Publiceret 24-10-2017

Annoncering vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere

Udlændingestyrelsen udsender hermed en udbudsbekendtgørelse om udbud af levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere pr. 1. november 2017.

Den udbudte opgave vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere på vegne af Udlændingestyrelsen. De gældende kontrakter udløber med udgangen af oktober 2017, og der skal derfor indgås nye kontrakter med virkning fra den 1. november 2017.

Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for faste indkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbyder to delaftaler, hvor den ene vedrører uledsagede mindreårige asylansøgere og den anden vedrører voksne asylansøgere.

De udbudte aftaler har som udgangspunkt en løbetid på 14 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen træder i kraft 1. november 2017 og løber som udgangspunkt til 31. december 2018. Udlændingestyrelsen vil løbende offentliggøre udbuds- og kontraktmateriale og forbeholder sig ret til løbende at ændre opgave- og procesbeskrivelsen. Tilbudsgiverne opfordres til løbede at holde sig orienteret på www.nyidanmark.dk

Udbuddet er opdelt i følgende faser: Prækvalifikationsfase, Orienteringsfase og Tilbudsfase. I prækvalifikationen udvælges 3 ansøgere til at afgive tilbud på hver delaftale. Ansøgere, der prækvalificeres, vil blive inviteret til orienteringsmøde samt til at afgive tilbud.

Frister

Ansøgers sidste frist for indlevering af prækvalifikationsansøgning: 31. juli 2017 kl. 13.00

Offentliggørelse af Styrelsens valg af prækvalificerede tilbudsgivere, herunder invitation til orienteringsmøde og offentliggørelse af revideret udbuds – og kontraktmateriale: 8. august 2017

Orienteringsmøde for alle prækvalificerede: 11. august 2017 Udlændingestyrelsen indbyder alle prækvalificerede til et orienteringsmøde. På mødet vil Udlændingestyrelsen redegøre nærmere for de udbudte opgaver.

Styrelsen offentliggør eventuelle rettelser i materiale og inviterer til at afgive tilbud: 14. august 2017

Sidste frist for modtagelse af tilbud er den 21. august 2017, kl. 12.00.

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet: 25. august 2017

Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om en estimeret tidsplan, der kan blive ændret både i længde og indhold undervejs.

Yderligere oplysninger

Hent udbudsmateriale i pdf-format:

Styrelsen gør opmærksom på, at spørgefristen vedrørende prækvalifikation i udbudsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse. Endvidere gøres der opmærksom på, at der vil blive indrykket en ændringsbekendtgørelse med denne og eventuelle øvrige rettelser snarest.

Der foretages løbende opdatering og tilføjelse af udbudsmaterialet. Opdateringer og nyt materiale vil blive gjort tilgængelige her på siden. Udlændingestyrelsen opfordrer interesserede til løbende at holde sig orienteret om ændringer.

Opdatering pr. 17. juli 2017

I henhold til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse af den 13. juli 2017 vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere følger hermed to rettelser:

Om kontrakternes varighed:

I stedet for:

Varighed i måneder: 14.

Læses:

Varighed i måneder: 38, hvoraf kontrakten som udgangspunkt løber 14 måneder men med optioner om forlængelse på 2 x 12 måneder.

Om spørgsmål:

I stedet for:

Alle henvendelser og spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og rettes til Kristina Rosado på udbud@us.dk. Spørgsmål bedes stillet senest torsdag 13.7.2017 og vil blive besvaret hurtigst muligt.

Læses:

Vedr. svarfrist: Alle henvendelser og spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og rettes til Kristina Rosado på udbud@us.dk. Spørgsmål bedes stillet så hurtigt som muligt og senest 10 dage før ansøgningsfristen. Udlændingestyrelsen vil så vidt muligt besvare alle spørgsmål senest 6 dage før ansøgningsfristen.

Hent den rettede udbudsbekendtgørelse i pdf-format

 

Nr.

Spørgsmål

Udlændingestyrelsens svar

Spørgsmål  
modtaget og besvaret

 1.

