Publiceret 10-06-2024

Lovforslag om øget fleksibilitet for erhvervsordningerne

Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget lovforslag om ændring af reglerne i udlændingeloven om dansk bankkontokrav, ophold efter fast track-ordningens korttidsspor og jobskiftereglen.

Lovforslaget har til formål at gøre det mere enkelt for virksomheder i Danmark at benytte erhvervsordningerne og understøtte virksomhederne i effektiv rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og at sikre en højere grad af fleksibilitet for udenlandske arbejdstagere, der søger om opholdstilladelse i Danmark efter en af erhvervsordningerne.

Forslaget vil gøre det muligt for udenlandske arbejdstagere at ansøge om forlængelse af ophold efter fast track-ordningens korttidsspor uden at skulle møde op i en af SIRI’s afdelinger. Det betyder, at udlændingen vil kunne fortsætte sit arbejde allerede fra tidspunktet, hvor ansøgningen om forlængelse er indgivet, og gebyret er indbetalt. Forlængelsesansøgningen skal indgives, inden den oprindelige tilladelse udløber, og det er fortsat et krav, at arbejdsopholdet ikke overstiger 90 dage inden for de seneste 365 dage.

Derudover udvides jobskiftereglen til også at omfatte udlændinge, der alene ønsker at skifte opholdsordning (opholdsgrundlag) under et igangværende ansættelsesforhold uden at skifte job eller arbejdsgiver. De nye regler betyder, at udlændingen kan fortsætte med at arbejde uden afbrydelse, når den nye ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse er indgivet.

Endelig undtages udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen og efter fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Desuden forlænges tidsfristen for oprettelse af en dansk bankkonto fra 90 dage til 180 dage for de øvrige erhvervsordninger, som fortsat er forpligtet til at opfylde kravet.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2024.

Udlændinge, der er blevet meddelt opholdstilladelse efter forskerordningen og efter fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor forud for lovens ikrafttræden, og som derfor var pålagt et krav om, at deres løn skulle udbetales til en dansk bankkonto, vil efter lovens ikrafttræden ikke længere være pålagt et krav om, at deres løn skal udbetales til en dansk bankkonto. Udlændinge, der forud for lovens ikrafttræden er blevet meddelt opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, hvor det er pålagt udlændingen at oprette en dansk bankkonto inden for 90 dage fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse, vil efter lovens ikrafttræden have 180 dage til at oprette en dansk bankkonto i stedet for 90 dage.

Ansøgninger om forlængelse af korttidsophold kan indleveres fra lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2024. Ansøgninger indleveret før den 1. juli 2024 vil blive afvist.

SIRI vil den 25. juni 2024 kl 13.00-14.00 afholde et webinar om de nye lovændringer. Webinaret vil også omhandle den nye uddannelsestilknytnings-ordning, der ligeledes træder i kraft den 1. juli 2024. Uddannelsestilknytnings-ordningen giver visse udlændinge, der mister deres hidtidige opholdsgrundlag, og som er optaget på eller i gang med en uddannelse inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, mulighed for at forsætte deres ophold i Danmark. Læs mere om uddannelsestilknytnings-ordningen.

Tilmeld dig webinaret om de nye lovændringer her

Læs lovforslaget om øget fleksibilitet for erhvervsordningerne her


Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI