndighedernes registre. Hvis du får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 10 år. Hvis du ikke får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 20 år. Hvis du bliver dansk statsborger, slettes fingeraftryk og ansigtsfoto. Læs mere om opbevaring af biometri