Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
1.890 kr.

Hvad er Start-up Denmark?

Start–up Denmark er en ordning for udenlandske iværksættere, der giver dig mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark til at oprette og drive en innovativ vækstvirksomhed.

Din forretningsidé skal godkendes af et ekspertpanel nedsat af Erhvervsstyrelsen, før du hos SIRI kan ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter ordningen.

Ordningen kan både anvendes af enkeltpersoner og af teams på op til 3 personer, der ønsker at starte virksomhed sammen i Danmark via en fælles forretningsplan.


Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få opholdstilladelse til at drive selvstændig virksomhed i Danmark efter Start-up Denmark ordningen.


Din virksomhed skal bidrage til dansk erhvervsliv med innovation og udviklingspotentiale.

Et ekspertpanel nedsat af Erhvervsstyrelsen skal godkende din forretningsidé.

Du kan først ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter Start-up Denmark ordningen, når din forretningsidé er blevet godkendt.

Der skal være særlige danske erhvervsinteresser, der taler for, at din virksomhed etableres i Danmark. Du kan normalt ikke få tilladelse efter ordningen, hvis der er tale om en almindelig virksomhed uden innovativt grundlag, fx restaurant, detailforretning, mindre handels-, import og eksportvirksomhed eller lignende.

Du kan læse mere om kriterierne for godkendelse af din forretningsidé og uploade din forretningsplan elektronisk på ekspertpanelets webportal.

Bemærk, at der maksimalt kan gives opholds- og arbejdstilladelse til 75 udlændinge på ordningen årligt, dvs. fra 1. januar til 31. december.


Du skal dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv det første år i Danmark. Hvis du tager din familie med til Danmark, skal også deres forsørgelse dokumenteres.

Du skal dokumentere at have (2022-niveau)

 • 140.592 kr. hvis du er i Danmark uden familie
 • 281.184 kr. hvis din ægtefælle skal med til Danmark
 • 327.432 kr. hvis du har ægtefælle og et eller flere børn med
 • 186.840 kr. hvis du har et eller flere børn med men ingen ægtefælle

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto.

Læs mere om selvforsørgelseskravet her.


Det er en betingelse, at du deltager aktivt i virksomhedens drift, og din tilstedeværelse skal være nødvendig for etableringen af virksomheden.

Hvis du kun har økonomiske og finansielle interesser i virksomheden, fx som aktionær, vil du ikke kunne få tilladelse under Start-up Denmark ordningen.


Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse under Start-up Denmark ordningen? – og hvad må du ikke?


Du må kun arbejde i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

Hvis du starter ny virksomhed, eller bliver tilbudt et lønnet job, skal du ansøge om en ny tilladelse.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette. Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.


Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.
Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.


Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort


Hvor længe kan jeg være i Danmark?


En opholdstilladelse på baggrund af Start-up Denmark ordningen gælder fra den dato, hvor tilladelsen gives.


Du kan få opholds- og arbejdstilladelse for op til 2 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år ad gangen.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte driften af din virksomhed, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Dvs. at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis min virksomhed ændrer sig?

Hvis din virksomhed ændrer sig væsentligt i forhold til den oprindelige forretningsplan, eller hvis din virksomhed ophører, og du starter ny virksomhed, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Du skal altid underrette SIRI om væsentlige ændringer i din virksomhed. 

Din arbejdstilladelse er begrænset til driften af den virksomhed, der er tilladelsens grundlag.


Hvis du starter ny virksomhed eller får et lønnet job, skal du indgive en helt ny ansøgning på det nye grundlag.

Når det er sket, må du begynde at arbejde i det nye job eller med den nye virksomhed, selvom du endnu ikke har modtaget tilladelse.


Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af Start-up Denmark ordningen giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse efter Start-up Denmark ordningen behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, SD1 online.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.


På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Start-up Denmark

Gebyr:

1.890 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema SD1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet SD1

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Hvis du ikke er i Danmark

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Hvis du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

 

 

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig