Publiceret 01-03-2019

Nye regler om bl.a. opholdstilladelser til flygtninge og familiemedlemmer til flygtninge

Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget en række ændringer af udlændingeloven. Ændringerne medfører bl.a., at flygtninge og familiemedlemmer til flygtninge får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold og bliver omfattet af nye regler for inddragelse og andre regler for bortfald. Ændringerne betyder også, at flygtninge ikke længere selv skal søge om forlængelse af deres opholdstilladelse, og at deres familier kan blive omfattet af et loft over familiesammenføringer. Læs mere herunder.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold

Fra og med den 1. marts 2019 gives alle opholdstilladelser til flygtninge efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, med henblik på midlertidigt ophold, og ikke som før med mulighed for varigt ophold.

Det samme gælder for udlændinge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2 (familiemedlemmer til flygtninge).

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået opholdstilladelse før den 1. marts 2019, vil få opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, hvis Udlændingestyrelsen forlænger deres opholdstilladelser efter den 1. marts 2019. Det gælder uanset, at den tidligere opholdstilladelse var udstedt med mulighed for varigt ophold.

Fra den 1. juli 2019 ændres alle opholdstilladelser givet til flygtninge og familiemedlemmer automatisk fra at være givet med mulighed for varigt ophold til at være givet med henblik på midlertidigt ophold. Gyldige opholdskort vil ikke blive udskiftet som følge af lovændringen, og man vil heller ikke modtage et brev eller anden underretning om ændringen.

Ændringen har ikke betydning for, hvornår en opholdstilladelse udløber, og ændrer heller ikke på muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse.

Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og familiesammenførte til disse, får som hidtil opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.

Videre adgang til at inddrage opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Når grundlaget for en opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført til en flygtning ikke længere er til stede, har Udlændingestyrelsen hidtil vurderet, om udlændingens personlige forhold gør, at det må antages at virke særligt belastende at inddrage opholdstilladelsen. Det følger af udlændingelovens § 26.

Fremover skal inddragelsessager for denne gruppe ikke længere vurderes efter § 26. I stedet skal det nu vurderes, om en inddragelse er i strid med Danmarks internationale forpligtelser efter en ny bestemmelse i udlændingelovens § 19 a. I denne vurdering vil udlændingens tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet og danskkundskaber blive tillagt mindre vægt end hidtil.

Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse vedr. flygtninge

Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse vedr. familiesammenførte til flygtninge

Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kan bortfalde efter kortere tids ophold i udlandet

Flygtning og familiesammenførte til flygtninge, der senest den 1. juli 2019 får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, kan opholde sig i udlandet i en kortere periode end hidtil, før deres opholdstilladelse bortfalder.

En opholdstilladelse, som er givet med henblik på midlertidigt ophold, kan bortfalde, hvis man opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk – uanset hvor længe man har haft lovligt ophold i Danmark. Dette gælder, hvis man er udrejst fra og med 1. marts 2019.

Hvis man har opholdstilladelse efter en af de ovennævnte bestemmelser og er udrejst før 1. marts 2019, er man som hidtil omfattet af de bortfaldsregler, som gælder for udlændinge med opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Læs mere om reglerne for bortfald

Flygtninge skal ikke længere ansøge om forlængelse af deres opholdstilladelse

Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2 og § 8, stk. 1 og 2, hvis opholdstilladelse udløber fra og med 1. juli 2019, skal ikke selv indgive en ansøgning om forlængelse.

Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af forlængelsessagen og forlænger opholdstilladelsen, hvis grundlaget fortsat er til stede. Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, hvis opholdstilladelse udløber før 1. juli 2019, skal selv søge om at få opholdstilladelsen forlænget som hidtil. Ansøgningen om forlængelse skal indgives inden, at opholdstilladelsen udløber.

Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, skal som hidtil ikke selv søge om forlængelse. Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af forlængelsessagerne.

Familiesammenførte til flygtninge og udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3, skal som hidtil selv søge om forlængelse af opholdstilladelsen, uanset hvornår deres opholdstilladelse udløber.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som flygtning

Mulighed for loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge

Fra den 1. marts 2019 er det muligt for udlændinge- og integrationsministeren at fastsætte et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der gives på baggrund af familiesammenføring til herboende flygtninge. Hvis antallet af asylansøgninger i Danmark således stiger betydeligt over kort tid, og der i forbindelse hermed kan forventes en markant stigning i antallet af ansøgninger om familiesammenføring, kan et sådant loft aktiveres.

Læs mere om familiesammenføringsloftet

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os