Publiceret 06-06-2018

Nye regler for ægtefællesammenføring

Folketinget vedtog den 4. juni 2018 nye regler for ægtefællesammenføring, der gælder for ansøgninger indgivet fra den 1. juli 2018.

De nye regler har seks hovedpunkter.

1. Tilknytningskravet afskaffes, og der indføres et nyt integrationskrav. Det vil således normalt være en betingelse for at få opholdstilladelse, at den herboende og den ansøgende ægtefælle samlet opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser. Èn af betingelserne er dog ikke valgfri, og det er betingelsen om, at den herboende ægtefælle skal opfylde kravet om danskkundskaber. 

Det vil derfor sige, at parret – udover kravet om danskkundskaber - skal opfylde mindst 3 ud af de øvrige 5 betingelser, som er følgende:

  • Den herboende ægtefælle har arbejdet i Danmark i mindst 5 år
  • Den herboende ægtefælle har en uddannelse på mindst 6 år – ud af disse 6 år skal mindst 1 år være udover folkeskolen
  • Ansøger har enten danskkundskaber eller engelskkundskaber på et vist niveau
  • Ansøger har arbejdet i mindst 3 af de seneste 5 år
  • Ansøger har en uddannelse af mindst 1 års varighed

2. Der skal opfyldes et besøgskrav. Ansøgeren skal normalt have haft mindst ét lovligt besøg i Danmark.

3. De såkaldte overførte betingelser i reglerne for ægtefællesammenføring skærpes, så de kommer til at afspejle de gældende regler for permanent opholdstilladelse. Læs om reglerne for permanent ophold. Disse regler gælder ikke for danske og nordiske statsborgere samt flygtninge.

4. Boligkravet skærpes, så boligen som udgangspunkt ikke må ligge i et område, som optræder på en ny liste over udpegede boligområder. Fra den 1. juli vil der være nærmere information om dette krav på nyidanmark.dk. De øvrige krav til boligen fastholdes. Læs om de gældende regler for boligen

5. Kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse skærpes, så den herboende ægtefælle normalt skal stille sikkerhed for 100.000 kr.  

6. Kravet om, at ansøgeren normalt skal bestå en danskprøve på A1-niveau inden for 6 måneder fastholdes og suppleres med et krav om, at ansøgeren inden for 9 måneder normalt også skal bestå en danskprøve på A2-niveau for senere at kunne få forlænget sin opholdstilladelse i Danmark. 

I forbindelse med de nye regler stiger gebyret for at indgivet en ansøgning om familiesammenføring til 6.700 kr.

Fra og med den 1. juli 2018 vil opdaterede ansøgningsskemaer samt uddybende information om de enkelte betingelser være tilgængelige her på nyidanmark.dk

Flere informationer kan findes i lovforslaget bag de nye regler


Ansvarlig myndighed

Kontakt os