 
I hvilken kontekst skal pladserne oprettes, som indkvarteringspladser, hvor Udlændingestyrelsen stiller bygninger og inventar til rådighed – eller forudsættes det, at virksomheden selv har dette til rådighed?

Leverandøren skal selv råde over bygninger og inventar til brug for indkvarteringerne.

19-07-2017 
25-07-2017

2.

Det har været fremme at børn og unge på asylcentre skal omfattes af socialtilsynet. Vil det betyde, at de særlige pladser skal leve op til de kvalitetsstandarder, der er på det almene område i forhold til normering/fysiske rammer i forhold til den særlige målgruppe?

I henhold til lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.), vil socialtilsynene fremover skulle føre tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere. Socialtilsynene fører tilsynet på vegne af Udlændingestyrelsen og på baggrund af en aftale mellem Udlændingestyrelsen og et eller flere socialtilsyn. Det fremgår af operatørkontrakterne mellem Udlændingestyrelsen og de indkvarteringsoperatører, som driver asylcentre m.v. på vegne af Udlændingestyrelsen, hvilke opgaver operatørerne nærmere skal varetage – herunder hvilke ydelser, den enkelte operatør skal levere til de personer, som er indkvarteret på operatørens centre – og hvilken økonomisk ramme, der er til rådighed for opgaven. Socialtilsynets faglige tilsyn omfatter tilsyn med, at beboerne modtager den helhedsorienterede indsats og de ydelser, som operatørerne ifølge operatørkontrakterne med Udlændingestyrelsen er forpligtede til at levere på en fagligt kvalificeret måde. Tilsynet vil indgå som en del af Udlændingestyrelsens samlede tilsynsvirksomhed. Ansvaret for det faglige tilsyn hører under Udlændingestyrelsen, og det er Udlændingestyrelsen, der træffer beslutning om, hvilke tiltag der bør iværksættes på grundlag af det faglige tilsyn. Der er således ikke tale om delegation af myndighedsopgaven, men alene at den faktiske udførelse af tilsynsopgaven overlades til socialtilsynet.

19-07-2017
25-07-2017

                       

 

 

Opdatering pr. 9. august 2017

I henhold til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse af den 13. juli 2017 vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere samt personer med ulovligt ophold følger hermed øvrigt udbudsmateriale bestående af:

Opdatering pr. 17. august 2017

I henhold til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse af den 13. juli 2017 vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere samt personer med ulovligt ophold følger hermed øvrigt udbudsmateriale bestående af bilag 2 til udfyldelse. Samtidig følger rettelser til afsnit 4.8.1.1. i udbudsbetingelserne for delaftale 1 og 2 og rettelser til afsnittene 5.1. samt 12.2.7. i kontrakterne for begge delaftaler.

Opdatering pr. 31. august 2017

Udlændingestyrelsen har den 28. august 2017 meddelt tildeling af kontrakter vedr. henholdsvis delaftale 1 og 2 til de tilbudsgivere, som på grundlag af Udlændingestyrelsens evaluering har givet tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet i forhold til tildelingskriteriet. Udlændingestyrelsen kan oplyse, at standstill-perioden udløber den 7. september 2017.  Udlændingestyrelsen forventer at indgå kontrakterne den 8. september 2017.

Opdatering pr. 24. oktober 2017

Udlændingestyrelsen har valgt leverandører til levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere for resten af 2017 og hele 2018 med mulighed for efterfølgende toårig kontraktforlængelse.

Styrelsen har besluttet at tildele kontrakterne om levering af særlige indkvarteringsydelser til Ask4US og Station Vest.

De tildelte opgaver omfatter bl.a. særlige indkvarteringsydelser, undervisnings- og fritidstilbud for henholdsvis voksne og børn.

De indgåede kontrakter findes under publikationer på www.nyidanmark.dk.

Yderligere oplysninger kan efterspørges hos presseansvarlig Nils Bak, nbk@us.dk, mobil nr.: 41306680.

Ansvarlig myndighed

Kontakt os