Publiceret 08-04-2022

Sagsbehandlingstider i Udlændingestyrelsen og SIRI

Krigen i Ukraine har ført til en stor tilstrømning af fordrevne personer fra Ukraine til Danmark. Folketinget har vedtaget en særlov, der sikrer, at personer, der er fordre-vet fra Ukraine, hurtigt kan få opholdstilladelse og dermed kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde. Formålet er også at undgå, at det danske asylsystem kommer under så stort pres, at det ikke kan følge med, hvilket vil være til ulempe for såvel de fordrevne fra Ukraine som andre, der søger beskyttelse i Danmark. Særlo-ven trådte i kraft den 17. marts 2022, og Udlændingestyrelsen har siden indtil videre modtaget i størrelsesordenen af 19.000 ansøgninger. 

Udlændingemyndighederne har på denne baggrund vurderet, at der er tungtvejende hensyn, som taler for at prioritere behandlingen af ansøgninger efter særloven. For at sikre de nødvendige ressourcer til behandlingen af ansøgninger efter særloven er det nødvendigt at nedprioritere og i nogle tilfælde midlertidigt helt berostille visse andre udlændingesager for en periode.

Der er således afsat meget betydelige personaleressourcer i Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Hjemrejsestyrelsen for at sikre behandlingen af det store antal ansøgninger efter særloven i Udlændingestyrelsen. Det vurderes løbende, om der er brug for yderligere tiltag for at sikre de nødvendige ressourcer til Udlændingestyrelsen. Samtidig er der fokus på rekruttering til alle institutioner i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern for at sikre størst mulig kapacitet til varetagelse af det samlede ansvarsområde både nu og på længere sigt.

Prioriteringen af at behandle sager efter særloven får konsekvenser for sagsbehandlingstiderne på Udlændingestyrelsens og SIRIs øvrige sagsområder. 

Det betyder, at der hos Udlændingestyrelsen kan forventes en længere sagsbehandlingstid på sager om opholdstilladelse på baggrund af bl.a. asyl, familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelser og permanent ophold. 

Derudover kan der forventes forlænget ventetid på ledige tider til ekspeditioner i Udlændingestyrelsens Borgerservice. 

Udlændingestyrelsen vil i maj komme med yderligere information om de forventede, reviderede sagsbehandlingstider på styrelsens sagsområder. 

I forhold til de afledte konsekvenser for sagsbehandlingen i SIRI henvises til SIRIs nyhed om forventede sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022.

Se SIRIs nyhed om forventede sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022