Hvis du har Schengenvisum, som er udstedt for mindre end 90 dage, kan du under særlige omstændigheder få det forlænget til i alt 90 dages ophold.

  • Særlige omstændigheder kan fx være:
  • Humanitære hensyn, tungtvejende forretningsmæssige eller personlige grunde taler for at forlænge visummet.
  • Der foreligger oplysninger, som ikke forelå på det tidspunkt, hvor du fik udstedt visummet.
  • Du har været forhindret i at udrejse på grund af helt særlige omstændigheder som fx at det flyselskab, du rejser med, strejker eller ikke kan udrejse på grund af dårligt vejr (force majeure).
  • Du eller den person, du besøger i Danmark, er blevet alvorligt syg.

Dit formål med opholdet skal være uændret. Du skal kunne dokumentere de grunde, som du angiver for at få dit visum forlænget. Du skal desuden kunne dokumentere, at din rejsesygeforsikring dækker den periode, som du søger om forlængelse for.

En ansøgning om forlængelse af dit visum skal indgives inden udløbet af dit visums gyldighed.

I særlige tilfælde kan dit visum eller visumfrie ophold forlænges med et ophold i Danmark på op til yderligere 90 dage, således at du maksimalt kan have et ophold på 180 dage i alt.

Ansøgningen om forlængelse skal indgives inden udløbet af dit visum eller visumfri ophold. Hvis din ansøgning indgives for sent og således er indgivet under ulovligt ophold, vil du som udgangspunkt få afslag på din ansøgning om forlængelse. Vi vil imidlertid altid foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er oplyst om særlige omstændigheder, der har medført, at din ansøgning ikke er indgivet rettidigt.

Hvis du får forlænget dit visum eller visumfrie ophold i Danmark, giver forlængelsen af opholdet i Danmark dig ikke ret til indrejse eller ophold i de andre Schengenlande, heller ikke ved transit gennem andre Schengenlande i forbindelse med hjemrejsen.

Du kan som udgangspunkt kun få forlænget dit ophold i Danmark, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Det kan fx være tilfældet, hvis du bliver syg under opholdet, og du fremlægger dokumentation for, at det efter en lægelig vurdering vil være helbredsmæssigt uforsvarligt for dig at gennemføre hjemrejsen inden udløbet af visummet eller det visumfrie ophold. Der kan endvidere være grundlag for at forlænge dit ophold, hvis den person, som du besøger i Danmark, bliver alvorligt syg eller afgår ved døden.

Det er en forudsætning for, at du kan få forlænget dit ophold i Danmark, at der er tale om en pludseligt opstået situation, som ikke forelå på tidspunktet for visumudstedelsen, og at du således ikke har haft mulighed for at tilrettelægge dit visumophold herefter.

Ud over de ovennævnte situationer, hvor der foreligger ekstraordinære omstændigheder, kan ophold i Danmark forlænges i følgende tilfælde:

  • Hvis du har søgt om familiesammenføring med en herboende ægtefælle eller fast samlever og aktuelt afventer udfaldet af denne sag og ikke har opnået processuelt ophold i Danmark, og du er indrejst i Danmark på et tidspunkt, hvor I begge har en alder på mindst 23 år og 6 måneder. Dette er for at sikre, at de ægtefæller og faste samlevere, som ikke opfylder 24-års-kravet i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring, får mulighed for at blive sammen, indtil udlændingemyndighederne har afgjort, om de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt.
  • Hvis du er tredjelandsstatsborger og er på besøg hos en herboende ægtefælle, fast samlever, kæreste/forlovet, forældre, børn eller søskende, og den person, som du besøger i Danmark, er statsborger i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz og udnytter eller planlægger at udnytte sin ret til fri bevægelighed i Danmark efter EU-reglerne.

Udfyld ansøgningen

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema VS2

Du kan også få udleveret ansøgningsskemaet i papirform i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Indgiv ansøgningen

Du kan indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Det er normalt et krav, at den person, som du besøger i Danmark, også møder op.

Du skal betale et gebyr på 225 kr., hvis du søger om forlængelse af dit Schengenvisum i op til 90 dage, som er det maksimale antal dage, et Schengenvisum kan udstedes for inden for en 180-dages periode. Du skal betale gebyret, når du indgiver din ansøgning om forlængelse.

Når du ansøger om at få dit visum forlænget, skal du sikre dig, at dit pas er gyldigt. Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge dit visum, hvis du ikke længere har et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation.

Et visum kan kun forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Hvis dit pas fx udløber om 4 måneder, kan dit visum kun forlænges med 1 måned.

Hvis dit nationalitetspas skal fornys, skal det ske på dit hjemlands (statsborgerskabslandets) repræsentation i Danmark eller i udlandet.

Visumophold på Færøerne eller i Grønland kan i visse tilfælde forlænges udover 90 dage. Det gælder fx for besøg hos ægtefælle, samlever, forlovede eller kæreste, børn forældre og søskende, samt ved alvorlig sygdom. Ansøgning om forlængelse af visum indgives til politiet på Færøerne eller i Grønland.