Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor skal vi godkende, at du, din ægtefælle og jeres ægteskab opfylder en række betingelser.

Betingelser for privat indkvartering hos din ægtefælle

Din ægtefælle, som du vil bo hos, skal leve op til følgende krav:

  • Ægtefællen skal have lovligt ophold her i landet.
  • Ægtefællen skal forsørge dig. Det betyder, at du ikke får udbetalt kontante ydelser, og at du ikke kan få dækket udgifterne til nødvendig sundhedsbehandling af Udlændingestyrelsen.

Du skal som asylansøger opfylde følgende krav:

  • Du skal være over 18 år.
  • Du skal indgå en kontrakt om indkvartering i boligen med Udlændingestyrelsen. Det indgår i kontrakten som et vilkår, at du skal medvirke til oplysningen af din asylsag, hvis sagen fortsat er under behandling, og/eller medvirke til din udrejse efter afslag på eller frafald af ansøgningen.
  • Din asylansøgning må ikke blive behandlet i de såkaldte åbenbart grundløs- eller åbenbart grundløs haster-procedurer. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger
  • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive administrativt udvist, fordi den pågældende må anses for en fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
  • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive udvist ved dom.
  • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet eller være idømt en anden strafferetlig retsfølge, som indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter.
  • Du eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive omfattet af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionen (f.eks. hvis der er alvorlig grund til at antage, at du har begået en forbrydelse mod freden eller menneskeheden, en krigsforbrydelse eller en alvorlig ikke-politisk forbrydelse).
  • Du eller et medlem af husstanden må ikke have haft en opholdstilladelse, som er bortfaldet i medfør af udlændingelovens § 21 b (dvs. hvor der er grund til at antage, at den pågældende under ophold uden for landet, har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden).

Jeres ægteskab skal kunne anerkendes som gyldigt efter dansk ret.

Hvis Udlændingestyrelsen ikke kan lægge til grund, at jeres ægteskab er gyldigt efter dansk ret, fx hvis ikke begge parter har været til stede ved vielsen, vil styrelsen i stedet behandle ansøgningen som en ansøgning om privat indkvartering hos venner eller familie. Læs mere om privat indkvartering hos venner eller familie

Ansøg om privat indkvartering hos din ægtefælle

Du kan bruge ansøgningsskemaet IN2 til at ansøge om tilladelse til at blive indkvarteret hos din ægtefælle. I ansøgningsskemaet er en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema IN2:

Hvis du får tilladelse 

Udlændingestyrelsens tilladelse til indkvartering hos din ægtefælle gælder, indtil du får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. 

Hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt, eller hvis vilkårene i den indgåede kontrakt ikke overholdes, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at du og din eventuelle husstand skal tage ophold på et asylcenter. Dette vil fx ske, hvis du ikke længere medvirker til oplysningen af din sag eller til din udrejse, hvis du udvises eller idømmes fængsel for kriminalitet.

Hvis du får afslag

Hvis Udlændingestyrelsen afgør, at du ikke må blive indkvarteret privat hos din ægtefælle, kan du klage over afgørelsen til Udlændingenævnet, inden 8 uger efter at du har modtaget afgørelsen.