Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvem kan blive certificeret?

Fast track-ordningen er rettet mod større virksomheder, der har et reelt behov for at hente højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS eller Schweiz til Danmark hurtigt. Ordningen omfatter både private og offentlige virksomheder, herunder universiteter.

Du kan se en liste over de allerede certificerede virksomheder her.

Hvad er fordelene ved fast track?

Med en certificering har virksomheden mulighed for at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente sagsbehandlingen hos SIRI.

Samtidig giver fast track-ordningen frihed  til at arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet uden at tilladelsen mistes.

En udlænding, som ansættes i virksomheden, kan begynde at arbejde når:

 • Der er betalt gebyr for sagsbehandlingen

 • Virksomheden har indgivet en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen ved at benytte skema AR6 online

 • Vedkommende har fået en foreløbig tilladelse af SIRI til at arbejde

Du kan læse mere om fast track-ordningen og hurtig jobstart her

 

Fast track-ordningen er inddelt i 5 spor.

Det betyder, at virksomheden kan benytte ordningen for udlændinge, som tilbydes et job, der lever op til betingelserne for et af de fire spor.:

 • Beløbssporet: udlændingen ansættes efter betingelserne i beløbsordningen

 • Det supplerende beløbsspor: udlændingen ansættes efter betingelserne i den supplerende beløbsordning

 • Forskersporet: udlændingen ansættes som forsker

 • Uddannelsessporet: ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højtkvalificeret niveau

 • Korttidsophold: sporet retter sig mod udenlandsk arbejdskraft, som ikke er omfattet af fritagelsesreglerne og som ansættes for en periode på op til 3 måneder.

Du kan læse mere om fast track-ordningens 5 spor her.

Fast track-ordningen giver frihed  til at arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet uden at tilladelsen mistes.

Du kan læse mere om fritagelse fra bortfaldsreglerne på fast track-ordningen her.

Hvad er betingelserne for at blive certificeret?

En virksomhed skal opfylde nogle bestemte betingelser for at blive certificeret.

Løn og ansættelsesvilkår på virksomheden skal generelt være sædvanlige efter danske forhold.

Det betyder fx, at både løn, arbejdstid, ferieforhold og opsigelsesvarsler skal være almindelige.

Er virksomheden ikke omfattet af overenskomst, skal den erklære, at den opfylder dette krav.

Der skal på tidspunktet for certificeringen være mindst 10 fuldtids- og fastansatte medarbejdere i den danske virksomhed.

Vikarer og deltidsansatte kan ikke indgå i opgørelsen af de 10 fuldtidsansatte.

Beregningen af, om virksomheden har 10 fuldtidsansatte sker derfor ikke kun på baggrund af oplysninger om årsværk, da årsværk også omfatter vikarer og deltidsansatte.

For at en virksomhed kan blive certificeret, skal virksomheden først have deltaget i et vejledningsmøde med SIRI.

Mødet afholdes som udgangspunkt på dansk. Det bedes oplyst i forvejen, hvis virksomheden i stedet ønsker at mødet afholdes på engelsk.

Ved vejledningsmødet får virksomheden vejledning om betingelserne for fast track-ordningen, og virksomheden skal skriftligt erklære, at den har modtaget og forstået vejledningen.

I vejledningsmødet skal deltage en medarbejder, der repræsenterer virksomheden.

Vejledningsmøde med SIRI bookes af virksomheden i forbindelse med, at virksomheden indgiver en online ansøgning om certificering.

Vejledningsmødet afholdes sædvanligvis online. SIRI vil dagen før mødet sende virksomheden et link til mødet.

Virksomheden må, på tidspunktet for certificeringen, ikke være straffet efter udlændingeloven med bøde på mindst kr. 60.000 (virksomheder som beskæftiger færre end 250 fuldtidsansatte) henholdsvis på mindst kr. 100.000 (virksomheder som beskæftiger mindst 250 fuldtidsansatte), eller være straffet mere end to gange inden for det seneste år efter udlændingeloven.

Du kan læse mere om ulovligt arbejde og hvordan det undgås her.

Virksomheden må ikke på tidspunktet for certificeringen være ramt af lovlig arbejdskonflikt.

Virksomheden må på tidspunktet for certificeringen ikke have alvorlige udestående med Arbejdstilsynet. Det betyder, at virksomheden ikke må have et påbud, som ikke er efterkommet.

Arbejdstilsynets smileyordning blev lukket den 1. februar 2024.

