Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

På baggrund af den nuværende arbejdskonflikt på Færøerne, kan sagsbehandlingen dog tage op til
5 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Medfølgende familiemedlem på Færøerne

Hvis du er ægtefælle, fast samlever eller barn under 18 år til en person, der har fået opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, kan du søge om tilladelse som medfølgende familiemedlem.

Som faste samlevere er det normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1½-2 år umiddelbart forud for ansøgningen. Det er også en forudsætning, at samlivet kan dokumenteres. Det kan f.eks. være i form af en lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve fra myndigheder modtaget på samme adresse, erklæring fra udlejere, arbejdsgivere eller folkeregister mv.

Færøerne og Danmark er adskilte områder. En opholdstilladelse i Danmark giver dig derfor ikke ret til at opholde dig på Færøerne. En opholdstilladelse på Færøerne giver dig tilsvarende ikke ret til at opholde dig i Danmark.

Krav til din forsørgelse

Hvis du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem til en person, der har fået opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne (dog ikke hvis personen har opholdstilladelse efter Sportsaftalen), skal du kunne dokumentere, at personen kan påtage sig at forsørge dig. 

Denne person, som du skal til Færøerne sammen med, kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Hovedpersonen skal dokumentere at have:

  • 35.079,62 kr. i bruttoindkomst om måneden, hvis du er ægtefælle eller fast samlever.
  • 40.382,85 kr. i bruttoindkomst om måneden, hvis du er ægtefælle eller fast samlever og I har et mindreårigt barn som også skal til Færøerne som medfølgende familiemedlem. Der tillægges 1.323,83 kr. pr. yderligere barn op til maksimalt 4 børn.
  • 28.510,29 kr. i bruttoindkomst om måneden, hvis du er et mindreårigt barn. Der tillægges 3.379,17 kr. pr. yderligere barn op til maksimalt 4 børn.

De fastsatte beløb gælder for hele 2024. Beløbene reguleres delvist af lønudviklingen i Føroya Arbeiðarafelagos (Færøernes arbejdstagerforenings) overenskomst for ufaglærte og delvist 1. januar hvert år efter satsreguleringsprocenten fastsat i henhold til Løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar (Lagtingslov om reguleringsprocent for sociale ydelser).

Du skal vedlægge hovedpersonens aktuelle ansættelseskontrakt på Færøerne.

Hvis hovedpersonen allerede arbejder på Færøerne, skal du også vedlægge hovedpersonens lønsedler for de seneste 3 måneder.

Hvis du har indgivet din første ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager på Færøerne efter 2. september 2023, er du omfattet af betingelsen om at dokumentere, at din hovedperson kan forsørge dig.

Hvis du har indgivet din første ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager på Færøerne før 2. september 2023, er du ikke omfattet af betingelsen om at dokumentere, at din hovedperson kan forsørge dig.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en tilladelse som medfølgende familiemedlem på Færøerne? – og hvad må du ikke?

En tilladelse som medfølgende familiemedlem giver dig ret til at arbejde under dit ophold på Færøerne.

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig på Færøerne i den periode, din og dit familiemedlems opholdstilladelse er gyldig.

Du må ikke opgive din færøske adresse eller opholde dig i udlandet i længere tid, end hvad din tilladelse giver dig ret til. Gør du det, kan din opholdstilladelse bortfalde. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig på Færøerne.  

Har du boet lovligt i på Færøerne i under to år, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 6 måneder. 

Har du en opholdstilladelse med henblik på varigt ophold og har boet lovligt på Færøerne i mere end to år, eller har du permanent opholdstillade, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation for bortfald.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold i Danmark eller Grønland regnes som ophold i udlandet.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage offentlige ydelser. 

Hvis du eller et familiemedlem modtager offentlige ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget og du vil miste retten til at være på Færøerne.

Hvis du har fået tilladelse som medfølgende familiemedlem og har boet lovligt på Færøerne i under to år, har du lov til at udrejse fra Færøerne i op til 6 måneder.

Har du boet lovligt på Færøerne i over to år og har du en tilladelse, der kan gøres permanent, må du opholde dig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis du opholder dig uden for Færøerne i længere tid, end du har lov til, bortfalder din tilladelse automatisk.

Læs mere om bortfald og dine muligheder for at søge om dispensation

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med. Ophold i Danmark eller Grønland regnes som ophold i udlandet.

Ingen datakilde fundet

Hvor længe kan jeg være på Færøerne?

Du vil normalt få tilladelse i samme periode som det familiemedlem, der er på Færøerne for at arbejde (hovedpersonen), dog højst 1 år. Hvis hovedpersonens ansættelse bliver forlænget, og du også vil blive på Færøerne, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse. Du kan højst få forlænget din opholdstilladelse med 1 år ad gangen.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive på Færøerne, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du får din første opholdstilladelse, inden du fylder 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor sammen med hovedpersonen.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie på Færøerne skal som udgangspunkt indgives ved en dansk repræsentation eller til et ansøgningscenter, der modtager ansøgninger på vegne af den danske repræsentation. I nogle lande kan du indgive ansøgningen til en norsk repræsentation.

Se Udenrigsministeriets vejledning til, hvor du kan indgive din ansøgning.

Det er vigtigt, at du dokumenterer familierelationen til hovedpersonen med din vielsesattest eller dokumentation for samliv - eller med din fødselsattest, hvis du er et medfølgende barn.

Du kan finde det relevante ansøgningsskema FO2 på fanen ”Sådan ansøger du” til højre.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller hovedpersonen.

For at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne skal du følge guiden under fanen ”Sådan ansøger du” på toppen af denne side. Hvis du er et medfølgende barn under 18 år, skal dit familiemedlem med opholdstilladelse på Færøerne også bidrage med oplysninger til ansøgningen.

Din ansøgning vil blive sendt i høring ved Færøernes Landsstyre. hvorefter den vil blive behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Er du ægtefælle eller samlever skal du vedlægge

Hvis ansøger er et barn under 18 år skal I vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person 

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema FO2. 

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FO2 i Word-format         Hent print selv skema FO2 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du ansøger på Færøerne

Hvis ganske særlige grunde taler derfor og ansøger har lovligt ophold, vil en førstegangsansøgning kunne indgives til politiet på Færøerne.

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed