Publiceret 02-05-2017

Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – en ny national sanktionsliste

Udlændingestyrelsen har offentliggjort en liste over et antal udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse i Danmark og andre Schengen-lande.

Der er ved lov nr. 1743 af 27. december 2016 indført en offentlig, national sanktionsliste. Listen indeholder navne, nationaliteter mv. over udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse af hensyn til den offentlige orden i Danmark. Loven udmønter den politiske aftale af 31. maj 2016, som den daværende regering indgik med en række partier om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Udlændingestyrelsen har på baggrund af loven besluttet at give indrejseforbud til 6 religiøse forkyndere. De pågældende er opført på den nye, nationale sanktionsliste over navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse som følge af hensynet til den offentlige orden.

Ordningen administreres af Udlændingestyrelsen, der via undersøgelser i offentligt tilgængelige kilder vurderer, hvilke udlændinge der opfylder lovens betingelser for at blive optaget på listen. Listen ajourføres løbende og kan ses her.

Hvem kan optages på den nationale sanktionsliste?

En udlænding kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, hvis udlændingen i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Der skal derudover være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil indrejse i Danmark.

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, eller som er omfattet af EU-reglerne, kan ikke optages på listen.

Konsekvenser for religiøse forkyndere på den nationale sanktionsliste

Udenlandske religiøse forkyndere på sanktionslisten får indrejseforbud i Danmark og som udgangspunkt også i de øvrige Schengen-lande.

Indrejseforbuddet har en varighed af 2 år, og Udlændingestyrelsen vil op til udløbet vurdere, om der er grundlag for at forlænge indrejseforbuddet. Foreligger der nye oplysninger i løbet af perioden, vil Udlændingestyrelsen af sig selv revurdere, om udlændingen fortsat skal være optaget på sanktionslisten.

Religiøse forkyndere på sanktionslisten kan anmode Udlændingestyrelsen om at genoptage beslutningen om optagelse på listen og få en konkret begrundelse for beslutningen. Hvis Udlændingestyrelsen beslutter at fastholde den religiøse forkynder på sanktionslisten, kan afgørelsen påklages til Udlændingenævnet.

Hvis indrejseforbuddet ikke overholdes, kan den religiøse forkynder udvises og straffes for overtrædelse af indrejseforbuddet. Udlændingen kan også afvises ved grænsen.

Baggrund

Den 31. maj 2016 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere (på baggrund af dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”).

Lovforslaget udmønter den del af aftalen, som omhandler etableringen af en national sanktionsliste med forbud mod indrejse for navngivne religiøse forkyndere.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90 eller hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.