Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
10 måneder

Gebyret (arbejde eller studier) er:
7.475 kr.

Gebyret (øvrige) er
5.545 kr.

Hvem kan få permanent opholdstilladelse?

Når du er ung mellem 18 og 19 år, og du har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen, kan du få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser. 

Hvis du i en periode har opholdt dig i udlandet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dig, da du var under 18 år, gælder andre lempeligere betingelser. 

Du skal opfylde en række betingelser for at få permanent opholdstilladelse som ung mellem 18 og 19 år eller som ung, der har været på genopdragelsesrejse.

Hvis du ikke har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen, eller hvis du ikke har været på genopdragelsesrejse, skal du leve op til de samme betingelser, som andre ansøgere over 19 år. Læs om betingelserne for at få permanent ophold

Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 18 og 19 år?

For at få permanent opholdstilladelse skal du, som er ansøger mellem 18 og 19 år, opfylde en række betingelser.

Du skal være over 18 år for at få permanent opholdstilladelse.

Hvis du er over 19 år, kan du ikke få permanent opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser.

For at få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser skal du have været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse uden at holde pause, siden du afsluttede folkeskolen. 

Omfattet af begrebet ”folkeskolen” er også de frie grundskoler i Danmark, hvor friskolen eller privatskolens undervisning svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Betingelsen om at have været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen kan også opfyldes ved, at du har kombineret uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse uden at holde pause, siden du afsluttede folkeskolen. 

Se eksempler på uafbrudt/afbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen

Uddannelse i udlandet efter afslutningen af folkeskolen kan i visse tilfælde indgå i uafbrudt uddannelse. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Uddannelsen i udlandet skal kunne sidestilles med en dansk 9. klasse, 10. klasse eller STX, HF, HHX, HTX, EUX, EUD eller AVU eller en uddannelse på tilsvarende niveau.

 • Du skal have haft en gyldig opholdstilladelse i Danmark i hele perioden for udlandsopholdet eller have fået dispensation fra bortfald af opholdstilladelsen i perioden for udlandsopholdet.

 • Det er højst 1 års uddannelse i udlandet, der kan indgå.

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for at få permanent opholdstilladelse, at du har bopæl i Danmark, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i din sag.

Det har betydning for din ansøgning om permanent opholdstilladelse, om du indgiver ansøgningen, før du fylder 18 år, eller om du indgiver ansøgningen, når du er mellem 18-19 år.

Indgivelse af ansøgningen før du fylder 18 år

Hvis du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse, før du fylder 18 år, skal du have været i uafbrudt uddannelse eller i ordinært fuldtidsbeskæftigelse i perioden fra afslutningen af folkeskolen og frem til din 18 års fødselsdag.

Indgivelse af ansøgningen når du er mellem 18-19 år

Hvis du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse som 18-årig, skal du have været i uafbrudt uddannelse eller i ordinært fuldtidsbeskæftigelse i perioden fra afslutningen af folkeskolen, og indtil du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse.

Indgivelse af ansøgningen når du er 19 år eller derover

Hvis du er over 19 år, kan du ikke få permanent opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser.

Ordinær beskæftigelse betyder, at arbejdet skal være uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Derudover skal arbejdet være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere om, hvad der kan medregnes som ordinært arbejde

Fuldtidsbeskæftigelse er arbejde med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer om ugen, svarende til mindst 120 timer per måned. 

Hvis du har haft perioder siden afslutningen af folkeskolen, hvor du hverken har været under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse, med mindre der er tale om en sædvanlig ferieperiode, kan du ikke få permanent opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser.

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller §§ 9 i-9 n eller § 9 p (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter.

Et eller flere opholdsgrundlag

Du kan opfylde betingelsen om 8 års ophold ved at have haft opholdstilladelse på det samme grundlag i hele perioden, fx som familiesammenført barn. 

Du kan også opfylde betingelsen ved at have haft flere opholdstilladelser på forskellige grundlag i perioden, fx først som familiesammenført og efterfølgende som flygtning. 

Læs mere om, hvordan de 8 års ophold beregnes

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

Hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. 

Du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.  

