Publiceret 21-12-2021

SIRIs forventede sagsbehandlingstider i 1. kvartal 2022

SIRIs sagsbehandlingstider har generelt været faldende i 4. kvartal 2021, som tabellen nedenfor viser, ligesom SIRI siden august har afgjort knap 3.000 flere sager end antallet af nye ansøgninger, som SIRI har modtaget. Det svarer til en reduktion i puklen af ansøgninger på ca. 20 procent.

SIRI har dog stadig udfordringer med for lange sagsbehandlingstider og fortsætter derfor arbejdet med at nedbringe antallet af verserende sager og sagsbehandlingstider i 2022. 

Nedenfor er opstillet intervaller for de forventede sagsbehandlingstider for ansøgninger, der indgives i 1. kvartal 2022. Intervallerne er uændrede i forhold til situationen i indeværende kvartal. Dog bemærkes det, at ansøgninger efter fast track-ordningen nu som hovedregel forventes behandlet inden for 1 måned, hvis sagen kan afgøres uden behov for at yderligere oplysninger, foretagelse af høring mv. Samtidig forventes sagsbehandlingstiderne generelt at blive forbedret i løbet af 1. kvartal 2022.

Af tabellerne fremgår også de aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider for allerede afgjorte sager sammenlignet med tallene for udgangen af 3. kvartal 2021. 

 

Gnsn. sagsbehandlingstid, ultimo 3. kvartal 2021 (september)

Aktuel gnsn. sagsbehandlingstid (1)

Fast-track 

44 dage 

31 dage

Beløbsordningen alm.  (3)

128 dage

77 dage 

Landbrug (fodermestre og driftsledere)

72 dage

56 dage 

Praktikanter (landbrug mv.) 

78 dage

77 dage 

Øvrige erhvervsordninger (4) 

76 dage

92 dage 

Forskere og gæsteforskere 

62 dage

40 dage 

Studerende  

37 dage

44 dage 

Ph.d. 

29 dage

26 dage 

Au-pair 

74 dage

57 dage 

 

 

Forventet sagsbehandlingstid for hovedparten af ansøgere, 1. kvartal 2022 (2) 

Fast-track 

1-2 måneder

Beløbsordningen alm.  (3) 

3-4 måneder

Landbrug (fodermestre og driftsledere)

1-2 måneder

Praktikanter (landbrug mv.)  

2-3 måneder

Øvrige erhvervsordninger (4) 

1-4 måneder

Forskere og gæsteforskere

1-2 måneder

Studerende  

2 måneder

Ph.d.  

1 måned 

Au-pair  

3 måneder 

 

(Note) Sagsbehandlingstiderne er beregnet på baggrund af afgjorte sager med udfaldene tilladelse, afslag eller afvisning.

(1) Den aktuelle sagsbehandlingstid dækker over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort d. 1.-15. december 2021, opgjort d. 16. december 2021.

(2) Den forventede sagsbehandlingstid for ansøgninger indgivet i 1. kvartal 2022. Et interval er både udtryk for den aktuelle usikkerhed, samt at sagsbehandlingstiden kan svinge henover perioden. Hovedparten skal forstås som, at i størrelsesordenen 70-90 pct. af ansøgningerne senest er afgjort i det angivne interval – afhængigt af den enkelte ordning, individuelle forhold ved ansøgningen mv.

(3) En ansøgning anses for almindelig, hvis der søges inden for en branche, hvor der erfaringsmæssigt som udgangspunkt meddeles tilladelse. Sagen anses for kompliceret, hvis der søges inden for en branche, hvor der hovedsageligt gives afslag. Skøn/opgørelse vedr. beløbsordningen er undtaget en række særligt komplicerede sager på bl.a. restaurationsområdet, hvor der erfaringsmæssigt gives afslag i en høj andel af sagerne. For disse sager må forventes længere sagsbehandlingstid.

(4) Omfatter en række forskellige og mindre erhvervsordninger: arbejdsmarkedstilknytning, associerings-stand still, boreplatform og lignende, etableringskort, jobsøgningsophold, særlige individuelle kvalifikationer, positivlisten for faglærte, positivlisten for personer med videregående uddannelse samt medfølgende familie på erhvervsområdet.

 

SIRI prioriterer behandling af 1. gangsager, da afgørelsen er en forudsætning for, at man kan påbegynde sit arbejde. Det betyder tilsvarende, at sagsbehandlingstiden for forlængelsessager er længere.

Ansøgninger fra medfølgende familier håndteres som udgangspunkt samtidig med arbejdstagerens ansøgninger eller hurtigst muligt derefter. I den aktuelle situation styrer SIRI imidlertid særligt efter hurtigere afgørelser til gruppen af arbejdstagere mv. Derfor er der ikke opstillet et særskilt skøn for sagsbehandlingstiden for medfølgende ægtefæller.

 

 

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI