Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor skal vi godkende, at personen, du skal bo hos, du og boligen opfylder en række betingelser.

Betingelser for privat indkvartering hos venner eller familie

Din ven eller dit familiemedlem, som du vil bo hos, skal opfylde følgende krav:

 • Personen skal have lovligt ophold her i landet.
 • Personen skal være registreret i CPR på den adresse, som fremgår af ansøgningen.

Du skal som asylansøger opfylde følgende krav:

 • Du skal bo på et asylcenter eller et eventuelt andet indkvarteringssted, som Udlændingestyrelsen har godkendt, indtil vi har færdigbehandlet din ansøgning om privat indkvartering.
 • Du skal indgå en kontrakt om indkvartering i boligen med Udlændingestyrelsen. Det indgår i kontrakten som et vilkår, at du skal medvirke til oplysningen af din asylsag, hvis sagen fortsat er under behandling, og/eller medvirke til din udrejse efter afslag på eller frafald af ansøgningen.
 • Der skal være gået 6 måneder, siden du søgte om asyl.
 • Udlændingestyrelsen skal have besluttet, at din sag skal behandles i Danmark.
 • Din asylansøgning må ikke blive behandlet i de såkaldte åbenbart grundløs- eller åbenbart grundløs haster-procedurer. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger
 • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive administrativt udvist, fordi den pågældende må anses for en fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
 • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive udvist ved dom.
 • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet  eller være idømt en anden strafferetlig retsfølge, som indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter.
 • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive omfattet af udelukkelsesgrundene i udlændingelovens § 10 og være henvist til tålt ophold.
 • Du eller et medlem af husstanden må ikke have haft en opholdstilladelse, som er bortfaldet i medfør af udlændingelovens § 21 b (dvs. hvor der er grund til at antage, at den pågældende under ophold uden for landet, har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden).

Den bolig, du vil bo i, skal leve op til følgende krav:

 • Boligen skal være egnet til beboelse af den pågældende husstand.
 • Boligen må ikke ligge i en kommune, som efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge. Fra den 1. januar 2024 skal følgende kommuner ikke modtage flygtninge: Albertslund, Bornholm, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Læsø, Odder, Rebild og Vallensbæk

Du kan få sundhedsbehandling og kontante ydelser

Du vil fortsat få udbetalt kontante ydelser og fortsat kunne få den nødvendige sundhedsbehandling på det asylcenter, som du bliver tilknyttet. Du vil også fortsat få tilbud om aktivering og undervisning.

Du har mulighed for at arbejde, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere om arbejde som asylansøger

Hvis du er under 18 år

Hvis du er en asylansøger under 18 år, har du kun mulighed for at blive indkvarteret privat hos venner eller familie, hvis Udlændingestyrelsen finder, at hensynet til dit tarv taler derfor, og hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

Hvis du er under 18 år, og søger om privat indkvartering hos en forælder i Danmark, skal du være opmærksom på, at der ikke gælder krav om, at:

 • der skal være gået 6 måneder, siden du søgte om asyl,
 • Udlændingestyrelsen skal have besluttet, at din sag skal behandles i Danmark, og
 • boligen ikke må ligge i en kommune, som efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge.

Din forælder skal forsørge dig. Det betyder, at du ikke får udbetalt kontante ydelser, og at du ikke kan få dækket udgifterne til nødvendig sundhedsbehandling af Udlændingestyrelsen.

Hvis du er under 15 år og skal indkvarteres privat hos andre end dine forældre, har Udlændingestyrelsen pligt til at indhente en børneattest for alle personer over 15 år, som er bosiddende på adressen. Det gælder uanset, om der er tale om personer, du er i familie med eller ej. Børneattesten indeholder eventuelle afgørelser (dvs. fældende domme m.v.) om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn.

Ansøg om privat indkvartering hos venner eller familie

Du kan bruge ansøgningsskemaet IN3 til at ansøge om tilladelse til at blive indkvarteret hos venner eller familie. I ansøgningsskemaet er en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema IN3:

Hvis du får tilladelse

Udlændingestyrelsens tilladelse til indkvartering hos venner eller familie gælder, indtil du får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. 

Hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt, eller hvis vilkårene i den indgåede kontrakt ikke overholdes, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at du og din eventuelle husstand skal tage ophold på et asylcenter. Dette vil fx ske, hvis du ikke længere medvirker til oplysningen af din sag eller til din udrejse, hvis du udvises eller idømmes fængsel for kriminalitet.

Hvis du får afslag

Hvis Udlændingestyrelsen afgør, at du ikke må blive indkvarteret privat hos venner eller familie, kan du klage over afgørelsen til Udlændingenævnet, inden 8 uger efter at du har modtaget afgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvis begrundelsen for afslaget er boligens geografiske placering. 

Også relevant for dig