Som asylansøger i Danmark får du normalt dækket udgifterne til dit ophold af Udlændingestyrelsen.

Det gælder dog ikke, hvis du er gift med en person, der har fast ophold i Danmark. I så fald har din ægtefælle pligt til at forsørge dig. Det gælder heller ikke, hvis du selv har tilstrækkelige midler til at betale udgifterne til dit ophold.  

Udlændingestyrelsens forsørgelse af dig omfatter:

 • Kontante ydelser til tøj, hygiejneartikler mv. og til kost, hvis du ikke bor på et center med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning).
 • Nødvendig sundhedsbehandling og evt. nødvendige sociale foranstaltninger.
 • Undervisning, hvis du er barn.
 • Undervisning og aktivering, hvis du er voksen.
 • Indkvartering på et asylcenter.
 • Transport til og fra samtaler med myndighederne, hospitaler mv.

Satserne for naturalieydelser (ydelser til tøj, hygiejneartikler mv.) bliver reguleret hvert år. Satserne for 2024 er:

 • Tøjpakke: 1.661,16 kr.
 • Hygiejnepakke: 133,90 kr. 
 • Babytøjpakke: 3.322,32 kr.
 • Børnetøjpakke pr. barn pr. 6. måned: 780,83 kr.
 • Børnepakke takst pr. 14. dag: 177,63 kr.

Læs bekendtgørelsen om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl.

De kontante ydelser, der gives til dig som asylansøger i Danmark, er inddelt på følgende måde:

 • En grundydelse
 • En eventuel tillægsydelse
 • Et forsørgertillæg for et eventuelt 1. og 2. barn
 • Et reduceret forsørgertillæg for et eventuelt 3. og 4. barn

Taksterne bliver reguleret hvert år, og de oplyste takster på siden er fra 2024. Bemærk, at taksterne er angivet uden moms.

Grundydelse

Grundydelsen dækker udgifter til mad, hygiejneartikler mv. Den bliver udbetalt, hvis du er over 18 år, og hvis du ikke får gratis mad på asylcentret.

Grundydelsen udgør 58,41 kr. pr. dag pr. voksen. Hvis du på asylcenteret bor sammen med en ægtefælle eller samlever, får du udbetalt 46,24 kr. pr. dag pr. voksen. Grundydelsen udbetales forud hver anden torsdag. 

Tillægsydelse

Hvis du er over 18 år, skal du lave en aftale – en kontrakt – med det asylcenter, som du er tilknyttet. I kontrakten står der, hvilken aktivering og undervisning du skal deltage i, og hvilke arbejdsopgaver du skal udføre på asylcentret. 

Hvis du overholder kontrakten med asylcentret, kan du få udbetalt ekstra penge i form af tillægsydelse. Du kan læse mere om aktivering og undervisning nedenfor. 

Hvis du ikke overholder din kontrakt med asylcentret, skal indkvarteringsoperatøren nedsætte eller fjerne tillægsydelsen.

Tillægsydelsen er på 9,75 kr. pr. dag, hvis ansøgningen er i den indledende fase, hvor det endnu ikke er afgjort, om din asylsag skal behandles i Danmark. Hvis det er afgjort, at asylsagen skal behandles i Danmark, sættes tillægsydelsen op til 34,08 kr. pr. dag.

Tillægsydelsen udbetales bagud hver anden torsdag.

Forsørgertillæg

Hvis du har forsørgerpligt over børn under 18 år, som du er indkvarteret sammen med, får du udbetalt penge til at forsørge dine børn. Der kan kun gives et tillæg pr. barn. Forsørgertillægget udbetales til højst to børn. Hvis du har flere børn, kan du få udbetalt et mindre beløb til det 3. og 4. barn (nedsat forsørgertillæg). Du kan ikke få penge til flere end fire børn.

Forsørgertillægget for 1. og 2. barn er i den indledende fase på 68,15 kr. pr. barn pr. dag. Hvis din asylsag skal behandles i Danmark, sættes forsørgertillægget op til 92,48 kr. pr. barn pr. dag. Der er reduceret forsørgertillæg for 3. og 4. barn på 48,68 kr. pr. dag pr. barn.

Hvis du bor på et asylcenter med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning) og er i den indledende fase, udgør forsørgertillægget 9,75 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn. Hvis du bor i et asylcenter med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning) og er i sagsbehandlingsfasen eller har fået endeligt afslag på asyl og medvirker til din udrejse, udgør forsørgertillægget 34,08 kr. pr. barn pr. dag. Der udbetales ikke forsørgertillæg for 3. og 4. barn, hvis du bor på et center med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning). 

Forsørgertillægget udbetales forud hver anden torsdag.

Særlige vilkår for asylansøgere fra lande med meget lav risiko for forfølgelse

Der gælder særlige vilkår, hvis du er asylansøger fra et land med meget lav risiko for forfølgelse, hvor ansøgningen behandles i en såkaldt åbenbart grundløs haster-procedure. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger

Hvis du er fra sådan et land, skal du normalt være indkvarteret på et center med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning), og du får ikke udbetalt nogen form for kontante ydelser.

Som asylansøger eller udlænding med ulovligt ophold er du ikke omfattet af det danske sygesikringssystem. I stedet er du omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, bl.a. hvad angår udgifter til sundhedsbehandling.

Udlændingestyrelsen dækker udgiften til din sundhedsbehandling, hvis der er tale om nødvendig behandling, som er:

 • uopsættelig (dvs. behandling, som ikke kan vente) og/eller
 • smertelindrende.

En behandling anses for uopsættelig, hvis den ikke kan vente, fordi der er risiko for livsvarige mén, for udvikling eller svær progression af tilstanden, eller for at tilstanden bliver kronisk. 

Indkvarteringsoperatøren skal søge Udlændingestyrelsen om kaution til nødvendig sundhedsbehandling i hver enkelt sag. En række behandlinger kan dog umiddelbart iværksættes af det sundhedsfaglige personale hos indkvarteringsoperatøren. Det drejer sig bl.a. om besøg hos alment praktiserende læge, indledende konsultationer hos psykolog eller psykiater, konsultationer hos en række speciallæger, fx øre- næse- og halslæge, samt konsultationer hos jordemoder.

Asylansøgerbørn er berettiget til samme sundhedsbehandling som alle andre børn i Danmark.

Som en asylansøger over 18 år skal du lave en aftale – en kontrakt – med det asylcenter, som du er tilknyttet. I kontrakten står der, hvilken aktivering og undervisning du skal deltage i, og hvilke arbejdsopgaver du skal udføre på asylcentret.

Overholder du ikke din kontrakt med asylcentret, kan din tillægsydelse blive nedsat eller fjernet. Læs mere om kontante ydelser ovenfor. 

Undervisning

Hvis du er et barn i den undervisningspligtige alder, skal du tilbydes undervisning på eller i tilknytning til asylcentret. Undervisningen skal i indhold og omfang svare til den undervisning, der tilbydes tosprogede elever i den danske folkeskole. Visse børn får tilbud om at deltage i undervisningen i en almindelig folkeskoleklasse.

Hvis du er fyldt 18 år, skal du deltage i undervisning på eller i tilknytning til asylcentret. Formålet med undervisningen er bl.a. at vedligeholde og udbygge dine almene og faglige færdigheder. Hvis du er fyldt 17 år, kan du vælge at deltage i undervisningen. 

Når du lige er ankommet til Danmark som asylansøger, skal du deltage i et asylansøgerkursus på modtagecentret. Kurset skal give dig et helt indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Kurset skal også oplyse dig om danske arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold, så du rustes til at benytte dig af ordningerne med adgang til arbejdsmarkedet og til at flytte ud af centrene, hvis det senere besluttes, at din asylsag skal behandles i Danmark. Du kan læse mere om din mulige adgang til arbejdsmarkedet nedenfor. 

Læs mere om din adgang til at flytte ud af asylcentret

Når den indledende sagsbehandling er afsluttet, og det er afgjort, at din sag skal behandles i Danmark, skal du modtage undervisning i bl.a. dansk, engelsk eller dit modersmål. Undervisning kan også omfatte undervisning i fag, som dels giver dig færdigheder, som kan gavne integrationen her i landet, hvis du får opholdstilladelse, og som dels forbereder dig på en tilværelse i dit hjemland, hvis du får afslag på opholdstilladelse. 

Der må maksimalt gå tre måneder fra ansøgningstidspunktet til du skal modtage undervisning. Undervisningen har et gennemsnitligt omfang på 10 timer om ugen. 

Når du har opholdt dig i asylsystemet i mere end 5 måneder, vil du få forevist to film i relation til Asylansøgerkursets modul 9-10. Filmene, som er udarbejdet af Røde Kors, handler om mulighederne for at tage beskæftigelse og om undervisning, uddannelse og praktik i asylsystemet. Se en liste med links til filmene på en række sprog

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, bliver du tilbudt intensiv danskundervisning indtil overgivelsen til din kommune.

Lønnet praktik

Hvis du deltager i lønnet praktik, modregnes lønindkomsten i dine kontante ydelser fra Udlændingestyrelsen (grundydelse/forsørgertillæg/tillægsydelse).

Fradraget sker efter et ”krone-til-krone”-princip. 

Du kan blive pålagt at betale husleje, hvis du er indkvarteret på et asylcenter eller i en selvstændig bolig i tilknytning til dit center. Du kan også blive pålagt at betale husleje for indkvartering af din ægtefælle og dine børn under 18 år. 

Hvis du som asylansøger er optaget på en ungdomsuddannelse, kan du deltage i lønnet og ulønnet praktik. 

Aktivering

Det indgår i din kontrakt med asylcentret, at du har pligt til at hjælpe med de daglige, nødvendige opgaver på asylcentret, såsom at gøre rent på eget værelse, i fællesrum, i køkkener og på badeværelser. Ud over disse opgaver må du hjælpe med at udføre andre opgaver på centret (intern aktivering), fx hjælpe personalet med lettere kontorarbejde, reparere og forbedre bygninger, inventar og fællesområder på indkvarteringsstedet osv. 

Hvis det endnu ikke er afgjort, om din asylsag skal behandles i Danmark, må du kun udføre intern aktivering. Det samme gælder, hvis du har fået endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til din udrejse.

Hvis det er afgjort, at din sag skal behandles i Danmark, kan du udover den interne aktivering komme i ulønnet praktik på en virksomhed uden for asylcentret (ekstern aktivering). Du kan også deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde.

Læs mere om muligheden for at arbejde nedenfor.

Som asylansøger over 18 år kan du ansøge Udlændingestyrelsen om godkendelse til at arbejde for 1 år ad gangen, indtil du får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes, hvis en række betingelser er opfyldt.

Udlændingestyrelsen skal godkende, at du og det konkrete ansættelsesforhold opfylder en række betingelser. Se betingelserne for at arbejde som asylansøger

Muligheden for at arbejde omfatter enhver form for ordinær beskæftigelse uden offentligt tilskud. Det kan være fuldtids- eller deltidsarbejde, og det kan være lønnet eller ulønnet. Løn- og ansættelsesvilkår skal dog svare til vilkårene for andre lønmodtagere i tilsvarende ansættelsesforhold, og vilkårene skal være sædvanlige for det danske arbejdsmarked. 

Der er ikke adgang til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du må ikke begynde at arbejde, før du har indgået en kontrakt med Udlændingestyrelsen om betingelserne for at arbejde. Hvis du arbejder, før du har indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen, kan du blive idømt bøde eller fængsel i op til 1 år, og arbejdsgiveren kan blive idømt bøde eller fængsel i op til 2 år.

Forlængelse af tilladelse til at arbejde

En godkendelse til at arbejde som asylansøger i Danmark gives for højst ét år og kan herefter forlænges for perioder på op til 1 år ad gangen.

Du kan søge om forlængelse af din godkendelse til at arbejde, hvis du allerede har en gyldig godkendelse til at arbejde.

Du kan kun søge om forlængelse, hvis du ønsker at forsætte med at arbejde i din nuværende stilling og hos din nuværende arbejdsgiver. Dine løn- og ansættelsesvilkår skal også være uændrede eller bedre i forhold til, da vi godkendte dig til at arbejde.

Hvis du indgiver din ansøgning om forlængelse før din nuværende godkendelse udløber, må du fortsætte med at arbejde, mens Udlændingestyrelsen behandler din ansøgning om forlængelse.

Hvis ansøgningen indgives efter udløbet af din nuværende godkendelse, vil retten til at arbejde ophøre på tidspunktet for godkendelsens udløb. Hvis du fortsætter med at arbejde, vil der være tale om ulovligt arbejde. Det betyder, at du kan blive idømt bøde eller fængsel i op til 1 år, og din arbejdsgiver kan blive idømt bøde eller fængsel i op til 2 år.

Sådan ansøger du

Du kan bruge skema IN6 til at ansøge om godkendelse af arbejde som asylansøger og skema IN16 til at ansøge om forlængelse af din godkendelse til at arbejde.  Både du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af skemaet.

Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Ansøgning om tilladelse til at arbejde

Hent skema IN6 (Word)
Hent skema IN6 (pdf)

Ansøgning om forlængelse af tilladelse til at arbejde

Hent skema IN16 (Word)

Hent skema IN16 (pdf)

Arbejdets betydning for din kontrakt med asylcentret 

Den kontrakt, som du indgår med asylcentret eller Hjemrejsestyrelsen om undervisning og aktivering, skal tage hensyn til dit arbejde.

Du har dog stadig pligt til at deltage i møder med udlændingemyndighederne, selvom du har et arbejde. 

Skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønudbetaling 

Hvis du som asylansøger får godkendelse til at arbejde, skal du betale 8 % i arbejdsmarkedsbidrag. Derudover skal du betale 30 % i skat af det resterende beløb. Det er din arbejdsgivers pligt at indeholde arbejdsmarkedsbidrag og bruttoskat, før lønnen bliver udbetalt. Reglerne findes i Kildeskattelovens § 48 B.

Asylansøgere får ikke et CPR-nummer. Arbejdsgiveren skal derfor hver måned manuelt indbetale arbejdsmarkedsbidrag og bruttoskat til Skattestyrelsen på blanket 01.014 ”Månedlig angivelse af skat for godkendte asylansøgere”. Blanketten med tilhørende vejledning ligger på skat.dk. Kontakt til Skattestyrelsen kan ske på asylskat@sktst.dk eller telefon nr. 72 22 18 18.

Du og din arbejdsgiver aftaler indbyrdes, hvordan nettolønnen udbetales. Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt for dig at oprette en bankkonto til lønudbetaling, idet du ikke får et CPR-nummer. Det kan derfor blive nødvendigt at udbetale lønnen på anden måde end via bankoverførsel, fx kontant.

Modregning i kontante ydelser

Lønindkomsten efter skat og arbejdsmarkedsbidrag modregnes i dine kontante ydelser fra Udlændingestyrelsen. Fradraget sker efter et ”krone-til-krone”-princip.

Du kan også blive pålagt at forsørge din ægtefælle eller samlever og jeres fælles børn og særbørn under 18 år. 

Betaling af husleje 

Du kan blive pålagt at betale husleje, hvis du er indkvarteret på et asylcenter eller i en selvstændig bolig i tilknytning til et asylcenter. Det vil ske, hvis du får mere udbetalt i løn end niveauet for kontante ydelser. Du kan også blive pålagt at betale husleje for indkvartering af din ægtefælle eller samlever og jeres fælles børn og særbørn under 18 år. 

Den månedlige husleje pr. person for at være indkvarteret på et asylcenter er 7.170 kr. i 2024. 

Den månedlige husleje pr. person for at være indkvarteret i en selvstændig bolig i tilknytning til et center er 8.288 kr. i 2024. Huslejen for selvstændig bolig vil højst blive fastsat til 33.342 kr. pr. måned for den samlede husstand i 2024.

Huslejen skal indbetales senest den 5. i hver måned.

Hvis du ikke betaler husleje, betyder det, at du vil få gæld til det offentlige. Det betyder også, at Udlændingestyrelsen vil træffe afgørelse om, at du ikke længere må arbejde.

Du skal overholde den kontrakt, du har lavet i samarbejde med dit asylcenter om undervisning og aktivering.

Du må ikke gennem voldelig eller truende adfærd forhindre udførelsen af opgaver med driften af dit asylcenter eller forhindre opretholdelsen af ro og orden på indkvarteringsstedet. 

Hvis du skal udrejse, fordi din asylansøgning er blevet afvist, skal du give de oplysninger og bidrage til at skaffe den rejselegitimation, som er nødvendig for din udrejse. 

Hvis du ikke samarbejder om din indkvartering og/eller udrejse, kan det have som konsekvens, at du bliver omfattet af kostpengeordningen, og/eller at du bliver flyttet til et udrejsecenter.

Læs mere om kostpengeordningen

Politiet kan ved visitation eller ransagelse af din baggage kontrollere, om du som asylansøger har kontanter eller andre værdier, der kan bruges til at dække Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med dit ophold på et asylcenter/indkvarteringssted i Danmark. Hvis det er tilfældet, kan politiet beslaglægge dine værdier.

Hvis du har fået beslaglagt værdier, og Udlændingestyrelsen ikke har haft udgifter i forbindelse med dit ophold i Danmark, kan du få dine værdier tilbageleveret. Det kan fx være tilfældet, hvis du – efter at have fået beslaglagt dine værdier – rejser ud af Danmark igen uden at tage ophold på et asylcenter/indkvarteringssted.

For at få tilbageleveret sådanne beslaglagte værdier, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få dem tilbageleveret.