Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
2.490 kr.

Hvad indebærer et ophold til autorisation – og er det nødvendigt?

Hvis du er uddannet læge, tandlæge eller sygeplejerske i et land uden for EU/EØS-området, kan du ansøge om en opholdstilladelse i Danmark, som gør det muligt for dig at lære dansk og bestå de faglige prøver med mere, der er nødvendige for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Du skal være opmærksom på, at en opholdstilladelse til at opnå autorisation ikke giver dig ret til at arbejde.

Du skal derfor ansøge om særlig arbejdstilladelse fx i forbindelse med den evalueringsansættelse, som er en del af dit opkvalificeringsforløb.

Du kan læse mere om arbejde her

Hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark, fx som medfølgende familiemedlem til en udlænding som arbejder eller studerer i Danmark, behøver du ikke ansøge om en ny tilladelse. Så kan du bruge din nuværende tilladelse til at gennemføre det forløb, som Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, for at du kan opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig i Danmark for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.


Styrelsen for Patientsikkerhed skal have vurderet, at din uddannelse er egnet til afprøvning for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske. Du skal sende SIRI en kopi af vurderingen sammen med din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Du skal dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og dine eventuelle medfølgende familiemedlemmer under dit ophold i Danmark. Dokumentationen skal du sende til os sammen med din ansøgning.

Du skal dokumentere at have:

 • 39.318 kr. (2024-niveau) hvis du skal alene til Danmark

 • 78.636 kr. (2024-niveau) hvis både du og din ægtefælle skal til Danmark

 • 94.338 kr. (2024-niveau) hvis du og din ægtefælle og et eller flere børn skal til Danmark

 • 78.630 kr. (2024-niveau) hvis du og et eller flere børn skal til Danmark (men ingen ægtefælle)

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto. Bankudskriften må ikke være over 30 dage gammel.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravet her

 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse til at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske? – og hvad må du ikke?


En opholdstilladelse til at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske giver dig ikke ret til at arbejde.

Du skal derfor ansøge om en arbejdstilladelse for at kunne arbejde – også når det drejer sig om en evalueringsansættelse.

Du kan læse mere om og ansøge om arbejdstilladelse til evalueringsansættelse her

Du kan også ansøge om tilladelse til andet arbejde. Hvis du gør det, skal du vedlægge en kontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Vi stiller ikke krav til typen af job og det behøver ikke være fuldtidsbeskæftigelse.

Hvis du får tilladelse til andet arbejde, vil den ikke gælde længere end din opholdstilladelse til at opnå autorisation. Tilladelsen giver dig mulighed for at have en indtægt under forløbet.

Du har dog ret til at tage ulønnet, frivilligt arbejde uden at søge en arbejdstilladelse. Arbejdet skal være udført for en organisation, forening eller lignende og som har et almennyttigt formål.

Du kan læse mere om ulønnet frivilligt arbejde her

 


En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner, fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver tilbudt en evalueringsansættelse?

Hvis du bliver tilbudt en evalueringsansættelse på et dansk sygehus, skal du ansøge om arbejdstilladelse. Du må ikke begynde at arbejde før du har fået tilladelse til det.

Løn- og ansættelsesvilkår under evalueringsansættelsen skal være sædvanlige efter danske forhold.

Det kan du læse mere om her

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om arbejdstilladelse til din evalueringsansættelse her

Før du ansøger om arbejdstilladelse, skal du ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om en evalueringsautorisation.

Du kan læse mere om evalueringsautorisation som enten læge, tandlæge eller sygeplejerske på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Du kan læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside


Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan i første omgang få en opholdstilladelse for 3 år.

Tilladelsen kan forlænges i yderligere 2 år, hvis du kan dokumentere, at du har bestået Prøve i Dansk 3 med de karakterer, som er nødvendige for at opnå dansk autorisation.

Læs mere om kravene til sprogprøven for læger hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere om kravene til sprogprøven for tandlæger hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få opholdstilladelsen forlænget ud over sammenlagt 5 år.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber - det gælder både for opholdstilladelsen og den arbejdstilladelse du eventuelt har ansøgt om.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte dit arbejde, mens SIRI behandler din sag. Dette gælder også, hvis din tilladelse udløber, før SIRI har truffet en afgørelse i din sag.

 

Du kan få opholdstilladelse i 3 år.

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis din oprindelige opholdstilladelse som sygeplejerske blev udstedt for en kortere periode end 3 år fra den dato, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt din uddannelse som sygeplejerske.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få opholdstilladelsen forlænget ud over sammenlagt 3 år.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelsen længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholdstilladelse til at opnå autorisation i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her

Karensrisiko - hvis jeg opholder mig i Danmark på et visum

Hvis du allerede er indrejst i Danmark og opholder dig her på et visum, når du indgiver ansøgningen, skal du være opmærksom på risikoen for karens:

Hvis du på et visumophold indgiver ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation, kan det have som konsekvens, at du ikke kan få visum til Danmark i en periode på 5 år. Dette vil især have betydning for dig, hvis din ansøgning om opholdstilladelse, indgivet i Danmark, ikke resulterer i en tilladelse – og du efter din tilbagevenden til hjemlandet ønsker igen at besøge Danmark.

Du kan læse mere om karensrisiko her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, XG1.

Hvis du bliver tilbudt evalueringsansættelse, skal du ansøge om arbejdstilladelse. Du kan finde mere information her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.


På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

50 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

 

Benyt skemaet XG1

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her 

Du kan få optaget i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig