Spørgsmål og svar

Du kan få opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, når visse betingelser er opfyldt, hvis du er:

 • Ægtefælle eller fast samlever
 • Barn under 18 år
 • Forælder over 60 år
 • Anden med en familiemæssig eller lignende tilknytning til en person, der bor fast på Færøerne.

Ansøgninger om familiesammenføring på Færøerne behandles af Udlændingestyrelsen i 1. instans efter Anordning nr. 182 af 22. marts 2001 – ”Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven”.

Færøerne er ikke medlem af EU. De særlige regler for familiesammenføring for udlændinge, der er EU/EØS-statsborgere eller er statsborgere i Schweiz, gælder derfor ikke på Færøerne.

Hvis du tidligere har haft dansk indfødsret, eller hvis du er af færøsk/dansk afstamning, har du også mulighed for at få opholdstilladelse på Færøerne efter den på Færøerne gældende udlændingelov. Læs mere om opholdstilladelse på Færøerne på baggrund af stærk tilknytning

Hvis du er nordisk statsborger

Hvis du er nordisk statsborger dvs. statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige, kan du frit indrejse, opholde dig, studere og arbejde på Færøerne. Du behøver altså ikke visum eller opholds- eller arbejdstilladelse.

Som nordisk statsborger kan du indrejse på Færøerne uden pas. En nordisk statsborger på Færøerne, skal dog kunne identificere sig, hvis det er nødvendigt. Det kan være tilfældet, hvis du skal overnatte på hotel eller lignende. Et kørekort eller et hævekort vil i så fald være tilstrækkeligt.

Hvis du har familiemedlemmer, som selv er nordiske statsborgere, skal de ikke ansøge om familiesammenføring. De kan indrejse og opholde sig på Færøerne efter de regler, der gælder for nordiske statsborgere.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, og du ønsker at tage ophold på Færøerne i kortere tid fx familiebesøg, ferie eller lignende, skal du ansøge om indrejsetilladelse på Færøerne. En opholdstilladelse i Danmark giver ikke ret til ophold på Færøerne.

Ansøgning om indrejsetilladelse på Færøerne indgives til Udlændingestyrelsen ved brev med oplysning om varigheden og formålet med opholdet på Færøerne.

Du har mulighed for at få opholdstilladelse på Færøerne efter reglerne om familiesammenføring, hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller fast samlever på Færøerne.

En række krav skal dog være opfyldt. Der er krav til både dig og din ægtefælle /samlever og jeres ægteskab/ samliv. Der er også en række specifikke krav til din ægtefælle/ samlever, som bor på Færøerne (også kaldet referencen). Det drejer sig især om grundlaget for din ægtefælles/samlevers ophold på Færøerne, om hans/hendes evne til at forsørge dig, og om hans/hendes boligforhold.

Nedenfor er en kort oversigt over de forskellige krav, som I skal leve op til.

Krav til ægteskabet

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes efter færøsk lov
 • Ægteskabet må ikke være indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at få opholdstilladelse til dig.

Krav til jer som ægtefæller/ samlevere

 • I skal begge normalt være over 18 år
 • I skal bo sammen på den samme adresse på Færøerne, når du har fået opholdstilladelse på Færøerne (samlivskravet)
 • Hvis din ægtefælle/ samlever ikke har dansk indfødsret, skal jeres tilknytning til Færøerne, som udgangspunkt mindst svare til jeres tilknytning til et andet land (tilknytningskravet)

Krav til ægtefællen/ samleveren på Færøerne

Din ægtefælle/samlever på Færøerne skal:

 • have dansk indfødsret eller være nordisk statsborger, eller
 • være flygtning på Færøerne, eller
 • have haft permanent opholdstilladelse på Færøerne i mere end de sidste 3 år

Din ægtefælle/samlever på Færøerne skal desuden:

 • bo fast på Færøerne, og normalt også
 • råde over sin egen bolig af rimelig størrelse (boligkravet), og normalt også
 • kunne forsørge dig som ansøger (forsørgelseskravet). Kravet stilles ikke, hvis ægtefællen/samleveren på Færøerne har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller flygtning.

Særlige krav til samlevende par

Hvis I er et samlevende par, som ikke er gift, gælder også, at samlivsforholdet skal have været længerevarende og fast.

Der gælder ikke nogen bestemt tidsgrænse for samlivets varighed, og det afgøres efter en konkret vurdering, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for opholdstilladelse. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på varigheden af jeres bekendtskab og jeres eventuelle samliv i udlandet og på Færøerne. I almindelighed antages, at 1 ½ til 2 års samliv på fælles bopæl vil være tilstrækkeligt til, at der foreligger et fast samlivsforhold af længere varighed. Det skal normalt kunne dokumenteres, at I har boet sammen i 1 ½ – 2 år på den samme adresse, fx i form af fælles huslejekontrakt, bopælsattest, breve sendt til den samme adresse, fælles forsikringer eller bankkonti.

Hvis din samlever på Færøerne ikke har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller er flygtning, er det en betingelse, at han/hun påtager sig at forsørge dig ved at underskrive en garantierklæring.

Skal alle betingelser være opfyldt?

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er omfattet af den personkreds, som, efter den for Færøerne gældende udlændingelov, er fritaget for at opfylde betingelserne - dvs. er dansk eller nordisk statsborger, eller er flygtning - skal I normalt regne med, at alle betingelser skal være opfyldt. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor du kan få familiesammenføring, selvom en eller flere betingelser ikke er opfyldt.

En afgørelse af, om du kan få fritagelse for en eller flere af betingelserne, kan først træffes, når Udlændingestyrelsen har modtaget og behandlet en ansøgning om opholdstilladelse. Nedenfor kan du læse mere om, i hvilke situationer en fritagelse for betingelserne typisk kan komme på tale.

I overensstemmelse med Færøernes internationale forpligtelse til at beskytte retten til familieliv kan navnlig følgende betingelser fraviges for særlige grupper af ansøgere:

 • Tilknytningskravet
 • Boligkravet
 • Forsørgelseskravet

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis din ægtefælle/samlever på Færøerne har et særbarn på Færøerne, som han eller hun har forældremyndighed over eller samværsret med, og samværet som udgangspunkt finder sted i normalt omfang. (Et særbarn er et barn, som den på Færøerne bosiddende person har sammen med en anden person end dig, fx et barn fra et tidligere forhold).

Det kan også være tilfældet, hvis alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller høj alder hos din ægtefælle/samlever på Færøerne indebærer, at det vil være humanitært uforsvarligt at henvise ham/hende til at tage ophold i dit hjemland, hvor han/hun ikke kan tilbydes pasnings – eller behandlingsmuligheder.

Som mindreårig udlænding, hvis forældre bor fast på Færøerne, kan du få opholdstilladelse på Færøerne efter reglerne om familiesammenføring, når en række betingelser er opfyldt:

 • Du skal være under 18 år, når ansøgningen indgives
 • Familieforholdet skal være dokumenteret
 • Du skal efter familiesammenføringen bo hos forælderen/forældrene, som har forældremyndigheden/del i forældremyndigheden
 • Du må ikke have stiftet selvstændig familie, fx ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Alle betingelser skal være opfyldt.

Herudover kan der i visse tilfælde blive stillet krav om, at

 • din forælder, der bor på Færøerne, råder over sin egen bolig af rimelig størrelse (boligkravet), og
 • din forælder, der bor på Færøerne, kan forsørge dig (forsørgelseskravet). Hvis forælderen på Færøerne har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller er flygtning stilles kravet ikke.

Hvis din forælder på Færøerne ikke har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller er flygtning, vil kravene normalt blive stillet, hvis der - efter eget valg - ikke har været personlig kontakt mellem forælderen på Færøerne og dig i en længere periode forud for ansøgningens indgivelse.

Forældre

Som udenlandsk forælder til et barn, som er fastboende på Færøerne, kan du få opholdstilladelse på Færøerne, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Familieforholdet er dokumenteret
 • Barnet på Færøerne har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller har flygtningestatus
 • Du er over 60 år, når ansøgningen indgives.

Opholdstilladelsen er betinget af, at barnet på Færøerne påtager sig at forsørge dig ved at underskrive en garantierklæring.

Opholdstilladelsen er endvidere normalt også betinget af, at barnet på Færøerne:

 • kan forsørge dig, og
 • råder over sin egen bolig af rimelig størrelse

Andre familiemedlemmer

Som udlænding, der har anden nær familiemæssig eller lignende tilknytning til familie, der er fastboende på Færøerne, kan du også i ganske særlige tilfælde få opholdstilladelse på Færøerne. Det kan fx være som:

 • et adoptivbarn - som led i familieadoption,
 • et plejebarn,
 • ophold hos nære slægtninge, eller
 • forældre til et barn på Færøerne, som ikke er dansk eller nordisk statsborger eller har flygtningestatus

Udlændingestyrelsen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis du har en familiemæssig tilknytning til den person, der er fastboende på Færøerne, er det et krav, at der er tale om en stærk tilknytning til vedkommende, der rækker ud over den tilknytning, som familieforholdet normalt giver.

Opholdstilladelsen er desuden betinget af, at den person, der er fastboende på Færøerne, påtager sig at forsørge dig ved at underskrive en garantierklæring.

Opholdstilladelsen er normalt også betinget af, at den person, der er fastboende på Færøerne:

 • kan forsørge dig, og
 • råder over sin egen bolig af rimelig størrelse.

Hvis du er en udlænding, som

 • tidligere har haft dansk indfødsret (og den ikke er frakendt ved dom), eller
 • er af færøsk/dansk afstamning

har du mulighed for at få opholdstilladelse på Færøerne.

Ansøgningen indgives på et særligt ansøgningsskema FO/SG2. Læs mere om dette nedenfor.

Udfyld ansøgningen

Du kan ansøge om familiesammenføring på Færøerne – eller ophold på grundlag af stærk tilknytning ved at udfylde og indgive et ansøgningsskema.

Du kan vælge mellem 4 ansøgningsskemaer, alt efter hvad baggrunden for din ansøgning er.  Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer.

Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Skema I skal bruge, hvis du vil ansøge om ægtefællesammenføring

Skema I skal bruge, hvis du vil ansøge om familiesammenføring som barn

Skema I skal bruge, hvis du vil ansøge om familiesammenføring som øvrigt familiemedlem

Skema du skal bruge, hvis du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk afstamning

Du kan også få udleveret ansøgningsskemaerne i papirform på den danske repræsentation i hjemlandet og hos politiet på Færøerne.

Vedlæg dokumentation

Det er vigtigt for behandlingen af en sag og for, hvor lang tid den kommer til at tage, at ansøgningen er vedlagt de korrekte dokumenter.

Ansøgningspakkerne indeholder grundig vejledning i, hvordan I skal forholde jer, når du ansøger, og hvilke dokumenter, I skal aflevere sammen med din ansøgning.

En opholdstilladelse skal som udgangspunkt være opnået inden du kan indrejse på Færøerne. En ansøgning om opholdstilladelse indgives derfor i dit hjemland. I visse tilfælde kan en udlænding, som befinder sig på Færøerne, dog indgive ansøgningen på Færøerne. Det afhænger først og fremmest af på hvilket grundlag, du opholder dig på Færøerne.

Hvis du allerede har en anden opholdstilladelse på Færøerne, har et gyldigt visum eller er fritaget for krav om visum, kan du som udgangspunkt indgive ansøgningen om opholdstilladelse på Færøerne.

Hvis du opholder dig på Færøerne på såkaldt processuelt ophold, dvs. har ret til at opholde dig på Færøerne, men ikke har opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt ikke indgive og få behandlet din ansøgning på Færøerne.

Der kan dog være særlige situationer, hvor du – på trods af, at du ikke opholder dig lovligt på Færøerne – har mulighed for at indgive din ansøgning om familiesammenføring på Færøerne.

Det kan fx være tilfældet, hvis det er forbundet med væsentlig ulempe for dig og din ægtefælle/samlever, der bor på Færøerne og eventuelle børn, der ligeledes bor på Færøerne, at du skal udrejse og ansøge om familiesammenføring fra hjemlandet. I vurderingen heraf vil det også kunne indgå, om det er sandsynligt, at ansøgningen vil kunne imødekommes.

Det er Udlændingestyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøgning, der indgives på Færøerne, kan behandles.

Hvis ansøgningen indgives i hjemlandet

En ansøgning om opholdstilladelse kan indgives ved en dansk repræsentation, dvs. en ambassade eller et generalkonsulat, i dit hjemland. Når du har udfyldt og afleveret skemaet, sender repræsentationen ansøgningen til Udlændingestyrelsen, hvor den bliver behandlet.

Har du boet lovligt i et andet land i mere end de sidste tre måneder, kan ansøgningen også indgives på en repræsentation i dette land. Hvis der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor du bor, kan Udlændingestyrelsen beslutte, at ansøgningen kan indgives i et andet land. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du hente oplysninger om danske repræsentationer i udlandet. Se oplysninger om de danske repræsentationer

Hvis ansøgningen indgives i Danmark

En ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne kan indgives i Danmark, hvis du opholder dig lovligt i landet. Ansøgningen kan indgives til Udlændingestyrelsen. Har du bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgningen også indgives til Udlændingestyrelsen gennem politiet på det sted, hvor du bor eller opholder dig.

Hvis ansøgningen indgives på Færøerne

En ansøgning om opholdstilladelse skal normalt indgives og være opnået inden, du kommer til Færøerne. Hvis du først indgiver din ansøgning efter, at du er kommet til Færøerne, kan Udlændingestyrelsen derfor afvise ansøgningen. Så bliver du nødt til at indgive en eventuel ny ansøgning fra dit hjemland.

Der er dog visse tilfælde, hvor du kan få lov til at indgive sin ansøgning på Færøerne. Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en ansøgning om opholdstilladelse, som er indgivet på Færøerne, bliver behandlet. Hvis det er tilfældet, vil du lovligt kunne opholde dig på Færøerne, mens vi behandler sagen. Afviser Udlændingestyrelsen ansøgningen, kan du klage til Udlændinge- og Integrationsministeriet over denne afgørelse.

Hvis du opholder dig på Færøerne og har indgivet en ansøgning om familiesammenføring, vil du i nogle tilfælde have processuelt ophold på Færøerne, mens du venter på afgørelse. Processuelt ophold betyder, at du får lov til at opholde dig midlertidigt på Færøerne, mens det afgøres, om du kan få opholdstilladelse.

Hvis du ønsker at foretage en udlandsrejse, skal du normalt ansøge om en tilbagerejsetilladelse. Ellers risikerer du, at du ikke får lov til at vende tilbage til Færøerne.

I den periode, hvor du befinder dig på Færøerne på processuelt ophold, har du ikke lov til at arbejde, heller ikke med frivilligt/ulønnet arbejde. Hvis du arbejder ulovligt, risikerer du at blive udvist af Færøerne og få forbud mod at rejse ind igen i en periode. Både du og din arbejdsgiver risikerer desuden at bliver straffet med bøde eller fængsel. Din ret til lægehjælp er indskrænket. Hvis du har akut behov for lægehjælp eller hospitalsophold, kan du kontakte din kommune.

Hvis du vil indgive en ansøgning, når du er på Færøerne, skal den indgives til det færøske politi - Landfogeden.

Hvis du får opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring på Færøerne, er den i første omgang tidsbegrænset og gives som udgangspunkt for 1 år ad gangen. Der er mulighed for forlængelse, hvis du stadig opfylder betingelserne. Der er også mulighed for, at du efter 3 år kan få en permanent opholdstilladelse.

En opholdstilladelse som familiesammenført giver dig normalt ret til at arbejde på Færøerne.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere om permanent opholdstilladelse