Periode

Jobsøgning*

(hvis ej selv skyld i ledighed)

Gælder reglen om jobskifte? **

Bortfald***

Deltid

Bijob

Beløbsordningen

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Positivlisten for personer med videregående uddannelse

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Forsker

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Gæsteforsker

3 år/indtil projekt er afsluttet. Kan ikke forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Ph.d.

Varighed af uddannelsen + kan forlænges i 2 år

Ja (+ ret til arbejde i 20 timer/uge i perioden for jobsøgning)

Nej

Undtaget fra regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Gæste ph.d.

Varighed af uddannelsen + kan forlænges i 1 år

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

 

Ja

Nej

Fast-track

(Forsker/beløb/

uddannelse)

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja, hvis forsker

 

Nej, hvis beløb /uddannelse

Forsker: Har ret til bijob

Beløb / uddannelse: Skal søge tilladelse

Fast-track

(Korttid)

3 måneder. Kan ikke forlænges

Nej

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Autorisation

(+ arbejds-

tilladelse hertil)

2 år + kan forlænges (dog højst 4 år i alt)

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

Ja, hvis der er givet arbejds-tilladelse

Skal søge tilladelse

Trainee

1 år + kan forlænges (dog højst 24 måneder i alt)

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Særlige

individuelle

kvalifikationer

1 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

 

Ja (hvis sædvanligt i branchen)

Skal søge tilladelse

Ansat på

boreplatform

Højst 6 måneder

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Fodermestre og

driftsledere

1 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Etableringskort

2 år. Kan ikke forlænges

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

Ja

Ikke relevant da ret til ubegrænset arbejde ved alle arbejds-givere

Start-up Denmark

2 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

-

Skal søge tilladelse

 

*En jobsøgningstilladelse giver ikke ret til at arbejde. Undtaget er ph.d.-studerende, som må arbejde 20 timer/uge i jobsøgningsperioden.

**Der kan dog kun skiftes over til samme ordning eller andre ordninger, hvor jobskiftereglen også gælder.

***En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark, eller når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 6 på hinanden følgende måneder.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sikre dig, at du ikke beskæftiger en udenlandsk statsborger ulovligt. Det gælder i forhold til både lønnet og frivilligt/ulønnet arbejde.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet en pjece for at hjælpe dig med at undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Pjecen forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du ansætter en udlænding. Vi anbefaler, at du læser pjecen grundigt.

Læs mere i pjecen Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft

Hvis du efter at have læst pjecen har flere spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Læs om, hvordan du kan kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Der findes en række ordninger, som gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Læs mere om de forskellige ordninger på erhvervsområdet

Læs mere om ulovligt arbejde

En arbejdsgiver, som beskæftiger en udlænding uden den nødvendige tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes med bøde eller fængsel.

En udlænding, som arbejder uden den nødvendige tilladelse risikerer at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 1 år og at blive udvist af Danmark med forbud mod at rejse ind i Danmark i en given periode.

Reglerne gælder for både virksomheder og private arbejdsgivere, fx private husstande, der ansætter rengøringshjælp.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) gennemfører løbende indsatser for at sikre efterlevelse af udlændingelovgivningen. Indsatserne har blandt andet fokus på ulovlig arbejdskraft og om betingelserne for en opholds- og arbejdstilladelse bliver overholdt.

Læs mere om den kontrol SIRI udfører.

Udlændinge, som opholder sig kortvarigt i Danmark på et besøgsvisum, har normalt ikke ret til at arbejde. I visse tilfælde kan en udlænding dog udføre arbejdsrelaterede aktiviteter i Danmark under et visumbesøg. I andre tilfælde kan udlændingen, der skal arbejde, være fritaget for arbejdstilladelse.

Læs mere om visum eller arbejdstilladelse (Fritagelsesreglerne).

Som arbejdsgiver må du fortsætte med at beskæftige en udlænding, mens han eller hun afventer svar på en ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse. Dog skal der være ansøgt om forlængelse, inden den tilladelse, udlændingen ansøger om at få forlænget, udløber.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at forlængelse af opholdet i Danmark på et nyt opholdsgrundlag og at forlængelse af det samme opholdsgrundlag som udgangspunkt giver forskellige rettigheder.

Eksempel 1 – fra studerende til medfølgende familie - skift af opholdsgrundlag

Udlændingen har en opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse (opholdskort Z), som er gyldig frem til 30. december 2017. Udlændingen ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familie 15. november 2017. Udlændingen får opholdstilladelse som medfølgende familie (opholdskort C) 15. januar 2018.

Som arbejdsgiver må du frem til 30. december 2017 beskæftige udlændingen enten 15 eller 20 timer – afhængig af hvad der står på opholdskortet. I perioden 30. december 2017 til og med 14. januar 2018 må du ikke beskæftige udlændingen. Fra 15. januar 2018 må du beskæftige udlændingen ubegrænset, indtil tilladelsen ikke længere er gyldig. 

Eksempel 2 – fra studerende på én uddannelse til studerende på en anden uddannelse - skift af opholdsgrundlag

Udlændingen har en opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse (opholdskort Z), som er gyldig frem til 30. december 2017 og søger 15. november 2015 om en opholdstilladelse som studerende på en ny videregående uddannelse (opholdskort Z). Den studerende skifter eksempelvis fra at studere en AP Degree inden for fagfelt A på institution B til en diplomuddannelse inden for fagfelt A på institution B. Udlændingen får den nye opholdstilladelse 15. januar 2018.

Som arbejdsgiver må du frem til 30. december 2017 beskæftige udlændingen 15 eller 20 timer ugentligt – afhængig af hvad der står på opholdskortet. I perioden 30. december 2017 til og med 14. januar 2018 må du ikke beskæftige udlændingen. Fra 15. januar 2018 må du beskæftige udlændingen i op til 20 timer ugentligt.

Eksempel 3 – medfølgende familie (samme opholdsgrundlag)

Udlændingen har en opholdstilladelse som medfølgende familie (opholdskort C). Udlændingen søger om forlængelse af sin opholdstilladelse som medfølgende familie (opholdskort C).

Som arbejdsgiver må du beskæftige udlændingen, selv om tilladelsen skulle udløbe, inden han eller hun får en forlængelse. Så længe udlændingen blot har søgt om forlængelse, inden tilladelsen udløb.

Hvis du som arbejdsgiver foretager væsentlige ændringer i din udenlandske medarbejders ansættelse, kan det være nødvendigt at ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Læs mere her om ændret ansættelse hos samme arbejdsgiver

En udlænding, som har et opholdskort J eller R (opholdstilladelse på baggrund af arbejde) og som skifter job, må begynde i et nyt job, så længe han eller hun har søgt om opholds- og arbejdstilladelse senest første arbejdsdag.

Bemærk dog, at praktikanter ikke er omfattet af jobskiftereglen, selvom de får udstedt et opholdskort J. Praktikanter må således ikke begynde i et nyt job, før der er udstedt en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Eksempel på jobskiftereglen

Udlændingen har opholdstilladelse på baggrund af Beløbsordningen (opholdskort J eller R) som it-konsulent hos virksomhed A. Opholdstilladelsen udløber 30. april 2019. Udlændingen får nyt job som it-konsulent hos virksomhed B med startdato 1. januar 2018. Udlændingen må starte i det nye job hos virksomhed B, så længe han eller hun har indgivet ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af det nye job senest første arbejdsdag i virksomhed B.

Når en udlænding har fået udstedt opholdskort R, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at der er forskel på udløbsdatoen for arbejdstilladelsen og udløbsdatoen for opholdstilladelsen.

Forskellen skyldes, at udlændingen efter arbejdstilladelsens udløb har 6 måneders opholdstilladelse til jobsøgning. Opholdstilladelsen udløber således 6 måneder efter arbejdstilladelsen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at udlændingen ikke har ret til at arbejde i jobsøgningsperioden.

Udløbsdatoen for opholdstilladelsen inklusive de 6 måneders jobsøgningstilladelse fremgår af opholdskortets forside.

Udløbsdatoen for arbejdstilladelsen fremgår af opholdskortets bagside. Her kan du også se, hvortil arbejdstilladelsen er stedfæstet, dvs. hvilken arbejdsgiver udlændingen har lov til at arbejde for.

Hvis du repræsenterer en virksomhed med flere udenlandske ansatte, kan du få tildelt en kontaktperson i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Kontaktpersonen kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Læs mere om kontaktpersonordningen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at udfylde og indsende et ansøgningsskema på vegne af ansøger, skal du have en fuldmagt fra ansøger.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her