Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne?

Du kan være omfattet af EU-reglerne som familiemedlem til en dansk statsborger, hvis du er ægtefælle, har været samlever i mindst 18 til 24 måneder eller er barn under 21 år af enten den danske statsborger eller af den danske statsborgers ægtefælle.

Registrerede partnere og faste samlevere over 18 år er sidestillet med ægtefæller. Faste samlevere er personer, der har boet på en fælles bopæl i et fast forhold af længere varighed, hvilket som udgangspunkt vil sige mindst 18 til 24 måneder inden du ansøger om ophold i Danmark.

Andre familiemedlemmer - fx børn over 21 år og forældre - kan i visse situationer også være omfattet af EU-reglerne, når en række særlige betingelser er opfyldt.

Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med den dansker statsborger.

Hvis du er ægtefælle, skal du fremlægge jeres vielsesattest. 

Hvis du er barn af den danske statsborger og/eller dennes ægtefælle, skal du fremlægge din fødsels- eller navneattest, hvor også dine forældres navne er oplyst.

Hvis du på anden vis er i familie med den danske statsborger, skal dette dokumenteres med de relevante attester.

Attester på andre sprog end engelsk og et af de nordiske sprog kan som udgangspunkt ikke indgå i sagen med mindre du også indsender en oversættelse til engelsk eller et af de nordiske sprog. Vielses- og fødselsattester på andre sprog, der er stillet op i et skema på en sådan måde, at indholdet kan forstås uden kendskab til originalsproget, kan dog ofte indgå uden en oversættelse. Oversatte dokumenter skal altid oversættes af en professionel translatør og indsendes sammen med en kopi af den originale attest.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at SIRI får vurderet ægtheden af en udenlandsk attest.

Samlevende

Et samlevende par kan efter EU-reglerne sidestilles med ægtefæller, når samlivet anses for at have opnået en tilstrækkelig fasthed. Dette vil normalt forudsætte mellem 18 til 24 måneders dokumenteret fast samliv på fælles bopæl inden du ansøger om ophold i Danmark.

Som udgangspunkt skal de 18 til 24 måneders samliv være uden afbrydelser. Ved vurderingen af samlivets fasthed vil der dog finde en konkret vurdering sted, hvor også årsager til eventuelle afbrydelser og varigheden af disse vil indgå. Et afbrud i samlivet kan medføre, at perioden med samliv regnes fra det tidspunkt, hvor samlivet genoptages.

Eksempler på dokumenter der kan understøtte fast samliv på fælles bopæl kan ses under fanen ”Sådan ansøger du”.

Ved samliv skal den danske statsborger skrive under på at vedkommende påtager sig forsørgelsespligten overfor ansøgeren. Det sker som led i udfyldesen af det relevante ansøgningsskema OD2.

Jeres forhold skal være reelt og ikke kun indgået for at opnå et opholdsgrundlag. I skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om dette. Det sker som led i udfyldelsen af det relevante ansøgningsskema OD2.

SIRI kan eventuelt indkalde jer til en samtale med henblik på at vurdere, om jeres forhold er reelt.

Hvis du har et barn under 21 år, der har opholdt sig sammen med dig og dit danske familiemedlem i det andet EU-land, kan barnet også være omfattet af EU-reglerne. Der skal udfyldes og indgives en særskilt ansøgning for barnet.

Hvad er betingelserne?

Der er en række forhold, du skal være opmærksom på og betingelser, som skal være opfyldt, før du kan få opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger efter EU-reglerne.

Dit danske familiemedlems etablering af faktisk og reelt ophold i et andet EU-land er en forudsætning for, at du fra ham eller hende kan have en afledt ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Faktisk og reelt ophold i et andet EU-land betyder, at dit danske familiemedlem har levet sit liv og har indrettet sig på en måde, der viser, at han eller hun har haft sin tilværelse i landet i perioden frem til sin tilbagevenden til Danmark. Der skal være tale om en faktisk og reel flytning til EU-landet og ikke blot et kortvarigt ophold, fx på et hotelværelse eller familiebesøg.

Den dokumentation, du fremlægger skal derfor vise, at dit danske familiemedlem har draget de konsekvenser, der naturligt følger af at være flyttet til et andet land og fysisk opholde sig der. 

Når SIRI skal vurdere, om dit danske familiemedlem har haft faktisk og reelt ophold i det andet EU-land, ser vi bl.a. på, om dit danske familiemedlem under sit ophold i det andet EU-land har rådet over en bolig, har haft forbrug til daglige fornødenheder, har betalt almindelige faste udgifter i forbindelse med opholdet og i øvrigt har været til stede i det andet EU-land i perioden. 

Der er ikke et mindstekrav til længden af dit danske familiemedlems ophold i det andet EU-land, men det er en forudsætning, at dit danske familiemedlem har etableret et faktisk og reelt ophold i landet, hvilket normalt forudsætter et ophold i en vis periode.

Ved længerevarende ophold i det andet EU-land kan dokumentationen for dit danske familiemedlems faktiske og reelle ophold begrænses til de sidste 6 måneder inden tilbagevenden til Danmark.

Som udgangspunkt har dit danske familiemedlem benyttet sig af sin ret til fri bevægelighed, hvis han eller hun har opholdt sig i et andet EU-land som

 • arbejdstager eller pensioneret arbejdstager,
 • selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende,
 • udstationeret tjenesteyder eller pensioneret udstationeret tjenesteyder,
 • studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, som har forsørget sig selv under sit ophold
 • person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Det vil sige, at dit danske familiemedlem har haft tilstrækkelige indtægter eller midler til egen og evt. families forsørgelse.

Hvis dit danske familiemedlem under opholdet i det andet EU-land har været arbejdstager i Danmark, har hans eller hendes opholdsgrundlag i det andet EU-land, som hovedregel ikke været som arbejdstager. For at have opholdsgrundlag som arbejdstager i det andet EU-land, kræver det, at dit danske familiemedlem har været arbejdstager i det pågældende land. Indkomsten fra dit danske familiemedlems arbejde i Danmark kan i stedet betyde, at han eller hun har haft opholdsgrundlag som person på tilstrækkelige midler (selvforsørgende) i det andet EU-land.

Det er vigtigt, at du oplyser det danske familiemedlems korrekte opholdsgrundlag i det andet EU-land og vedlægger den korrekte dokumentation for dette, når du ansøger.

Du skal have opholdt dig i det andet EU-land og udøvet et familieliv med dit danske familiemedlem. Du skal ikke nødvendigvis have opholdt dig sammen med dit danske familiemedlem under hele hans eller hendes ophold i det andet EU-land. Det er dog vigtigt, at I har opholdt jer sammen i det andet EU-land særligt i den sidste del af perioden inden I flytter til Danmark. Det er ikke en forudsætning, at du har opnået et EU-opholdsdokument i det andet EU-land, men det indgår som en del af den samlede vurdering af dit ophold i det andet EU-land. Overordnet skal det fremgå, at du har været til stede i det andet EU-land og har udøvet et familieliv med dit danske familiemedlem.

Der skal være en tidsmæssig sammenhæng mellem dit danske familiemedlems ophold (dvs. udnyttelse af sin ret til fri bevægelighed) i et andet EU-land og ansøgningen om familiesammenføring efter EU-reglerne.

Dit danske familiemedlem skal derfor have bevaret sit opholdsgrundlag i det andet EU-land (f.eks. at være arbejdstager) frem til sin tilbagevenden til Danmark. 

Hvis dit danske familiemedlem før til sin tilbagevenden til Danmark i en vis periode ikke har bevaret sit opholdsgrundlag i det andet EU-land, vil han eller hun ved sin tilbagevenden til Danmark som udgangspunkt ikke være omfattet af EU-reglerne, og du vil derfor ikke kunne aflede en ret til ophold fra dit danske familiemedlem.

Hvis dit danske familiemedlem, som har opholdt sig i et andet EU-land, allerede er vendt tilbage til Danmark, skal en af disse forudsætninger desuden være opfyldt:

 • Du skal være rejst til Danmark samtidig med den danske statsborger eller i naturlig forlængelse af dennes tilbagevenden til Danmark 

eller

 • Ansøgningen om familiesammenføring efter EU-reglerne skal være indgivet samtidig med eller i naturlig forlængelse af dit danske familiemedlems tilbagevenden til Danmark.

Indgiver du først en ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne på et senere tidspunkt end tidspunktet for dit danske familiemedlems tilbagevenden til Danmark, foretager SIRI en konkret vurdering af, om din ansøgning er indgivet i naturlig forlængelse heraf.

Tilbagevenden til Danmark indebærer i denne sammenhæng, at dette er sket med henblik på etablering af faktisk og reelt ophold og udøvelse af familieliv. Et kortvarigt besøg her i landet indebærer således ikke i sig selv, at du og dit danske familiemedlem anses for at være vendt tilbage til Danmark.

Hvis du er familiemedlem til en dansk statsborger, som bor i Danmark, og som ikke har opholdt sig (dvs. udnyttet retten til fri bevægelighed) i et andet EU-land, kan du ikke få et opholdsdokument i Danmark efter EU-reglerne. Du kan i stedet søge om familiesammenføring efter de danske nationale regler (udlændingeloven) hos Udlændingestyrelsen.

Læs mere om familiesammenføring efter udlændingeloven her.

I helt særlige tilfælde kan du som familiemedlem til en dansk statsborger være omfattet af EU-reglerne, selv om dit danske familiemedlem ikke har etableret et faktisk og reelt ophold i et andet EU-land. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis dit danske familiemedlem bor og er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og herigennem i et vist omfang leverer grænseoverskridende tjenesteydelser (dvs. bestemte typer af arbejde) til andre EU-lande og som følge heraf bruger en vis andel af sin arbejdstid på forretningsrejser til andre EU-lande. Der er ikke fastsat en nedre grænse for, hvor stor en andel af arbejdstiden, som dit danske familiemedlem skal bruge på grænseoverskridende tjenesteydelser, men 30 pct. af arbejdstiden vil typisk vurderes som tilstrækkeligt.

Det kan også være tilfældet, hvis dit danske familiemedlem bor i Danmark og er arbejdstager efter EU-reglerne i et andet EU-land og som følge heraf regelmæssigt rejser dertil (grænsegænger), eller er ansat ved en i Danmark hjemmehørende arbejdsgiver, men inden for rammerne af sin arbejdskontrakt udfører en vis del af sit ugentlige arbejde i et andet EU-land (forretningsrejser). Derudover stiller vi krav til, at I har udøvet et familieliv sammen i Danmark, og at familiesammenføringen er nødvendig for at sikre, at dit danske familiemedlem kan udøve sin ret til ophold (dvs. fri bevægelighed) i et andet EU-land. Endelig stiller vi krav om, at du er indrejst lovligt til Danmark.

 

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger (eller familiemedlem til en EU-borger, herunder en dansk statsborger) allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil i givet fald sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument. 

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for din bopælskommune for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger, du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark. 

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.
EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Hvis du er tredjelandsstatsborger og opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger, har du samme rettigheder til ophold og arbejde i Danmark som EU-borgeren. 

Du har desuden ret til at opholde dig i Danmark, mens din ansøgning om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en EU-borger behandles. 

Om du som tredjelandsstatsborger har ret til at arbejde under ansøgningens behandling afhænger imidlertid af, om du opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger. 

Under dit ophold i Danmark som familiemedlem til en dansk statsborger efter EU-reglerne, skal dit danske familiemedlem som udgangspunkt kunne forsørge sig selv og sin familie – herunder dig.

Afhængig af dit danske familiemedlem opholdsgrundlag i det andet EU-land inden tilbagevenden til Danmark, kan det derfor have betydning for din opholdsret hvis en af jer – eller I begge - modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

I givet fald kan din opholdsret være ophørt - og du kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Var dit danske familiemedlem arbejdstager efter EU-retten i det andet EU-land– og har dit danske familiemedlem analogt med EU-reglerne fortsat arbejdstagerstatus efter sin tilbagevenden til Danmark – vil modtagelse af ovennævnte ydelser som udgangspunkt ikke i sig selv medføre ophør af din opholdsret.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan være i Danmark, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark. 

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis din familierelation til den danske statsborger ophører, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som arbejdstager eller person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Er du tredjelandsstatsborger og medfølgende familiemedlem til en dansk statsborger efter EU-reglerne, har du ret til at opholde dig i Danmark, mens vi behandler din ansøgning. Har du fået et opholdskort, gælder dette så længe, betingelserne for dit opholdsgrundlag er til stede. Der vil være en udløbsdato på dit opholdskort, men din EU-opholdsret ophører, hvis dit opholdsgrundlag i Danmark ikke længere er til stede. Du skal under alle omstændigheder søge om forlængelse af dit opholdskort, når det udløber. 

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har permanent opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået permanent opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din permanente opholdsret kan ophøre, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Læs mere om permanent ophold her

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere opfylder betingelserne?

Hvis du har opholdsgrundlag efter EU-reglerne som familiemedlem til en dansk statsborger, der er vendt tilbage til Danmark efter at have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, og en eller flere af forudsætningerne for din opholdsret ikke længere er til stede, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt. 

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra den danske statsborger, hvis den danske statsborger er udrejst af Danmark, eller hvis den danske statsborger ikke længere selv opfylder betingelserne for at kunne aflede opholdsret efter EU-reglerne til dig.

Hvis du i forbindelse med den ændrede situation selv forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Ønsker du at blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. 

Hvis du selv er EU-borger og mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag end som familiemedlem til en dansk statsborger, fx som selvforsørgende eller arbejdstager, kan du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis SIRI påtænker at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på, hvor længe du har boet i Danmark og på din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Et opholdsgrundlag efter EU-reglerne som familiemedlem til en dansk statsborger er en afledt ret og dermed ikke et selvstændigt opholdsgrundlag.

Når dit eget opholdsgrundlag er som familiemedlem, kan din familie ikke få EU-opholdsdokument på baggrund af dig. Du kan altså ikke aflede din egen afledte ret videre til din familie.

I nogle tilfælde vil din familie selv kunne opnå EU-opholdsdokument som familiemedlem til den danske statsborger, du har opholdsret på baggrund af. Det forudsætter bl.a., at dit familiemedlem har opholdt sig i det andet EU-land sammen med dig og den danske statsborger.

En EU-statsborger, der oprindeligt havde opholdsgrundlag som familiemedlem, men som nu har opnået tidsubegrænset (permanent) opholdsret efter EU-reglerne, kan godt aflede ret til ophold til sin familie.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du som regel møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som familiemedlem til en dansk statsborger efter EU-reglerne, hvilke betingelser du og det danske familiemedlem skal opfylde mv.

 

Bemærk, at det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis du ikke indsender den nødvendige dokumentation. Det er derfor en god idé at benytte nedenstående tjekliste.

Du skal vedlægge:

Eksempler på dokumentation for dit danske familiemedlems faktiske og reelle ophold i et  andet EU-land.

 

Bolig:

Fysisk ophold:

Faste udgifter:

Eventuel pendling til Danmark:

Det skal være tydeligt, hvem den indsendte dokumentation omhandler. Dette kan fx være, hvis navn, personnummer eller lignende fremgår af dokumentet. Dokumenter uden navn mv. kan ikke indgå i sagens afgørelse.

Eksempler på dokumentation for dit danske familiemedlems opholdsgrundlag i et andet EU-land:

 

Arbejdstager eller selvstændig:

Tilstrækkelige midler:

Studerende :

Eksempler på dokumenter der understøtter din familiemæssige tilknytning til den danske statsborger:

Eksempler på dokumentation for dit ophold i det andet EU-land sammen med dit danske familiemedlem:

Bemærk, at der kun er tale om eksempler på dokumentation i listen ovenfor. Eksemplerne er givet på baggrund af SIRIs erfaringer med, hvilke typer af dokumentation der er relevant for sagsbehandlingen og kan forkorte sagsbehandlingstiden. Du skal derfor ikke nødvendigvis indsende alle typer af dokumentation anført ovenfor. Du kan også indsende andre dokumenter og oplysninger end de ovenstående eksempler.

Afsæt gerne

60 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit danske familiemedlem udfylder hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til de relevante ansøgningsskemaer OD2/A-C. 

Hvert skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Ansøgningsskemaerne findes ikke i online versioner. Når du har valgt det korrekte skema, skal det derfor printes ud, udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation. Du kan også indsende ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation via SIRIs kontaktformular. Du kan læse mere på næste trin om, hvordan du indgiver ansøgningsskemaet til SIRI.

Ansøgningsskema om familiesammenføring med ægtefælle, partner m.v. 

Hent print selv skema OD2/A i pdf-format

Hent print selv skema OD2/A i word format

 

Ansøgningsskema om familiesammenføring for børn under 21 år

Hent print selv skema OD2/B i pdf-format

Hent print selv skema OD2/B i word format

 

Ansøgningsskema om familiesammenføring for øvrige familiemedlemmer

Hent print selv skema OD2/C i pdf-format

Hent print selv skema OD2/C i word format

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Indgiv ansøgningen ved personligt fremmøde

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI. Når du skal indgive din ansøgning hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du skal altid medbringe dit originale pas, når du møder personligt frem i SIRI. 

Indgiv ansøgningen via SIRIs kontaktformular

Du kan også indgive ansøgningen via SIRIs kontaktformular. Det kræver, at du gemmer det udfyldte og underskrevne ansøgningskema og den relevante dokumentation i digitalt format, så det kan vedhæftes elektronisk. Du skal vælge årsagen 'Jeg skal indsende en ansøgning om familiesammenføring med dansk statsborger eller permanent ophold efter EU-reglerne*, hvis du indsender via SIRIs kontaktformular.

Du kan tilgå SIRIs kontaktformular her

I forbindelse med at du indgiver din ansøgning skal du have foretaget et ID-tjek.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS og Schweiz skal du også have optaget biometri for at få udstedt et opholdskort. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får et opholdsbevis.

Hvis du ikke får optaget biometri, kan vi ikke udstede det fysiske opholdskort til dig. 

Du kan læse mere om biometri her

Du kan få foretaget ID-tjek og optaget biometri

Du kan få optaget biometri, mens vi behandler din ansøgning. Du kan også vente, til vi har behandlet din ansøgning, og du har fået dit opholdsbevis. Bemærk dog, at vi ikke kan afgøre din sag, før du har fået foretaget ID-tjek.

Du skal altid medbringe dit originale pas, når du møder personligt frem i SIRI eller ved en dansk repræsentation.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig i Danmark, kan du indgive ansøgningen og få foretaget ID-tjek og optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. 

Du skal huske at bestille tid, før du møder personligt frem. Du finder SIRIs tidsbestilling her

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning fra udlandet, kan du vælge at få foretaget ID-tjek og optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i udlandet.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vær altid opmærksom på om den specifikke repræsentation eller ansøgningscenter håndterer visum- og/eller opholdssager.

Har du ikke mulighed for at få optaget biometri i udlandet, kan du vente til efter, du har fået dit opholdsbevis og er indrejst til Danmark. Biometri er nødvendig for at få udstedt et opholdskort.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Du vil få tilsendt et kvitteringsbrev, når SIRI har modtaget din ansøgning. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, fx fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, må du arbejde, mens vi behandler din sag, hvis du opfylder alle betingelser for ophold som familiemedlem til en EU-borger efter EU-reglerne. 

Det betyder, at det er på dit eget ansvar, hvis du begynder at arbejde i Danmark, før vi har truffet afgørelse i sagen. I visse tilfælde kan du blive straffet for ulovligt arbejde, hvis det viser sig, at du ikke har opfyldt betingelserne for ophold, og du har fået afslag på ophold efter EU-reglerne.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI