Spørgsmål og svar

Hvis du får opholdstilladelse efter særloven, vil Udlændingestyrelsen samtidig tage stilling til, i hvilken kommune du skal bo (visitering). Den kommune, du skal bo i, får integrationsansvaret for dig, herunder ansvaret for at anvise dig et sted at bo, én beskæftigelsesindsats og udbetaling af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Det er altså Udlændingestyrelsen, der træffer beslutningen, men vi forsøger så vidt muligt at imødekomme de ønsker, som du måtte have til, i hvilken kommune du gerne vil bo. Derfor er det vigtigt, at du oplyser om eventuelle ønsker i ansøgningsskemaet.

Vi kan dog ikke imødekomme alle ønsker. Det skyldes, at det på forhånd er besluttet, hvor mange personer, der er omfattet af særloven, som skal bo i hver af de danske kommuner. Det betyder, at Udlændingestyrelsen ved vores beslutning om, hvor den enkelte skal bo, skal sørge for, at der i alle kommuner i landet kommer til at bo det fastsatte antal personer, der er omfattet af særloven, og ikke flere end det. På den måde er alle danske kommuner med til at løse opgaven med at tage godt imod de fordrevne fra Ukraine, som er omfattet af særloven.

Hvis der ikke er plads til at placere flere personer i en bestemt kommune, er der i helt særlige tilfælde mulighed for alligevel at imødekomme et ønske om at bo i den pågældende kommune. Det gælder:

  • hvis du har nærtstående familiemedlemmer (din ægtefælle eller dine mindreårige børn), der bor i kommunen i forvejen,
  • hvis du har fået et reelt jobtilbud i kommunen (du skal huske at vedlægge dokumentation for jobtilbuddet til din ansøgning – du vil så blive placeret i denne eller en nærliggende kommune, hvis den samlede daglige transporttid mellem bopæl og arbejde ellers vil udgøre mere end 2 timer), eller
  • hvis der foreligger andre ganske særlige forhold.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har været privat indkvarteret i en kommune, eller at du har andre familiemedlemmer i Danmark end dem, som du er indrejst i Danmark sammen med, betyder det ikke i sig selv, at du også kommer til at bo i den samme kommune. På samme måde kan vi ikke garantere, at du kommer til at bo i samme kommune som slægtninge, du er indrejst i Danmark med.

Hvis du i forvejen har en anden opholdstilladelse i Danmark, tager Udlændingestyrelsen ikke stilling til, hvor du skal bo.

Du kan ikke klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvor du skal bo. 

Hvis du over for Udlændingestyrelsen har udtrykt ønske om at bo i en bestemt kommune, men dit ønske ikke er imødekommet, vil det fremgå af selve afgørelsen, hvorfor Udlændingestyrelsen har visiteret dig til en anden kommune. 

I visse tilfælde kan Udlændingestyrelsen dog genoptage din sag, for at vurdere din visitering på ny. 

Visiteringssagen kan genoptages hvis du kommer med nye oplysninger, der:

  • var tilstede da Udlændingestyrelsen oprindeligt traf afgørelse om visitering, og
  • er så væsentlige, at sagen sandsynligvis ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne var kendte på afgørelsestidspunktet. 

I visse tilfælde kan du flytte til en anden kommune, efter du er flyttet til den kommune, du er visiteret til af Udlændingestyrelsen.

Hvis du ønsker at flytte kommune, skal du kontakte din bopælskommune.

Den nye kommune, hvor du ønsker at bo, skal godkende flytningen, og at de overtager dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Hvis en flytning er af væsentlig betydning for dit integrationsforløb, skal kommunen overtage ansvaret for dit program.

Afgørelsen træffes ikke af Udlændingestyrelsen, men af den kommune du ønsker at flytte til. 

Når du har fået opholdstilladelse efter særloven, kan du udrejse ligesom andre udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark.

Når du har opholdstilladelse efter særloven må du gerne rejse tilbage til dit hjemland i en periode. Du kan derfor rejse tilbage til Ukraine på kortere feriebesøg uden, at det har konsekvenser for opholdstilladelsen.

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark vil din opholdstilladelse derimod bortfalde med det samme.

Hvis du rejser til udlandet i længere perioder, kan du også risikere, at din opholdstilladelse bortfalder.

Dette gælder dog ikke, hvis du er rejst tilbage til Ukraine med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx være for at være i ukrainsk militærtjeneste, at udføre nødhjælpsarbejde eller andet humanitært arbejde, enten som tilknyttet en humanitær organisation eller på egen hånd. Det kan fx også være for at hjælpe familie eller andre nærtstående ud af Ukraine.

Læs mere om bortfald af opholdstilladelse

Du skal have et gyldigt opholdskort for at kunne rejse ind i Danmark igen efter at have været i udlandet. Hvis du endnu ikke har fået dit opholdskort, skal du have en tilbagerejsetilladelse. Du kan ansøge om en tilbagerejsetilladelse hos Udlændingestyrelsen. 

Læs mere om tilbagerejsetilladelser

Hvis du har et barn under 18 år, som du ønsker, skal have et opholdskort, skal du ansøge om det. Læs mere om opholdskort