Publiceret 26-02-2018

Ændring af reglerne for beregning af varighed af indrejseforbud

Dom fra EU-Domstolen fører til omberegning af varigheden af visse administrativt udstedte indrejseforbud.

EU-Domstolen har den 26. juli 2017 afsagt dom i sagen C-225/16 Ouhrami. EU-Domstolen slog i dommen fast, at varigheden af et indrejseforbud skal regnes fra den faktiske udrejse.

Efter dansk ret har varigheden af indrejseforbud indtil nu været beregnet fra den 1. i den førstkommende måned efter, at en udlænding er udrejst eller udsendt af Danmark, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1.

Dommen har den konsekvens, at de danske regler om beregningen af varigheden af indrejseforbud vil blive ændret, så et indrejseforbud fremover løber fra den faktiske udrejse eller udsendelse.

Udlændinge- og integrationsministeren har derfor den 8. februar 2018 fremsat lovforslag til ændring af udlændingelovens § 32, stk. 1, med henblik på at tilpasse bestemmelsen i lyset af Ouhrami-dommen.

Dommen betyder herudover, at nogle gældende indrejseforbud kan være registret med op til 30 dages for lang varighed.

Dommen har derfor også den konsekvens, at politiet vil omberegne gældende administrativt udstedte indrejseforbud, så udløbsdatoerne beregnes fra tidspunktet fra den faktiske udrejse eller udsendelse, og den korrekte dato registreres i Kriminalregisteret og Schengeninformationssystemet.

Hvilke indrejseforbud er omfattet af de nye regler?

Dommen berører kun indrejseforbud, som er omfattet af udsendelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere).

Dommen berører ligeledes kun indrejseforbud meddelt efter den 1. april 2011, hvor udsendelsesdirektivets regler trådte i kraft i Danmark.

Det betyder, at det kun er gældende indrejseforbud, der er knyttet til en beslutning om udvisning efter udlændingelovens § 25, § 25 a, stk. 2, eller § 25 b, som vil blive omregistreret.

Det drejer sig bl.a. om udlændinge, som er blevet udvist af følgende årsager:

  • Udlændingen anses for en fare for statens sikkerhed (§ 25, nr. 1)
  • Udlændingen anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed (§ 25, nr. 2)
  • Udlændinge, som ikke har opholdt sig lovligt i Danmark i mere end 6 måneder, og som der er grund til at antage, vil tage ophold eller arbejde i Danmark uden fornøden tilladelse (§ 25 a, stk. 2, nr. 1)
  • Udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold og ikke på lovlig vis kan erhverve disse midler (§ 25 a, stk. 2, nr. 2)
  • Udlændinge, hvor andre hensyn til den offentlige orden, forhold til fremmede magter, sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde eller hensynet til Schengenlandes offentlige orden tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold i Danmark (§ 25 a, stk. 2, nr. 3)
  • Udlændinge, som er fritaget for visum, jf. § 3, eller er meddelt visum, jf. §§ 4-4b, og frafalder en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, som behandles efter § 53 b, eller hvis ansøgningen om asyl, der behandles efter § 53 b, bortfalder efter § 40, stk. 11 (§ 25 a, stk. 2, nr. 4)
  • Udlændinge, som opholder sig ulovligt i Danmark (§ 25 b)

Derimod ændrer dommen ikke reglerne om beregningen af varigheden af indrejseforbud meddelt som følge af begået kriminalitet efter udlændingelovens §§ 22-24, § 25 a, stk. 1, eller § 25 c. Sådanne indrejseforbud vil derfor ikke blive omberegnet.

Det fremgår af din afgørelse, hvilken bestemmelse du er udvist efter.

Hvad betyder det for mig?

Jeg er udrejst af Danmark, og mit indrejseforbud er registreret forkert

Hvis du er udrejst eller udsendt af Danmark og har et gældende indrejseforbud meddelt som følge af en udvisning efter udlændingelovens § 25, § 25 a, stk. 2, eller § 25 b, vil politiet gå ind og omberegne udløbsdatoen for dit indrejseforbud og registrere den korrekte udløbsdato i Kriminalregisteret og i Schengeninformationssystemet. Indrejseforbuddet vil herefter løbe fra den dag, hvor du faktisk er udrejst eller udsendt.

Omberegningen sker automatisk, og du skal ikke foretage dig noget aktivt for, at dit indrejseforbud omregistreres. Du vil som udgangspunkt ikke modtage en særskilt besked, når omregistreringen er sket.

Hvis du er i tvivl, kan du rette henvendelse til Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland, på nsj-ucn@politi.dk

Jeg er udrejst af Danmark, og mit indrejseforbud er udløbet

Hvis dit indrejseforbud er udløbet, er det ikke længere gældende. Du vil derfor på ny kunne ansøge om at indrejse i Danmark eller et andet Schengenland.

Ouhrami-dommen har kun betydning for gældende indrejseforbud. Hvis dit indrejseforbud allerede er udløbet, vil det derfor ikke blive omregistreret.

Mit indrejseforbud er beregnet forkert, og jeg vil gerne søge om visum til på ny at indrejse i Danmark

Myndighederne vil i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger i en periode, indtil politiet har omregistreret alle de gældende indrejseforbud, som er berørte af Ouhrami-dommen, være særligt opmærksomme på, om indrejseforbud har den korrekte udløbsdato. Myndighederne vil således sørge for at undersøge, om dit indrejseforbud er opdateret med den korrekte udløbsdato i Kriminalregisteret og i Schengeninformationssystemet.

Hvis du mener, at dit indrejseforbud er beregnet forkert og derfor enten allerede er udløbet eller udløber på et tidligere tidspunkt, kan du også gøre opmærksom herpå i forbindelse med din ansøgning om visum til Danmark.

Jeg er udvist af Danmark med et indrejseforbud, men er endnu ikke udrejst

Hvis du er udvist af Danmark med et indrejseforbud men endnu ikke er udrejst, er indrejseforbuddet ikke begyndt at løbe.

Når du udrejser, vil politiet automatisk sørge for, at dit indrejseforbud bliver opdateret med den korrekte udløbsdato i Kriminalregisteret og i Schengeninformationssystemet.

Jeg har fået et indrejseforbud i et andet EU-land, som jeg mener, er forkert beregnet

Hvis du har fået et indrejseforbud i et andet EU-land, som du mener, er forkert beregnet, skal du rette henvendelse til myndighederne i det land, som har udstedt indrejseforbuddet.

Link til dommen: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193211&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=990148

Link til lovforslag: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L145/som_fremsat.htm