Når SIRI modtager en ansøgning om EU-opholdsbevis, som arbejdstager hos en enkeltmandsvirksomhed, behandler vi oplysninger om arbejdsgiveren i sagsbehandlingsprocessen. Når vi modtager en ansættelseskontrakt eller en arbejdsgivererklæring fra en enkeltmandsvirksomhed, bruger vi enkeltmandsvirksomhedens oplysninger som dokumentation for arbejdstagerens ansættelsesforhold. 

Vi laver en registrering i vores sagsbehandlingssystem, så vi kan se, hvor mange ansatte en enkeltmandsvirksomhed har.

Hvilke personoplysninger registrerer vi?

SIRI bruger data om virksomhedsregistrering, oprettelsesdato, navn på ejer af virksomhed, arbejdsgiverregistrering og antal ansatte fra opslag i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt SKAT.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af EU-opholdsbekendtgørelsen, jf. bekg. 1457 af 6. oktober 2020 og persondataforordningen. Vi henviser til Kapitel 7, § 31, stk 2. af EU-opholdsbekendtgørelsen, vedrørende ophør af opholdsret samt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, vedrørende offentlig myndighedsudøvelse. SIRI anvender information om ansættelsesforhold i kontroløjemed.

Videregives oplysningerne 

SIRI videregiver som udgangspunkt ikke informationer om ansættelsesforhold til andre myndigheder. Vi videregiver dog i mere enkeltstående tilfælde oplysninger til andre offentlige myndigheder, private aktører og udenlandske organisationer og myndigheder, når det er nødvendigt for at varetage vores opgaver.

Videregives oplysningerne til et tredjeland

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Tidsrum for opbevaring

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at SIRI er underlagt Arkivloven og har journaliseringspligt. Oplysninger vil blive opbevaret hos SIRI indtil de afleveres til Rigsarkivet og i en periode herefter.

SIRI har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som bl.a. rådgiver SIRI om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kontaktoplysninger på DPO:

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

Digital Post: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Du kan kontakte SIRI sikkert i vores kontaktformular

Email: dpo@siri.dk

Telefon: 72 14 20 00

Brev: Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
att. Databeskyttelsesrådgiver,
Postboks 304, 2500 Valby

Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx e-Boks.

Dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Du kan kontakte SIRI sikkert i vores kontaktformular

Du kan også benytte Digital Post, hvis du vil sende os fortrolige eller personfølsomme oplysninger på en sikker måde. Det kræver dog, at du har MitID.

CVR: 36997427

Mail: siri@siri.dk

Tlf. 7214 2000

Brev: Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
Postboks 304,
2500 Valby

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger. Du kan også bede Datatilsynet om at kontrollere, at behandlingen af dine oplysninger er lovlig.

Se Datatilsynets kontaktoplysninger

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandling af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger.
Læs mere på Datatilsynets hjemmeside

Den registreredes rettigheder

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Det betyder, at du eventuelt kan kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset. Sådanne anmodninger og indsigelser kan rettes til SIRI. Se link til vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du har krav på en skriftlig afgørelse, hvis du får afslag på din anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af oplysninger. Vi skal som udgangspunkt give dig en begrundelse for afslaget.

Dine rettigheder fremgår navnlig af forordningens artikel 12-23 og af lovens §§ 22-23.

Se databeskyttelsesforordningen

Se databeskyttelsesloven

Se Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder

I det følgende beskrives dine rettigheder overordnet. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger om dine rettigheder, kan du læse selve forordningen og loven eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan se kontaktoplysningerne under overskriften Du kan kontakte os.