Publiceret 16-04-2024

SIRI gennemfører ikke praksisændring for praktikanter inden for det grønne område som varslet

SIRI har på baggrund af nye oplysninger besluttet ikke at gennemføre den varslede praksisændring for praktikanter inden for det grønne område i forhold til kontrollen af, om praktikstedet er egnet til at modtage praktikanter.

Den 25. marts 2024 orienterede SIRI Jordbrugets Uddannelser og deres repræsentanter fra 3F, Landbrug & Fødevarer og GLS-A om en kommende praksisændring for udenlandske praktikanter på det grønne område. Ændringen omhandlede SIRIs kontrol af antallet af udenlandske praktikanter, og dermed vurderingen af, hvornår et praktiksted anses som egnet til at modtage flere praktikanter.

3F gjorde efterfølgende SIRI opmærksom på, at ændringen efter deres opfattelse ikke synes at være i overensstemmelse med tidligere indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som skulle være anerkendt af udlændingemyndighederne, samt at ændringen vil være en væsentlig lempelse af ordningen.

SIRI har på den baggrund taget ændringen op til genovervejelse og indhentet yderligere oplysninger samt været i dialog med parterne 3F, Landbrug & Fødevarer og GLS-A. Her er det bl.a. blevet oplyst, at Jordbrugets Uddannelser allerede ved vurderingen af, hvor mange danske lærlinge et praktiksted må have, også tager højde for et tilsvarende antal udenlandske praktikanter.

SIRI kan ud fra de nu fremfundne historiske oplysninger om praktikantordningen og praksis herfor udlede, at der, indtil praksis for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske praktikanter blev kodificeret i praktikant- og volontørbekendtgørelsen, har været en parallelitet mellem aftalerne mellem parterne og udlændingemyndighedernes praksis på det grønne område. Der ses ikke at have været en tilsvarende parallelitet på det øvrige praktikantområde. Praksis ses ikke at være tiltænkt ændret i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelse om opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, som trådte i kraft den 1. januar 2015.

På baggrund af ovenstående har SIRI besluttet ikke at gennemføre den varslede praksisændring. SIRI fortsætter derfor den praksis, der har været fulgt hidtil og hvorefter SIRI påser antallet af praktikanter, der har fået opholds- og arbejdstilladelse hos det pågældende praktiksted. Det betyder, at SIRI påser, at der kun udstedes opholds- og arbejdstilladelser til det antal praktikanter, som praktikstedet er godkendt til at have danske lærlinge i henhold til praktikpladsgodkendelsen.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI