Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
1.680 kr.

Hvad betyder det at være medfølgende familiemedlem?

Du kan få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, hvis du er

 • ægtefælle,
 • registreret partner,
 • fast samlever eller
 • barn under 18 år

til en udlænding, som allerede bor og arbejder i Danmark på et greencard. Denne udlænding, som du skal bo sammen med i Danmark, kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

I helt særlige tilfælde kan der gives tilladelse til et hjemmeboende barn over 18 år eller en forælder.

 

Du er fast samlever, hvis du har levet sammen med hovedpersonen i mindst de seneste 1½-2 år og kan dokumentere dette.

Hvad er betingelserne?

Du skal kunne dokumentere at du er i familie med hovedpersonen. Dokumentationen kan være vielsesattest, fødselsattest eller lignende. 

Der er desuden en række andre betingelser: 

 

Det er en betingelse, at hovedpersonen:

 • arbejder i Danmark,
 • har en ansættelseskontrakt, der varer minimum 1 år fra det tidspunkt, hvor det medfølgende familiemedlem indgiver sin ansøgning,
 • har modtaget minimum 1 månedsløn på baggrund af sin ansættelse,
 • har en garanteret lønindtægt, der i 2020-niveau mindst udgør:
  - 11.554 kr. pr. måned, hvis det medfølgende familiemedlem er en ægtefælle/partner, eller
  - 15.355 kr. pr. måned, hvis den medfølgende familie består af et eller flere mindreårige børn eller en ægtefælle/partner samt et eller flere mindreårige børn - og
 • opfylder beskæftigelseskravet gennem ét ansættelsesforhold. Kravet kan ikke opfyldes ved at kombinere flere forskellige ansættelser.

Hovedpersonens løn skal være opnået på ordinære vilkår og indberettet til SKAT, og arbejdsgiveren skal være etableret i Danmark.

Du skal have levet sammen med hovedpersonen i mindst de seneste 1½-2 år. Dette skal dokumenteres med fx lejekontrakter, forsikringspolicer, fælles kontoudtog eller lignende i begge parters navn.

For at få opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle er det et krav, at dit ægteskab eller registrerede partnerskab kan anerkendes efter dansk ret. 

I Danmark anerkendes et ægteskab eller registreret partnerskab indgået i udlandet, hvis det er indgået i overensstemmelse med reglerne i det land, hvor vielsen eller registreringen er foretaget, og hvis forholdene omkring ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper.

Bemærk, at et ægteskab eller registreret partnerskab indgået i udlandet ikke anerkendes, hvis

 • en af jer ikke var fyldt 18 år ved vielsen eller registreringen, eller
 • en af jer ikke var fysisk til stede ved vielsen eller registreringen

Hvis vi beslutter, at dit ægteskab eller registrerede partnerskab ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil vi vurdere om I kan betragtes som faste samlevere.

Fra den 15. juni 2012 er ægteskabsloven ændret sådan, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab i Danmark.

Samtidig er lov om registreret partnerskab ophævet, og dette medfører, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før denne dato.

Den 1. februar 2017 blev lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven ændret. Ændringen betyder, at det ikke længere er muligt at dispensere fra kravet om, at begge parter skal være 18 år for at indgå ægteskab i Danmark.

Ægteskaber, der er indgået af mindreårige i udlandet (undtagen af EU/EØS–statsborgere), anerkendes derfor ikke længere i Danmark. Dette gælder også for ægteskaber indgået inden 1. februar 2017 og for ansøgninger, der var under behandling, da loven trådte i kraft.

Loven gælder ikke for ægteskaber eller registrerede partnerskaber, der var anerkendt af en dansk myndighed inden loven trådte i kraft.

Hvis barnets forældre har fælles forældremyndighed, og er det kun hovedpersonen som skal opholde sig i Danmark med barnet, skal barnet have samtykke fra den anden forælder, til at barnet må rejse til Danmark.

Du finder blanket til samtykkeerklæring her - kun på engelsk.

Du skal have et gyldigt pas. Det gælder også for helt små børn, der er født i Danmark.

Læs mere om paskravet her.

Når du får en tilladelse som medfølgende familiemedlem, skal du bo på samme adresse i Danmark som hovedpersonen, der er her på et greencard.

Dette gælder også for børn, som er over 18 år.  

Hovedpersonen, som er i Danmark på et greencard, skal kunne forsørge dig. 

I må ikke modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Medfølgende til en person med permanent opholdstilladelse

Hvis hovedpersonen har haft opholdstilladelse på grundlag af greencard, men nu har fået permanent opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, kan du ansøge om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse hos SIRI. 

Betingelserne for en opholdstilladelse er de samme, som hvis hovedpersonen fortsat havde midlertidig tilladelse på baggrund af greencard.

Hvis hovedpersonen er blevet dansk statsborger, kan du ikke få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem. Så kan du i stedet ansøge om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen.

Hvis hovedpersonen har permanent opholdstilladelse, kan du også i visse tilfælde ansøge om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen. 

Du kan læse om mulighederne for familiesammenføring her.

Opholdstilladelse til børn over 18 år og forældre?

Hvis du er et barn over 18 eller forælder til hovedpersonen der skal arbejde i Danmark, er det kun i helt særlige tilfælde, at SIRI kan give opholdstilladelse til dig som medfølgende familiemedlem.

Det kan fx være tilfældet hvis flere af følgende forhold er aktuelle:

 • Hovedpersonen har altid forsørget dig og har altid boet på samme adresse som dig
 • Du er særligt afhængig af hovedpersonen på grund af et handicap, høj alder eller lignende.
 • Du har ikke anden familie i dit hjemland.
 • Du har tidligere boet sammen med hovedpersonen ved udstationeringer i andre lande.

Du skal dokumentere de særlige forhold, der gør sig gældende.

SIRI vil i sådanne tilfælde vurdere, om de dine særlige forhold kan begrunde, at du kan få en tilladelse som medfølgende familiemedlem, selv om du er forælder eller barn over 18 år.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en greencardhaver? – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du ønsker at holde barsel i dit hjemland, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

 

En tilladelse som medfølgende familiemedlem til en greencardhaver giver dig ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive egen virksomhed.

Hvis du er under 18, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. Du kan læse mere om disse regler på arbejdstilsynets hjemmeside.

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengenlande.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og og eventuelt arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Under jeres ophold skal I være selvforsørgende. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller hovedpersonen modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du vil normalt få tilladelse for samme periode som det familiemedlem, der er i Danmark på greencard (hovedpersonen), dog højst 4 år.

Hvis hovedpersonens opholdstilladelse bliver forlænget, og du vil blive i Danmark, skal du også ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark, mens vi behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du får din første opholdstilladelse, inden du fylder 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

Hvis hovedpersonen har fået permanent opholdstilladelse, kan du få tilladelse til 4 års ophold i Danmark.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie til en greencardhaver behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal dokumentere på hvilken måde du er i familie med hovedpersonen. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en kopi af din vielsesattest, dokumentation for samliv eller fødselsattest til ansøgningen.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det er bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller det familiemedlem, der er arbejdstager.

 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. For ansøgninger indgivet i november og december 2020 samt januar 2021 er fristen for biometrioptag derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Medfølgende familie - greencard

Gebyr:

1.680 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du er ægtefælle eller registreret partner, skal du vedlægge

Hvis du er fast samlever, skal du vedlægge

Hvis du er barn, skal du vedlægge

Afsæt gerne

60 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person 

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem online skema eller print-selv skema. Det er bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du benytte

 

online skemaet MF1

 

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Print-selv ansøgning

Du kan også benytte print-selv versionen af skemaet MF1.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Hent print selv skema MF1 i Word-format         Hent print selv skema MF1 i pdf-format

 

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afderlinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI