Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 23-04-2019

Obligatorisk selvbetjening ved nye typer af ansøgninger til Udlændingestyrelsen

Den 1. maj 2019 bliver digital selvbetjening obligatorisk ved flere nye typer af ansøgninger. Udlændingestyrelsen har allerede indført obligatorisk digital selvbetjening ved en række andre ansøgningstyper.

Der er en række fordele ved at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk. De digitale selvbetjeningsløsninger hjælper den enkelte bruger med at få afgivet alle relevante og nødvendige oplysninger i forbindelse med en ansøgning. Det sker bl.a. ved, at vejledningen og spørgsmålene i de digitale løsninger undervejs tilpasser sig til den enkelte bruger. Alle oplysninger overføres samtidig direkte til Udlændingestyrelsens sagsbehandlingssystemer. Det giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og dermed en bedre service til brugerne.

At en ansøgningstype er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening betyder, at man skal benytte den digitale ansøgningsløsning, som styrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk. Hvis man ikke indgiver ansøgningen digitalt, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og man skal søge på ny.

Udlændingestyrelsen har tidligere indført obligatorisk digital selvbetjening for flere ansøgningstyper. Den 1. maj 2019 indfører Udlændingestyrelsen obligatorisk digital selvbetjening for følgende nye ansøgningstyper (navnet på den tilhørende selvbetjeningsløsning er angivet i parentes):

  • Ansøgning om opholdstilladelse til et mindreårigt barn født i Danmark (BO1 online)
  • Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde (SG4 online)
  • Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret (SG4 online)
  • Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien eller fra det tidligere Jugoslavien m.v. (SG4 online)
  • Ansøgning om permanent opholdstilladelse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af erhverv eller studier mv., eller som har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af erhverv eller studier mv. (TU1-4 online)
  • Ansøgning om forhåndsdispensation fra bortfald af en opholdstilladelse før udrejse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring mv. (BF1/US online)
  • Ansøgning om forlænget gyldighed af et udstedt rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas (PA1-2 online)
  • Ansøgning om ændring af personlige data (PE1/US online).

Visse ansøgere er undtaget fra krav om digital selvbetjening

Der kan være særlige forhold, der gør, at nogle personer ikke kan udfylde en digital ansøgning. I sådanne tilfælde vil Udlændingestyrelsen behandle en ansøgning, selvom den ikke er indgivet digitalt.

Særlige forhold kan fx være:

  • At ansøgeren mangler digitale kompetencer
  • At ansøgeren af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge en digital selvbetjeningsløsning. 

Udlændingestyrelsen vil i vurderingen af, hvorvidt ansøgeren kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, lægge vægt på, om ansøgeren allerede er blevet fritaget for tilmelding til Offentlig Digital Post.

Ansøgere, der er fritaget for anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, skal i stedet indgive ansøgning til Udlændingestyrelsen på relevant papiransøgningsskema.

Der er ikke et krav om, at partsrepræsentanter, fx advokater og pårørende, samt tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. 

Læs mere om mulig undtagelse fra krav om digital selvbetjening på nyidanmark.dk

Yderligere information

Læs mere om reglerne om obligatorisk digital selvbetjening på nyidanmark.dk

Hent den ændrede Bekendtgørelse om obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen, som træder i kraft den 1. maj 2019.