Du kan læse mere om udtrædelsesaftalen her

Nedenfor kan du læse mere om, hvornår du som britisk statsborger eller som familiemedlem til en britisk statsborger skal have visum for at kunne indrejse i Danmark.

Britiske statsborgere er fritaget for kravet om visum ved indrejsen i Schengenområdet og Danmark.

Hvis du er britisk statsborger og ikke har ret til ophold i Danmark på andet grundlag, kan du indrejse i Danmark uden visum i forbindelse med et ophold på højst 90 dage i en periode på 180 dage.

Hvis du som britisk statsborger er indrejst i Danmark før den 1. januar 2021 og fortsat opholder dig her, men ikke er omfattet af den udtrædelsesaftale, der er indgået mellem EU og Storbritannien, regnes de 90 dage, som du kan opholde dig i Danmark og de øvrige Schengenlande, fra den 1. januar 2021. 

Hvis du er statsborger i et land, hvor der generelt er krav om visum, og du er familiemedlem til en britisk statsborger, der har rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen, og du havde ophold efter EU-retten i Danmark før den 1. januar 2021

Du kan indrejse i Danmark uden visum, hvis (alle tre betingelser skal være opfyldt):

 • du er familiemedlem til en britisk statsborger, der har rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen,
 • du inden den 31. december 2020 havde ophold i Danmark i overensstemmelse med EU-reglerne om fri bevægelighed (og derfor var visumfritaget) og
 • du fortsat opholder dig i Danmark efter den 31. december 2020 på baggrund af udtrædelsesaftalen.

For at bevare din ret til ophold i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen, skal du senest den 31. december 2021 ansøge om ny opholdsstatus og et nyt opholdsdokument til bekræftelse heraf. Du kan læse mere om udtrædelsesaftalen her 

Du skal ikke have visum, hvis du allerede har fået udstedt et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen. Ved indrejse i Danmark over den ydre Schengengrænse kan du – hvis du endnu ikke har fået udstedt et nyt opholdsdokument – indtil den 31. december 2021 anvende dit tidligere udstedte EU-opholdskort som dokumentation for din fortsatte ret til ophold i Danmark og den deraf følgende visumfritagelse. Efter den 31. december 2021 er du kun fritaget for visum, hvis du kan fremvise en kvittering for indgivelse af ansøgning om ny opholdsstatus og opholdsdokument.

Du skal ved ind- og udrejsen af Danmark være i besiddelse af gyldigt pas.

Eks.: En britisk statsborger har taget ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed før den 31. december 2020 og bor her sammen med sin pakistanske ægtefælle. Den pakistanske ægtefælle har ligeledes opnået ret til ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed som familiemedlem til den britiske statsborger. Parret bor stadig i Danmark efter den 31. december 2020 og har ansøgt om nye opholdsdokumenter i medfør af udtrædelsesaftalen, men har endnu ikke fået dem udstedt. Indtil den pakistanske ægtefælle får udstedt et nyt opholdsdokument, kan den pågældende stadig rejse ind og ud af Danmark med gyldigt pas og uden visum, hvis den pågældende fremviser sit tidligere udstedte EU-opholdskort. Hvis den pågældende efter den 31. december 2021 endnu ikke har fået udstedt et nyt opholdsdokument, vil pågældende – for at være fritaget for visumkravet – ud over det tidligere udstedte EU-opholdskort også skulle fremvise en kvittering for at have ansøgt om et nyt opholdsdokument.

Hvis du er statsborger i et land, hvor der generelt er krav om visum, og du er familiemedlem til en britisk statsborger, der har rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen, og du vil slutte dig til den britiske statsborger i Danmark efter den 31. december 2020

Du skal have visum for at kunne indrejse i Danmark, hvis:

 • du er familiemedlem til en britisk statsborger
 • du er omfattet af udtrædelsesaftalen
 • du først efter den 31. december 2020 ønsker at slutte dig til den britiske statsborger i Danmark

Din visumansøgning skal i så fald behandles efter en særlig procedure, der blandt andet medfører, at sagen skal behandles hurtigst muligt og uden gebyrbetaling.

De familiemedlemmer, der kan være berettiget til at få en visumansøgning behandlet efter den særlige procedure, er:

 • Familiemedlemmer, der var direkte beslægtede med den britiske statsborger og opholdt sig uden for Danmark inden overgangsperiodens udløb (den 31. december 2020), og som på tidspunktet for ansøgningen fortsat opfylder betingelserne for at være et familiemedlem, jf. udtrædelsesaftalens artikel 10, stk. 1, litra e, nr. ii,
 • En fast samlever til den britiske statsborger, forudsat at det faste samliv allerede bestod inden overgangsperiodens udløb og fortsat består på tidspunktet for ansøgningen, jf. udtrædelsesaftalens artikel 10, stk. 4.
 • En britisk statsborgers visumpligtige barn, som er født eller lovligt adopteret efter overgangsperiodens udløb i eller uden for Danmark, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af den britiske statsborger, jf. udtrædelsesaftalens artikel 10, stk. 1 (e), nr. iii. Det er en betingelse, at:
  • begge forældre er britiske statsborger med rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen,
  • en af forældrene er britisk statsborger med rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen, og den anden forælder er dansk statsborger, eller
  • den ene forælder er britisk statsborger med rettigheder i Danmark i medfør af udtrædelsesaftalen og har fuld eller fælles forældremyndighed over barnet.
 • Andre familiemedlemmer, som inden overgangsperiodens udløb (det vil sige inden den 1. januar 2021) indgav ansøgning i henhold til artikel 3, stk. 2, i EU-opholdsdirektivet om at slutte sig til den britiske statsborger i Danmark, men hvis ansøgning fortsat var under behandling ved overgangsperiodens udløb, jf. udtrædelsesaftalens artikel 10, stk. 3. Det drejer sig om familiemedlemmer, der forsørges af den britiske statsborger eller er optaget i dennes husstand, eller hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at den britiske statsborger personligt plejer dem. En sådan ansøgning skal færdigbehandles i overensstemmelse med procedurerne i EU-opholdsdirektivets artikel 3, stk. 2, og hvis ansøger vurderes berettiget, skal visum udstedes hurtigst muligt og uden gebyr.

Du skal fremlægge dokumentation for, at du er omfattet af udtrædelsesaftalen. Du kan spørge nærmere herom ved den repræsentation, hvor ansøgningen skal indgives.

Eks.: En britisk statsborger bor i Danmark og har rettigheder i medfør af udtrædelsesaftalen. Den britiske statsborger rejste i juni 2020 til Kina og blev der gift med en kinesisk statsborger, hvorefter den britiske statsborger returnerede til Danmark. Den kinesiske ægtefælle bruger lidt over et halvt år på at afvikle job og bolig i Kina og søger i januar 2021 om visum til Danmark for at slutte sig til sin britiske ægtefælle i medfør af udtrædelsesaftalen. Visum skal udstedes hurtigst muligt og uden gebyr, da parret blev gift med hinanden før overgangsperiodens udløb og fortsat er gift på tidspunktet for ansøgningen.

Eks.: En britisk statsborger bor i Danmark og har rettigheder i medfør af udtrædelsesaftalen. Den britiske statsborger har en søn, der bor i Pakistan. Sønnen var 19 år ved overgangsperiodens udløb. Sønnen ansøger den 3. marts 2021 om visum til Danmark og oplyser, at formålet er at slutte sig til sin far, den britiske statsborger, i Danmark. Da sønnen på ansøgningstidspunktet fortsat er under 21 år, skal visum udstedes hurtigst muligt og uden gebyr.

Eks.: En britisk statsborger bor i Danmark og har rettigheder i medfør af udtrædelsesaftalen. På en rejse til Marokko i februar 2021 møder den britiske statsborger en marokkansk statsborger. De bliver gift i Marokko i maj 2021. Den marokkanske ægtefælle ønsker derefter at slutte sig til den britiske statsborger i Danmark og søger visum med henblik på indrejsen. Da familierelationen mellem de to først er etableret efter udløbet af overgangsperioden, har den marokkanske ægtefælle ikke ret til at få udstedt visum hurtigst muligt og uden gebyr, jf. udtrædelsesaftalens artikel 14, stk. 3. Visumansøgningen skal behandles efter de almindelige regler om Schengenvisum i henhold til visumkodeksen og national visumpraksis.

Du skal ikke have visum for at kunne indrejse i Danmark, hvis du er familiemedlem til en britisk statsborger, der har rettigheder efter udtrædelsesaftalen i et andet Schengenland end Danmark, og som har fået udstedt et nyt opholdsdokument i det andet Schengenland.

Du har ret til at indrejse i Danmark i op til 90 dage i en periode på 180 dage.

Hvis du endnu ikke har fået udstedt et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen, kan du dokumentere din opholdsret og den deraf følgende visumfrihed på følgende måde:

 • Visumpligtige familiemedlemmer, som har rettigheder efter udtrædelsesaftalen i et Schengenland, hvor det er obligatorisk inden for en bestemt tidsfrist at ansøge om fornyet opholdsstatus og opholdsdokument (den såkaldte obligatoriske ordning), men som endnu ikke har fået udstedt et nyt opholdsdokument, kan dokumentere deres opholdsret i medfør af udtrædelsesaftalen i det pågældende Schengenland og den deraf følgende visumfrihed ved at fremvise et tidligere udstedt EU-opholdsdokument indtil udløbet af den frist, som det pågældende land har fastsat. Efter udløbet af denne frist fritager et tidligere udstedt EU-opholdsdokument kun for visumkravet, når det suppleres af en kvittering for indgivelse af ansøgning om ny opholdsstatus i medfør af udtrædelsesaftalen.
 • Familiemedlemmer, som har rettigheder efter udtrædelsesaftalen i et Schengenland, hvor det ikke er obligatorisk at ansøge om fornyet opholdsstatus og opholdsdokument (den såkaldte frivillige ordning), kan dokumentere deres opholdsret i medfør af udtrædelsesaftalen i det pågældende Schengenland og den deraf følgende visumfrihed ved at fremvise et tidligere udstedt EU-opholdsdokument, som endnu ikke er udløbet.

Hvis du er statsborger i et land, hvor der generelt er krav om visum, og du er familiemedlem til en britisk statsborger, der bor i Storbritannien

Efter udløbet af overgangsperioden, dvs. fra den 1. januar 2021, finder EU-retten ikke længere anvendelse over for eller i Storbritannien eller over for britiske statsborgere. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer er således ikke længere omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed. 
Ved rejser til Danmark og de øvrige Schengenlande skal du derfor som visumpligtigt familiemedlem til en britisk statsborger, der bor i Storbritannien, derfor opfylde de almindelige regler i visumkodeksen og i Schengengrænsekodeksen, der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, uanset om du rejser alene eller sammen med den britiske statsborger. Det betyder bl.a., at hvis du har til hensigt at rejse fra og med den 1. januar 2021 og ikke allerede er i besiddelse af et visum, skal du ansøge om et visum til kortvarigt ophold efter de almindelige regler i visumkodeksen. 

Har du som familiemedlem til en britisk statsborger, der bor i Storbritannien, fået udstedt et visum i medfør af EU-reglerne inden den 1. januar 2021, kan du fortsat rejse på dette visum, men du skal opfylde indrejsebetingelserne, der gælder for tredjelandsstatsborgere, da du ikke længere er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed. Ved grænsen kan politiet således anmode dig om at fremlægge dokumentation for, at du opfylder de almindelige indrejsebetingelser, der gælder for tredjelandsstatsborgere, jf. Schengengrænsekodeksen. Du kan læse mere om de almindelige indrejsebetingelser her

 Hvis du som visumpligtigt familiemedlem til en britisk statsborger ved grænsen ikke kan dokumentere, at du opfylder de almindelige indrejsebetingelser, kan du nægtes indrejse, og dit visum kan inddrages.

Hvis du som visumpligtigt familiemedlem til en britiske statsborger er indrejst i Danmark på baggrund af et EU-opholdskort udstedt af Storbritannien og før udløbet af overgangsperioden som visumfri, f.eks. fordi du var ledsaget af den britiske ægtefælle, kan du opholde dig i Danmark i indtil 90 dage regnet fra den 1. januar 2021.

I beregningen af opholdsperioden på indtil 90 dage indgår ikke den del af opholdet, der ligger forud for udløbet af overgangsperioden (dvs. forud for den 1. januar 2021).

Hvis du er statsborger i et land, hvor der generelt er krav om visum, og du er familiemedlem til en EU-borger, der ikke er britisk statsborger, men som bor i Storbritannien

Du skal efter den 31. december 2020 have visum til Danmark og de øvrige Schengenlande, hvis:

 • du har et EU-opholdskort udstedt af Storbritannien, (opholdskort udstedt til EU-borgeres familiemedlemmer)
 • du bor i Storbritannien

Dette gælder, uanset om du ledsager eller slutter dig til EU-borgeren. Har du et nyt opholdsdokument udstedt af Storbritannien til EU-borgere og deres familiemedlemmer, skal du også have visum.

Ved rejser til andre EU-medlemsstater end den, hvori EU-borgeren er statsborger, vil du dog fortsat være omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed. Læs mere om behandling af visumansøgninger efter EU-reglerne her

Eks.: En fransk statsborger bor i London. Han er gift med en indisk statsborger, der på et tidspunkt inden overgangsperiodens udløb har fået udstedt et britisk opholdskort som familiemedlem til en EU-borger (den franske statsborger). De har nu fået nye opholdsdokumenter i UK. Parret ønsker at rejse sammen til Danmark i påsken 2021. Den franske statsborger benytter sin ret til fri bevægelighed i EU, når han rejser til Danmark, og den indiske ægtefælle, som skal rejse med ham, har derfor ret til at få udstedt visum efter EU-reglerne, dvs. uden gebyr og så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.

Ved rejser til den EU-medlemsstat, hvori EU-borgeren er statsborger, finder de generelle betingelser for indrejse og visum i Schengengrænsekodeksen og i Visumkodeksen for tredjelandsstatsborgere anvendelse.

Eks.: En dansk statsborger bor i London. Han er gift med en indisk statsborger. Parret ønsker at rejse til Danmark i påsken 2021. Den indiske statsborger skal ansøge om et Schengenvisum efter de almindelige visumregler og opfylde de almindelige indrejsebetingelser.

Ingen datakilde fundet