Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
6 måneder

Gebyret er:
7.325 kr.

Hvem kan få opholdstilladelse som religiøs forkynder?

Du har som udlænding mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder, missionær eller med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund som fx nonne eller munk.

Hvis du er nordiske statsborger, behøver du ikke opholdstilladelse, men kan frit indrejse, bo og arbejde i Danmark. Hvis du er EU/EØS-statsborger eller schweizisk statsborger, og du ønsker at opholde dig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, kan du være omfattet af særlige regler. Læs mere om statsborgere fra EU og Norden

Hvad er betingelserne?

For at få opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær mv., skal du og trossamfundet eller det  religiøse ordenssamfund i Danmark, opfylde en række betingelser.

Krav til ansøgeren

Du kan få opholdstilladelse som religiøs forkynder, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke som forkynder inden for et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Du kan få opholdstilladelse som missionær, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke som missionær og dermed udbrede en bestemt religion eller tro med tilknytning til et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Du kan få opholdstilladelse med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke inden for et religiøst ordenssamfund. Vi tænker her på nonner og munke, som traditionelt har et religiøst virke internt i et ordenssamfund. Folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund skal erklære over for Udlændingestyrelsen, at ordenssamfundet er oprettet af og/eller virker inden for trossamfundet.

Du skal godtgøre, at du har tilknytning til folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark. Dette kan ske ved at fremlægge en aftale eller en erklæring afgivet af trossamfundet, der dokumenterer, at du skal virke som religiøs forkynder, missionær m.v. i tros-/ordenssamfundet.

Du skal godtgøre, at du har en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk.

Du skal underskrive en løfteerklæring om, at du i dit virke vil overholde dansk lovgivning, herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Du skal på tro og love underskrive en erklæring om, du under opholdet i Danmark ikke vil foretage dig noget, der udgør en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Du skal underskrive en erklæring om, at hverken du eller din eventuelle medfølgende familie vil modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Krav til trossamfundet

Antallet af udlændinge med opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk inden for et trossamfund skal stå i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse. Trossamfundet bedes oplyse trossamfundets størrelse (medlemstal) samt antallet af religiøse forkyndere, missionærer m.v., som virker i trossamfundet.

 

Særligt om undervisning

Udlændingestyrelsen giver normalt ikke opholdstilladelse, hvis du kun skal virke som underviser i Danmark – herunder på religiøse skoler – i fag, der ikke har karakter af forkyndelse af det religiøse budskab. Du kan heller ikke få opholdstilladelse, hvis du skal modtage undervisning i religiøse forhold, eller du skal uddannes som religiøs forkynder, missionær mv.

Hvis du skal deltage i undervisningsforløb inden for teologi og beslægtede fag samt åndelig formation, vil du efter omstændighederne kunne få opholdstilladelse på dette grundlag.

Religiøse forkyndere med indrejseforbud

Der er indført en offentlig national sanktionsliste over religiøse forkyndere, som er udelukket fra at rejse ind i bl.a. Danmark. Det sker af hensyn til den offentlige orden i Danmark. Læs mere om den nationale sanktionsliste og se listen

Hvilken opholdstilladelse får du?

Når du skal virke som religiøs forkynder, missionær mv., kan du normalt få opholdstilladelse for 7 måneder med mulighed for forlængelse for 1 år ad gangen i sammenlagt højst 3 år.

Hvis du er en religiøs forkynder med vielseskompetence, har du dog mulighed for at få opholdstilladelsen forlænget for 2 år, herefter for 3 år og 5 måneder, og efterfølgende for perioder af 4 år ad gangen uden øvre tidsmæssig grænse.

Hvis du får vielseskompetence efter 3 års opholdstilladelse uden vielseskompetence, skal du ansøge om opholdstilladelse som religiøs forkynder på et nyt grundlag. Det betyder, at din ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der gælder for ansøgere, der ansøger om opholdstilladelse for første gang.

Hvis du ikke har bestået indvandringsprøven og/eller ikke har gennemført kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse, kan din tilladelse ikke forlænges. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Hvis du får opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær mv., får du også tilladelse til at arbejde i Danmark i den stilling og på det arbejdssted, som fremgår af din opholdstilladelse.

Her kan du få overblik over, hvad du og tros-/ordenssamfundet skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær mv.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Religiøs forkynder og medfølgende familie

Gebyr:

7.325 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

  • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
  • Danmarks internationale forpligtelser
  • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Du og tros-/ordenssamfundet i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Tros-/ordenssamfundet kan få brug for: 

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og tros-/ordenssamfundet i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan I udfylder det, og hvilken dokumentation I skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema RF1:

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen. 

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os