Oversigt over domme og deres konsekvenser for muligheden for permanent ophold:

 • Betinget frihedsstraf uden vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom.
 • Betinget frihedsstraf med vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 7 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 medfører en karensperiode på 18 år fra tidspunktet fra løsladelse.
 • Ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere, men under 6 måneder, medfører en karensperiode på 15 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 6 måneder medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette gælder uanset, hvilken type af kriminalitet, du er dømt for.  
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.) eller bestemmelserne i straffelovens §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246 (visse forbrydelser i familieforhold, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark.
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens §§ 215 (børnebortførelser), 215 a (genopdragelsesrejser), § 260, stk. 2 (tvangsægteskaber) og stk. 3 (tildækningstvang), eller § 260 a (religiøse vielser af mindreårige) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette er gældende for alle ansøgninger om permanent ophold, der er indgivet fra og med den 27. januar 2022.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen ikke har opholdstilladelse her i landet, medfører en karensperiode på 15 år, i gentagelsestilfælde 22 år og 6 måneder. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne, der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen har opholdstilladelse her i landet, medfører i gentagelsestilfælde en karensperiode på 7 år. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne, der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Dom til ungdomssanktion medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophør.
 • Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse jf. straffelovens §§ 68 og 69 medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen. 
 • Dom til behandling jf. straffelovens §§ 68 og 69 medfører en karensperiode på 9 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.
 • Dom til anbringelse i hospital medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 15 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.
 • Dom til forvaring medfører en karensperiode på 30 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse.

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Gæld er forfalden, når tidspunktet, hvor det offentlige har krav på betaling af gælden eller dele af den, er overskredet.

Følgende typer gæld anses for at være gæld til det offentlige, som du ikke må have, hvis du ønsker at få permanent opholdstilladelse (listen er udtømmende):

 • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik (fx for meget udbetalt kontanthjælp).
 • Forskudsvist udbetalt børnebidrag.
 • Daginstitutionsbetaling. 
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. 
 • Tilbagebetaling af boligtilskudslån. 
 • Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges dig til last.

Anden gæld, som fx studielån eller gæld til banker eller kreditforeninger, er ikke typer af gæld, som udelukker dig fra at få permanent opholdstilladelse.

Henstand med gælden

Hvis der er givet henstand med gælden, har du stadig mulighed for at få permanent opholdstilladelse. Det er dog en betingelse, at gælden ikke overstiger 132.180,25 kr. (2024-niveau). 

Henstand vil sige, at kreditor (det offentlige) giver skyldnere (dig) lov til at vente med at betale gælden til et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt. Du kan fx få henstand med betaling af gæld til SKAT. 

I tvivlstilfælde vil kommunen, SKAT eller Udbetaling Danmark kunne oplyse, om der er givet henstand med gælden.

Afdragsordning

Du kan ikke få permanent opholdstilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige, uanset om der er aftalt en afdragsordning. 

En afdragsordning vil sige, at du efter aftale med det offentlige betaler af på gælden i rater, i stedet for at betale din gæld på én gang. Fx betaler du 500 kr. om måneden i 3 år. 

Hvis du når at tilbagebetale gælden

Hvis du har forfalden gæld til det offentlige, og du når at tilbagebetale hele din gæld, efter du har ansøgt, men inden Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal du indsende dokumentation for, at du ikke længere har gæld til det offentlige.

Du må ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i de seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet, og indtil det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Det afgørende ved vurderingen af, om du har modtaget offentlig hjælp, er, om den ydelse du har fået, er udbetalt efter aktivloven (lov om aktiv socialpolitik) eller integrationsloven (lov om integration af udlændinge i Danmark).  Hvis du har fået en ydelse efter en af disse love, kan du normalt først få permanent opholdstilladelse, når der er gået 4 år fra modtagelse af den seneste ydelse. 

Eksempel: Hvis du har modtaget kontanthjælp frem til den 1. juli 2014, vil du først opfylde betingelsen om ikke at have modtaget offentlig hjælp den 1. juli 2018.

Der er dog visse ydelser, der ikke er til hinder for at du kan få permanent opholdstilladelse.

Læs mere om, hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan få permanent opholdstilladelse

Særligt om supplerende kontanthjælp

Hvis din ægtefælle/samlever i en periode har modtaget kontanthjælp, kan du have modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Du skal altså være opmærksom på, hvorvidt din ægtefælle/samlever har modtaget kontanthjælp de seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet eller under sagens behandling. 

Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at du har modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Det kan føre til, at du af den grund får afslag på permanent opholdstilladelse. Du kan kontakte din kommune, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har modtaget eller vil modtage supplerende kontanthjælp.

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Erklæringen er indarbejdet i den digitale ansøgningsløsning og i ansøgningsskemaerne.

Du kan også finde opholds- og selvforsørgelseserklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Se en liste over danskprøver på tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 2

Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af din opholdstilladelse.

Denne betingelse gælder, hvis du har indgivet din førstegangsansøgning om opholdstilladelse den 1. januar 2018 eller senere.

Du kan fx anses for aktivt at have modarbejdet afklaringen af din identitet, hvis du har fremlagt forfalskede identifikationsdokumenter, herunder pas eller personattest (fødselsattest), eller har fremlagt en anden persons identifikationsdokument.

Det kan også være tilfældet, hvis du har forklaret usandt om dit navn, din fødselsdato, dit fødselsland eller dit statsborgerskabsforhold, og disse forhold senere i sagens forløb bliver afklaret af enten dig selv eller udlændingemyndighederne ved kontrolspørgsmål, tests, undersøgelser mv.

Hvis ganske særlige grunde taler for det, kan du få permanent opholdstilladelse, selvom du har modvirket afklaringen af din identitet.

Hvad er betingelserne, hvis du har været på genopdragelsesrejse?

For at få permanent opholdstilladelse skal du, som har været på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dig, opfylde en række betingelser.

Du skal have været sendt på en genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dig, mens du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark. Du skal have været under 18 år på tidspunktet, hvor du blev sendt på genopdragelsesrejsen. 

Efter rejsen skal du have fået dispensation fra bortfald for din opholdstilladelse. Denne dispensation kan enten være givet af Udlændingestyrelsen eller SIRI. 

Du skal være fyldt 18 år for at få permanent opholdstilladelse.

 

For at få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser, skal du have været i uddannelse eller ordinær fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark i mindst 1 år inden for de seneste 2 år forud for det tidspunkt, hvor vi træffer afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Uddannelse

Du opfylder betingelsen, hvis du inden for de seneste 2 år har været i uddannelse i 1 år uden at have afholdt en pause.

Det betyder, at du skal have været i uddannelse i 1 sammenhængende år. Betingelsen kan opfyldes ved, at du har gået på en uddannelse, men også hvis du har kombineret to uddannelser. 

Ordinært fuldtidsarbejde

Du opfylder betingelsen, hvis du inden for de seneste 2 år har været i et arbejde, der kan indgå i beregningen, i 1 år.

Du behøver ikke at have været i arbejde i 1 sammenhængende år. Betingelsen kan fx opfyldes ved, at du har været i fuldtidsarbejde i 9 måneder, herefter har været uden arbejde i 1 måned, og efterfølgende har været i fuldtidsarbejde i 3 måneder.

Ordinært fuldtidsarbejde betyder, at arbejdet skal være uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Derudover skal arbejdet være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.

Fuldtidsarbejde er arbejde med en gennemsnitlig arbejdstid her i landet på mindst 30 timer om ugen, svarende til mindst 120 timer per måned.

Hvis du har arbejdet flere steder samtidig, opfylder du betingelsen om ordinær fuldtidsarbejde, hvis den samlede ugentlige arbejdstid har været på mindst 30 timer, svarende til mindst 120 timer per måned.

Følgende medregnes ikke som ordinært fuldtidsarbejde:

 • Perioder med dagpenge (også arbejdsløshedsdagpenge).

 • Ulønnet arbejde.

 • Arbejde med løntilskud.

 • Ansættelse i jobrotation.

 • Perioder med arbejde under 30 timer om ugen.

Læs mere om, hvad der kan regnes med som ordinær fuldtidsbeskæftigelse, når du ansøger om permanent opholdstilladelse

Uddannelse og arbejde

Betingelsen kan også opfyldes ved at kombinere uddannelse og fuldtidsarbejde.

Et eksempel på dette kan være, at du har haft fuldtidsarbejde i 8 måneder, men starter på uddannelse og er på denne uddannelse 4 måneder således, at du mindst opnår 1 år med kombineret fuldtidsarbejde og uddannelse. Det kræver, at du går direkte fra fuldtidsarbejde til uddannelse.

Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i sagen om permanent opholdstilladelse.

Fortsat under uddannelse

Du opfylder betingelsen, hvis du på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse, fortsat er tilmeldt en uddannelse og er studieaktiv på uddannelsen.

Fortsat i arbejde

Du opfylder betingelsen, hvis du på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse:

 • er lønmodtager i en uopsagt tidsubegrænset stilling,

 • på anden måde kan godtgøre, at du forventer fremover at være i arbejde, fx hvis du er lønmodtager i en tidsbegrænset stilling, hvor der fortsat resterer en vis del af ansættelsesperioden, eller

 • er selvstændig erhvervsdrivende.

Eksempel: Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, som er ved at udløbe, kan du godtgøre, at du fortsat vil være i arbejde ved fx at vedlægge en ny ansættelseskontrakt eller en udtalelse fra din arbejdsgiver om, at ansættelsen forventes forlænget.

Det er ikke en betingelse, at dit aktuelle arbejde er et fuldtidsarbejde, hvis den grundlæggende betingelse om arbejde i øvrigt er opfyldt. Du skal dog arbejde mindst 15 timer om ugen.

Du opfylder ikke betingelsen om fortsat at være i arbejde, hvis du på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse:

 • er ansat i et job med løntilskud,

 • er i ulønnet beskæftigelse,

 • arbejder som vikar i et vikarbureau,

 • arbejder under 15 timer om ugen,

 • arbejder i en virksomhed, som er under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, eller

 • er selvstændig erhvervsdrivende under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.

For at få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser, må du ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i det seneste år forud for ansøgningstidspunktet, og indtil det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Det afgørende ved vurderingen af, om du har modtaget offentlig hjælp, er, om den ydelse du har fået, er udbetalt efter aktivloven (lov om aktiv socialpolitik) eller integrationsloven (lov om integration af udlændinge i Danmark).  Hvis du har fået en ydelse efter en af disse love, kan du normalt først få permanent opholdstilladelse, når der er gået 1 år fra modtagelse af den seneste ydelse.

Vær opmærksom på, at der også er en frist for, hvornår du senest kan ansøge om permanent opholdstilladelse efter de særlige regler. Du skal senest ansøge 2 år efter afgørelsen om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse.

Eksempel: Hvis du har modtaget kontanthjælp frem til den 1. juli 2018, vil du først opfylde betingelsen om ikke at have modtaget offentlig hjælp den 1. juli 2019.

Der er visse ydelser, der ikke er til hinder for, at du kan få permanent opholdstilladelse.

Læs mere om, hvilke ydelser der har betydning for, om du kan få permanent opholdstilladelse.

Særligt om supplerende kontanthjælp

Hvis din ægtefælle/samlever i en periode har modtaget kontanthjælp, kan du have modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Du skal altså være opmærksom på, hvorvidt din ægtefælle/samlever har modtaget kontanthjælp det seneste 1 år forud for ansøgningstidspunktet eller under sagens behandling.

Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at du har modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Det kan føre til, at du af den grund får afslag på permanent opholdstilladelse. Du kan kontakte din kommune, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har modtaget eller vil modtage supplerende kontanthjælp.

Du skal fortsat opfylde de løbende betingelser, der er stillet for din nuværende opholdstilladelse.

Du skal også opholde dig i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse. Er du fx udstationeret eller udrejst, skal du genindrejse i Danmark, før du kan få permanent opholdstilladelse.

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller § 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter.

Et eller flere opholdsgrundlag

Du kan opfylde betingelsen om 8 års ophold ved at have haft opholdstilladelse på det samme grundlag i hele perioden, fx som familiesammenført barn.

Du kan også opfylde betingelsen ved at have haft flere opholdstilladelser på forskellige grundlag i perioden, fx først som familiesammenført og efterfølgende som flygtning.

Læs mere om, hvordan de 8 års ophold beregnes

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

Hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. 

Du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.  

Oversigt over domme og deres konsekvenser for muligheden for permanent ophold:

 • Betinget frihedsstraf uden vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom.
 • Betinget frihedsstraf med vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 7 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 medfører en karensperiode på 18 år fra tidspunktet fra løsladelse.
 • Ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere, men under 6 måneder, medfører en karensperiode på 15 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 6 måneder medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette gælder uanset, hvilken type af kriminalitet, du er dømt for.  
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.) eller bestemmelserne i straffelovens §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246 (visse forbrydelser i familieforhold, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark.
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens §§ 215 (børnebortførelser), 215 a (genopdragelsesrejser), § 260, stk. 2 (tvangsægteskaber) og stk. 3 (tildækningstvang), eller § 260 a (religiøse vielser af mindreårige) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette er gældende for alle ansøgninger om permanent ophold, der er indgivet fra og med den 27. januar 2022.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen ikke har opholdstilladelse her i landet, medfører en karensperiode på 15 år, i gentagelsestilfælde 22 år og 6 måneder. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne, der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen har opholdstilladelse her i landet, medfører i gentagelsestilfælde en karensperiode på 7 år. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne, der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Dom til ungdomssanktion medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophør.
 • Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse jf. straffelovens §§ 68 og 69 medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen. 
 • Dom til behandling jf. straffelovens §§ 68 og 69 medfører en karensperiode på 9 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.
 • Dom til anbringelse i hospital medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 15 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.
 • Dom til forvaring medfører en karensperiode på 30 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse.

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Gæld er forfalden, når tidspunktet, hvor det offentlige har krav på betaling af gælden eller dele af den, er overskredet.

Følgende typer gæld anses for at være gæld til det offentlige, som du ikke må have, hvis du ønsker at få permanent opholdstilladelse (listen er udtømmende):

 • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik (fx for meget udbetalt kontanthjælp).
 • Forskudsvist udbetalt børnebidrag.
 • Daginstitutionsbetaling. 
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. 
 • Tilbagebetaling af boligtilskudslån. 
 • Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges dig til last.

Anden gæld, som fx studielån eller gæld til banker eller kreditforeninger, er ikke typer af gæld, som udelukker dig fra at få permanent opholdstilladelse.

Henstand med gælden

Hvis der er givet henstand med gælden, har du stadig mulighed for at få permanent opholdstilladelse. Det er dog en betingelse, at gælden ikke overstiger 132.180,25 kr. (2024-niveau). 

Henstand vil sige, at kreditor (det offentlige) giver skyldnere (dig) lov til at vente med at betale gælden til et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt. Du kan fx få henstand med betaling af gæld til SKAT. 

I tvivlstilfælde vil kommunen, SKAT eller Udbetaling Danmark kunne oplyse, om der er givet henstand med gælden.

Afdragsordning

Du kan ikke få permanent opholdstilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige, uanset om der er aftalt en afdragsordning. 

En afdragsordning vil sige, at du efter aftale med det offentlige betaler af på gælden i rater, i stedet for at betale din gæld på én gang. Fx betaler du 500 kr. om måneden i 3 år. 

Hvis du når at tilbagebetale gælden

Hvis du har forfalden gæld til det offentlige, og du når at tilbagebetale hele din gæld, efter du har ansøgt, men inden Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal du indsende dokumentation for, at du ikke længere har gæld til det offentlige.

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Erklæringen er indarbejdet i den digitale ansøgningsløsning og i ansøgningsskemaerne.

Du kan også finde opholds- og selvforsørgelseserklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Se en liste over danskprøver på tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 2

Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af din opholdstilladelse.

Denne betingelse gælder, hvis du har indgivet din førstegangsansøgning om opholdstilladelse den 1. januar 2018 eller senere.

Du kan fx anses for aktivt at have modarbejdet afklaringen af din identitet, hvis du har fremlagt forfalskede identifikationsdokumenter, herunder pas eller personattest (fødselsattest), eller har fremlagt en anden persons identifikationsdokument.

Det kan også være tilfældet, hvis du har forklaret usandt om dit navn, din fødselsdato, dit fødselsland eller dit statsborgerskabsforhold, og disse forhold senere i sagens forløb bliver afklaret af enten dig selv eller udlændingemyndighederne ved kontrolspørgsmål, tests, undersøgelser mv.

Hvis ganske særlige grunde taler for det, kan du få permanent opholdstilladelse, selvom du har modvirket afklaringen af din identitet.

Hvem kan være undtaget fra at skulle opfylde betingelserne?

Personer med handicap

I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN's handicapkonvention, tilsiger det, vil du kunne undtages fra – dvs. du ikke skal opfylde – en eller flere af de betingelser, der normalt skal opfyldes for at få permanent opholdstilladelse. 

FN's handicapkonvention definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Læs mere om, hvordan du skal dokumentere dit handicap og hvilke betingelser du kan blive undtaget fra

Hvornår kan du ansøge om permanent opholdstilladelse?

Det er vigtigt, at du indgiver ansøgning om permanent opholdstilladelse, inden din nuværende opholdstilladelse udløber.

Du kan tidligst ansøge om permanent opholdstilladelse 3 måneder før, du fylder 18 år. Hvis du ansøger om permanent opholdstilladelse, før du fylder 18 år, er det et krav, at du har været i uafbrudt uddannelse eller fultidsarbejde frem til, du fylder 18 år.

Hvis du søger om permanent opholdstilladelse, efter du er fyldt 18 år, og inden du fylder 19 år, er det et krav, at du er i uafbrudt uddannelse eller fultidsarbejde frem til ansøgningstidspunktet.

Fuldtidsarbejde er arbejde med en gennemsnitlig arbejdstid her i landet på mindst 30 timer om ugen, svarende til mindst 120 timer per måned.

Du skal være opmærksom på, at din opholdstilladelse muligvis udløber, når du fylder 18 år. Det er vigtigt, at du søger om enten forlængelse af din midlertidige opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse, inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Hvis du ikke søger senest på dagen, hvor din nuværende opholdstilladelse udløber, opholder du dig ulovligt i Danmark.

Hvis du er omfattet af de særlige regler for udlændinge, der har været på genopdragelsesrejse, kan du ansøge om permanent opholdstilladelse tidligst 1 år efter, at du har fået dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse af Udlændingestyrelsens eller SIRI.

Derudover skal du ansøge om permanent opholdstilladelse senest 2 år efter, at du har fået dispensation fra bortfald.

Hvis du befandt dig i udlandet på tidspunktet for afgørelsen om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, skal du ansøge om permanent opholdstilladelse senest 2 år efter din indrejse til Danmark.

Har Udlændingestyrelsen eller SIRI truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse er bortfaldet, men omgøres denne afgørelse af Udlændingenævnet eller Flygtningenævnet, vil du skulle ansøge om permanent opholdstilladelse senest 2 år efter nævnets afgørelse om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse.

Hvis du ikke indgiver din ansøgning om permanent opholdstilladelse inden fristen på 2 år, vil du ikke være omfattet af de særlige regler for personer, der har været på genopdragelsesrejse, og du vil derfor i stedet skulle opfylde de almindelige betingelser for at få permanent opholdstilladelse. 

Hvis du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse eller forlængelse af nuværende opholdstilladelse efter, at din nuværende opholdstilladelse er udløbet, er ansøgningen indgivet for sent, og du opholder dig ulovligt i Danmark. Da du opholder dig ulovligt i Danmark, kan du forvente, at Udlændingestyrelsen afviser din ansøgning. Det gælder uanset hvor længe, du har opholdt dig ulovligt i landet. Vi behandler kun ansøgninger, der er indgivet for sent, hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det.

Hvis din ansøgning bliver afvist, vil du normalt skulle forlade Danmark. Hvis du fortsat ønsker ophold i Danmark, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse. Den nye ansøgning om opholdstilladelse vil blive vurderet efter de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet. Du vil derfor ikke kunne få forlænget din tidligere opholdstilladelse.

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive politianmeldt og blive udvist med et indrejseforbud som betyder, at du ikke må indrejse i Danmark i en bestemt periode.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om permanent opholdstilladelse. 

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Du skal vedlægge dokumentation til din ansøgning. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen.

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning i, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital TU1-4 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-4 online, når du søger om permanent opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os

Også relevant for dig