Publiceret 29-05-2019

Nye regler for opholdsordninger på erhvervs- og studieområdet

Folketinget har vedtaget en række ændringer af udlændingeloven, som vedrører en del af de ordninger, der administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er også foretaget ændringer i praktikantbekendtgørelsen og udlændingebekendtgørelsen. Alle ændringer træder kraft den 1. juni 2019.

Nedenfor følger en oversigt over og beskrivelse af ændringerne.

Fast track-ordningen

 • På korttidsophold bliver det muligt at ansøge om mere end ét ophold, så længe det samlede ophold ikke overstiger 90 dage pr. år fra den første indrejse.
 • Internt stillingsskift uden ansøgning om en ny tilladelse bliver muligt. Denne ændring gælder for alle fast track-ordningens fire spor.

Virksomhedscertificering til fast track-ordningen

 • Der indføres smidigere regler for certificering af virksomheder. Hvis en virksomhed er straffet for ulovligt at have beskæftiget udenlandsk arbejdskraft mere end to gange (uanset bødestørrelse), eller den er straffet med en bøde på mindst 60.000 kr. eller strengere straf (for virksomheder med under 250 ansatte) eller en bøde på mindst 100.000 kr. eller strengere straf (for virksomheder med over 250 ansatte), kan virksomheden ikke certificeres i en periode på 1 år. Ændringerne indeholder også en mulighed for vurdering af, om overtrædelsen skyldes undskyldelige omstændigheder i førstegangstilfælde.
 • Den samme ændring gælder ved inddragelse af en virksomhedscertificering på grund af straf for ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Hvis en certificering inddrages pga. straf for ulovlig beskæftigelse, gælder en karantæneperiode på 1 år. 

Beløbsordningen

 • Internt stillingsskift uden ansøgning om ny tilladelse bliver muligt.
 • Tilladelse til ansættelse på minimum 30 timer/uge bliver muligt. Beløbsgrænsen skal dog fortsat være overholdt.

Særlige individuelle kvalifikationer (kunstnere og idrætsfolk)

 • Kunstnere og idrætsfolk med opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer får lov til bibeskæftigelse uden at skulle ansøge om tilladelse til det, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med hovedbeskæftigelsen.

Etableringskort

 • Det bliver muligt at ansøge om mere end ét etableringskort (for hver afsluttet kandidat- eller ph.d.-uddannelse).
 • Indehavere af et etableringskort bliver omfattet af jobskiftereglen. Det betyder, at en indehaver af et etableringskort, der har ansøgt om en ny opholdstilladelse på baggrund af arbejde, får ret til at arbejde i tiden frem til, at der er truffet afgørelse om den nye opholdstilladelse.
 • Studerende og ph.d.-studerende, der har ansøgt om etableringskort, får ret til at arbejde i tiden frem til, at der er truffet afgørelse om etableringskort.

Ph.d.-studerende

 • Ph.d.-studerende bliver omfattet af jobskiftereglen. Det betyder, at en ph.d.-studerende, der har ansøgt om en opholdstilladelse på baggrund af arbejde, får ret til at arbejde i tiden frem til, at der er truffet afgørelse om ny opholdstilladelse.

Forskere

 • Får adgang til 6 måneders jobsøgningstilladelse efter endt arbejdstilladelse.

Praktikanter på det grønne område

 • Ansøgere må være op til 35 år på ansøgningstidspunktet.
 • Der stilles ikke længere et sprogkrav.
 • Praktikopholdet kan også supplere en afsluttet uddannelse.
 • Praktikopholdet kan vare op til 18 måneder.

Ændringerne er tidligere beskrevet i en nyhed på nyidanmark.dk – se mere her

Autorisation

 • Sygeplejersker kan nu ansøge om opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation.
 • Læger og tandlæger kan gives ophold i 3 år, som kan forlænges med yderligere 2 år. Sygeplejersker kan dog kun få i alt 3 års ophold.
 • Autorisationssager pålægges gebyr på 1.900 kr. (2019-niveau). Gebyret reguleres årligt.

Medfølgende familie til forskere og ph.d.-studerende

 • Medfølgende familie til forskere og ph.d.’er vil fremover være fritaget for bortfald af opholdstilladelse.

Orientering af arbejdsgivere, hvis en udlænding mister retten til at arbejde

 • Udlændingemyndighederne vil fremover orientere en udlændings eventuelle arbejdsgivere gennem de seneste 3 måneder om ændringer i udlændingens opholdsgrundlag, der gør, at den pågældende mister retten til at arbejde. Se særskilt nyhed her

Andre ændringer

Straffebestemmelserne for arbejdsgivere skærpes. Det betyder fx et højere bødeniveau for beskæftigelse af ulovlig arbejdskraft.

Alle berørte sider på nyidanmark.dk vil blive opdateret den 1. juni 2019 med de nye regler.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI