Publiceret 08-04-2022

SIRIs forventede sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022

SIRIs sagsbehandlingstider har generelt været faldende siden efteråret 2021, jf. tabel 1, og SIRI fortsætter med den afvikling af sagspukler, som blev iværksat i efteråret 2021. En indsats som blev styrket med den såkaldte ”saltvandsindsprøjtning” jf. trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft af 6. oktober 2021. På særligt beløbsordningen er der stadig udfordringer med for lange sagsbehandlingstider. Det skyldes bl.a. en høj andel af sager, hvor der er brug for at indhente yderligere oplysninger.

SIRI har opstillet opdaterede forventninger til sagsbehandlingstider i 2. kvartal 2022, jf. højre kolonne i tabel 1.

I lyset af de generelt faldende sagsbehandlingstider for førstegangssager har SIRI samtidig styrket sit fokus på hurtig behandling af ansøgninger fra medfølgende familiemedlemmer. De forventes derfor som hovedregel behandlet i umiddelbar forlængelse af hovedpersonens ansøgning i 2. kvartal 2022.

Aktuelt understøtter SIRI ekstraordinært Udlændingestyrelsen med ressourcer til sagsbehandling vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. Det vil bl.a. indebære længere sagsbehandlingstider for forlængelsessager og reducerede åbningstider i SIRIs call-center i 2. kvartal 2022. Der er samtidigt forhøjet usikkerhed vedrørende forventningerne til sagsbehandlingstiderne i tabel 1, da selv mindre ændringer i SIRIs rammevilkår kan udfordre den planlagte fortsatte reduktion i sagsbehandlingstider for førstegangsansøgninger på erhvervsområdet.

Se også orientering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Folketinget

Tabel 1. Sagsbehandlingstid - status og forventninger
 
 

Sagsområder
    Ult. 3. kvt.
2021 (sept.)
    Ult. 4. kvt.
2021 (dec.)
    Aktuel
(marts)
    Forventet sagsbeh.-
tid 2. kvt. 2022
                 
Fast-track   44    31    31    1 måned
Beløbsordningen alm. (1)   128   79   85   3 måneder
Landbrug   72    62    42    1-2 måneder
Praktikanter   78    76    73    2-3 måneder
Øvrige erhvervsordninger (2)   76    90    72    1-4 måneder
Forskere   62    42    32    1-2 måneder
Studerende (3)   37    47    80    2 måneder
Ph.d.   29    24    24    1 måned
Au-pair   74    56    52    3 måneder
                 
Note: Den aktuelle sagsbehandlingstid dækker over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort 1.-31. marts 2022, opgjort d. 5. april 2022. Den forventede sagsbehandlingstid dækker over sagsbehandlingstiden for hovedparten af ansøgerne forstået som, at 70-90 pct. af ansøgningerne senest er afgjort i det angivne interval – afhængigt af den enkelte ordning, individuelle forhold ved ansøgningen mv.
(1) Skøn/opgørelse vedrørende beløbsordningen er undtaget en række særligt komplicerede sager på bl.a. restaurationsområdet, hvor der erfaringsmæssigt gives afslag i en høj andel af sagerne. For disse sager må der forventes længere sagsbehandlingstid.
(2) Omfatter arbejdsmarkedstilknytning, associerings-stand still, boreplatform og lignende, etableringskort, jobsøgningsophold, særlige individuelle kvalifikationer, positivlisten for faglærte, positivlisten for personer med videregående uddannelse samt medfølgende familie på erhvervsområdet.
(3) Ordningen er sæsonbetonet, hvilket betyder, at der aktuelt uden for studiestartssæson er et lavere antal sager med højere kompleksitet. Det indebærer længere sagsbehandlingstider. Tallet er derfor ikke udtryk for en stigende tendens og vil falde igen ved studiestarten, hvor langt hovedparten af de studerende søger.