Hvem behøver visum?

Hvis du ønsker at besøge Danmark for en kort periode, og du er statsborger i et visumpligtigt land, skal du have et visum.

Se listen over visumpligtige lande

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

 • Danmark har indgået aftaler med følgende lande om visumlempelser for visse persongrupper: Montenegro, Albanien, Ukraine, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Moldova og Armenien. Danmark har også indgået aftale med Rusland om visumlempelser. Denne er dog fuldt suspenderet fra den 16. september 2022. Læs mere om visumlempelsesaftalerne
 • Personer, som har fået visse typer af opholdstilladelser til Cypern, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark for at komme til Cypern. Gennemrejsen må ikke overstige 5 dage.
 • Personer, som har et opholdskort, der er udstedt af et andet Schengenland efter EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver ikke visum. Personer, der har et EU-opholdskort udstedt af et EU-land, som ikke er med i Schengen-samarbejdet, er dog kun fritaget for visum, hvis de ledsager eller slutter sig til en EU-borger. Dette gælder både opholdskort, der er udstedt efter direktiv 2004/38/EF, og opholdskort, der er udstedt inden, direktivet trådte i kraft. Opholdskortet er i form af et plastkort i kreditkortstørrelse eller en opholdssticker, der er indsat i passet.
 • Familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger fra Schweiz, som anvender retten til fri bevægelighed i Danmark, samt familiemedlemmer til en dansk statsborger, der anvender eller som har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til at få en visumansøgning behandlet efter EU-reglerne. Læs mere om visum efter EU-reglerne.

Hvem kan få visum til kulturelle besøg?

Det er muligt at få et visum for at deltage i et kulturelt eller videnskabeligt arrangement. Det kan fx være kongresser, sportsstævner eller lignende.

Du skal kunne dokumentere, at du har et formål med besøget. Hvis du fx er sportsudøver og skal til et sportsstævne i Danmark, skal du kunne dokumentere at du har kendskab til den sportsgren, stævnet drejer sig om.

Du kan ikke få visum, hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der en høj risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande.

Der gælder særlige regler, hvis du er statsborger i Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Rusland, Somalia og Syrien. For statsborgere fra disse lande gælder, at de kan gives visum i konkret begrundede tilfælde.

Der gælder i øjeblikket særlige visumregler for statsborgere fra Gambia. Læs mere om de midlertidige visumregler for statsborgere fra Gambia

Afgørelser om visum træffes efter reglerne i EU’s visumkodeks og reglerne i visumbekendtgørelsen samt retningslinjerne i visumvejledningen. 

Læs bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (Visumbekendtgørelsen)

Læs vejledning  om behandling af ansøgninger om visum til Danmark

For virksomheder/organisationer i Danmark

Afholdelse af større arrangementer

Hvis din virksomhed/organisation i Danmark skal afholde et større internationalt arrangement, hvor en del af ansøgerne har behov for visum, kan Udlændingestyrelsen hjælpe med at tilrettelægge ansøgningsprocessen. Udlændingestyrelsen deltager gerne i et planlægningsmøde og orienterer om visumreglerne og ansøgningsproceduren for netop den type arrangement, som din virksomhed/organisation skal afholde. Kontakt Udlændingestyrelsen for mere information eller for at aftale deltagelse i planlægningsmøde

Forhåndsgodkendelse af virksomhed/organisation

En virksomhed/organisation i Danmark kan blive forhåndsgodkendt til at modtage besøg fra visumpligtige udlændinge. En forhåndsgodkendelse gør det lettere og mere fleksibelt for virksomheden/organisationer at modtage besøg. Læs mere om forhåndsgodkendelse af virksomhed.

Hvad er betingelserne?

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

 • Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.
 • Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt. 
 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn og evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.
 • Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.
 • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).
 • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.
 • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.
 • Du må ikke være optaget på den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud.

Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen, og at du har en gyldig rejsesygeforsikring. Hvis du ikke kan dokumentere det, kan dit visum blive inddraget og annulleret, og du vil straks skulle rejse ud af Schengenlandene.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Hvor længe gælder et visum?

Du kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Læs mere om opholdets varighed

Hvis varigheden af dit ophold overskrider dit visums gyldighedsperiode, eller du forsøger at benytte dit visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan du blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil du ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Læs mere om misbrug af visum

Visum til flere indrejser og med længere gyldighed

Hvis du har behov for ofte eller regelmæssigt at rejse til Danmark og de øvrige Schengenlande, kan du søge om visum til flere indrejser og med længere gyldighed. Læs mere om visum til flere indrejser og med længere gyldighed

Hvad giver et visum dig ret til?

Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Schengenlandene er: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Visum giver ikke ret til arbejde

Visum giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse. Læs mere om visum og arbejdstilladelse

Her kan du få overblik over, hvad du og virksomheden/organisationen (værten) i Danmark skal gøre, når du vil ansøge om visum.

Du kan læse om betingelserne for at få visum under fanen ’Det skal du vide’. 

Udlændingestyrelsen anbefaler, at virksomheden/organisationen i Danmark udfylder en invitationsblanket som stilles til rådighed af os som papirblanket eller online-invitation, men det er ikke et krav.

Hvis virksomheden/organisationen i Danmark er forhåndsgodkendt skal online-invitation VF2 benyttes.

Hvis du indgiver din ansøgning på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, kan du kun benytte online-invitationerne i begrænset omfang.

Læs mere om invitation til visumbesøg

Det er en god idé at indsamle dokumentation til din ansøgning på forhånd. 

Du kan få brug for:

Repræsentationen kan stille krav til yderligere dokumentation, flere pasfotos eller kopier af ansøgningen. Udlændingestyrelsen anbefaler derfor, at du besøger repræsentationens hjemmeside og undersøger dette på forhånd.

Udlændingestyrelsen anbefaler normalt, at du ikke køber en flybillet, før der er givet tilladelse til visumophold. Der kan dog være indgået lokale aftaler mellem Schengenlandenes repræsentationer om, at du skal have købt en flybillet. 

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcingkontor i det land, hvor du har din lovlige bopæl. Du kan dog også indgive ansøgningen i et andet land, hvor du har lovligt ophold, hvis du kan begrunde, hvorfor du ikke indgiver ansøgningen i dit bopælsland. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcingkontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcingkontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcingkontor i regionen. 

Udlændingestyrelsen henviser til Udenrigsministeriets hjemmeside for yderligere vejledning om, hvordan en visumansøgning skal indgives og om betaling for visumansøgningen.

Ansøg om visum på um.dk

Når du indgiver en ansøgning, vil dine personoplysninger blive behandlet. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger og om dine rettigheder

 

Ansøgninger indgivet til udenlandske repræsentationer

Når en du indgiver din ansøgning til en udenlandsk repræsentation, der behandler visumsager på Danmarks vegne, vil repræsentationen tage stilling til, om der umiddelbart kan gives visum efter landets egne regler.

De steder, hvor Danmark har repræsentationsaftaler, kan de udenlandske repræsentationer give afslag på udstedelse af visum, uden at sagen forelægges for Udlændingestyrelsen. Disse ansøgninger behandles efter disse landes regler. Hvis du vil klage over afslag på visum, skal der klages til disse landes myndigheder, som afgør klagesagen. Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriet er ikke involveret i disse sager.

Hvis du ønsker din visumansøgning behandlet og afgjort af en dansk myndighed, skal ansøgningen indgives til en dansk repræsentation eller et outsourcingkontor, der behandler visumansøgninger. Det er en betingelse, at du opholder dig lovligt i det land, hvor ansøgningen indgives enten som visumfri, på visum eller med opholdstilladelse. 

Når du indgiver din ansøgning på en udenlandsk repræsentation, kan online-invitationerne kun anvendes i begrænset omfang. De udenlandske repræsentationer har ikke adgang til de danske myndigheders systemer, og de har derfor heller ikke adgang til at se onlineinvitationer. Hvis din vært har udfyldt en onlineinvitation skal han/hun efterfølgende henter en pdf-version af invitationen på Min Side, underskriver den i hånden og sender den til dig. Du skal så medbringe invitationen, når du indgiver visumansøgningen på den udenlandske repræsentation. 

Ophold i flere Schengenlande 

Hvis du ønsker at besøge flere Schengenlande, skal du indgive ansøgningen på det lands repræsentation, hvor du skal opholde dig i flest dage, eller hvor hovedformålet med rejsen er.

Det betyder, at hvis hovedformålet med dit ophold er i Danmark, eller hvis du ønsker at opholde dig flest dage i Danmark, skal du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation.

Er hovedformålet med dit ophold i et andet Schengenland, eller skal du opholde dig flest dage i et andet Schengenland, skal du indgive ansøgningen på dette lands repræsentation.

Hvis du ønsker at foretage flere individuelle rejser inden for en periode på to måneder, skal du også indgive ansøgningen på det lands repræsentation, hvor du skal opholde dig i flest dage, eller hvor hovedformålet med rejsen er. 

Hvis du skal opholde dig lige mange dage i flere lande, skal du indgive ansøgningen på repræsentationen for det Schengenland, hvor din rejse starter.

Du skal normalt betale et visumgebyr for at indgive din ansøgning. Visumgebyret er normalt 80 euro og for børn fra 6 år til og med 11 år 40 euro. Desuden skal der betales et servicegebyr til outsourcingskontoret (VAC).

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk.

Ansvarlig myndighed

Kontakt os

Også relevant for dig