Læs mere om Arbejdstilsynets nye system for at understøtte arbejdsmiljøindsatsen

Kontrol

SIRI kontrollerer løbende, om certificerede virksomheder efterlever betingelserne for certificeringen - herunder betingelserne om mindst 10 fuldtidsansatte, ingen alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet, og ej straffet efter udlændingeloven. 

Kontrollen bliver bl.a. udført via stikprøvekontroller. 

Desuden indgår kontrol af opholdstilladelser efter fast track-ordningen i vores almindelige kontrol af, om betingelserne for opholdstilladelser med henblik på arbejde overholdes af både udlænding og virksomhed.

Hvis en eller flere af betingelserne på et tidspunkt ikke er opfyldt, har en certificeret virksomhed pligt til at orientere SIRI. Vi vil så vurdere, om det skal føre til inddragelse af certificeringen.

Hvis virksomheden efter certificering straffes med bøde på mindst kr. 60.000 (virksomheder som beskæftiger færre end 250 fuldtidsansatte) henholdsvis på mindst kr. 100.000 (virksomheder som beskæftiger mindst 250 fuldtidsansatte), eller bliver straffet mere end to gange, kan det føre til inddragelse af certificeringen, og virksomheden vil få en karensperiode på 1 år, hvor den ikke kan blive certificeret.

Der kan dog ses bort fra dette hvis virksomheden godtgør, at der foreligger undskyldelige omstændigheder og virksomheden ikke tidligere er straffet efter udlændingeloven.

Certificeringsperiode

En certificering gælder i 4 år og kan forlænges, hvis virksomheden fortsat opfylder betingelserne.

Kan en certificering inddrages?

Hvis en virksomhed ikke overholder betingelserne for certificering, kan den blive inddraget 

En certificeret virksomhed har pligt til at orientere SIRI, hvis en eller flere af betingelserne på et tidspunkt ikke er opfyldt. Vi vil så vurdere, om certificeringen skal inddrages.

 Hvis en certificering inddrages, vil virksomhedens navn blive fjernet fra listen over certificerede virksomheder.

SIRI giver samtidig med inddragelsen virksomheden en karensperiode på 1 år, hvor virksomheden ikke kan blive certificeret.

Virksomheder, der er i karantæne 1. juni 2019, kan ansøge om ny certificering, når de opfylder de nye lempede betingelser.

Hvis en virksomheds certificering inddrages, har det ikke umiddelbare konsekvenser for de af virksomhedens medarbejdere, der har opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen.

Sådanne medarbejdere kan dog ikke få forlænget deres opholds- og arbejdstilladelsen, men må i stedet ansøge om tilladelse efter en af de øvrige erhvervsordninger.

Kontaktperson-ordningen

Certificerede virksomheder får tildelt en kontaktperson i SIRI, som kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Du kan læse mere om kontaktperson-ordningen her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om certificering behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du indgiver en ansøgningen skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale et gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, FT1.

Hvis du har givet en tredjepart fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal fuldmagten vedlægges ansøgningen.

Download fuldmagt til Fast track-certificering af din virksomhed her.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din eventuelle fuldmagtshaver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for virksomhedens certificering, inden du begynder på trin 1. Det kan du gøre på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Arbejdsgiveren udfylder ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema FT1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Hvis du har givet en tredjepart fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal fuldmagten vedlægges ansøgningen.

Download fuldmagt til Fast track-certificering af din virksomhed her.

  

Benyt skemaet FT1

 

Når du har indgivet ansøgningen, får du en kvittering med link til booking af det obligatoriske vejledningsmøde.

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Før SIRI giver jer svar på jeres ansøgning om certificering, skal virksomheden deltage i et online vejledningsmøde med SIRI.

Mødet afholdes som udgangspunkt på dansk. Det bedes oplyst i forvejen, hvis virksomheden i stedet ønsker at mødet afholdes på engelsk.

Ved vejledningsmødet får virksomheden vejledning om betingelserne for fast track-ordningen, og virksomheden skal skriftligt erklære, at den har modtaget og forstået vejledningen.

I kan tidligst deltage i et vejledningsmøde 14 dage efter, at ansøgningen om certificering er indgivet.

Virksomheden booker tid til mødet via det link I får, når virksomheden indgiver ansøgning om certificering. 

I vejledningsmødet skal deltage en medarbejder, der repræsenterer virksomheden.

Hvis virksomheden søger certificering af flere selvstændige enheder samtidig, kan der bookes et samlet vejledningsmøde.

Vejledningsmødet afholdes sædvanligvis online. SIRI vil dagen før mødet sende virksomheden et link til mødet.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Deltaget i vejledningsmødet

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil I modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig