Til forsiden

Offentlig hjælp til forsørgelse til studerende

Kommunerne har pligt til at indberette udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandske studerende.

Kommunen skal således underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udlændinge, der har opholdstilladelse som studerende, og som modtager offentlig hjælp til forsørgelse, jf. udlændingelovens § 44 e.

Som offentlig hjælp til forsørgelse anses:

 • Kontanthjælp og starthjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik
 • Hjælp efter §§ 27-27 a i lov om aktiv socialpolitik
 • Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik
 • Ledighedsydelse efter kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik
 • Revalideringsydelse efter § 52 i lov om aktiv socialpolitik
 • Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge
 • Barselsdagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
 • Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Uddannelsesydelse efter kapitel 9 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Fleksydelse efter lov om fleksydelse
 • Folkepension og førtidspension efter lov om social pension
 • Delpension efter lov om delpension
 • Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter kapitel 5 d i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte
 • Børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, såfremt børnetilskuddet, jf. lovens § 7, tilkommer et barn, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet

Bemærk, at tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke i de sidste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dette omfatter også ydelser, der ikke har karakter af offentlig forsørgelse, og som derfor ikke er omfattet af indberetningspligten i udlændingelovens § 44 e. Læs mere om reglerne om offentlig hjælp i forbindelse med tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

Kommunen skal således orientere Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en ansøgning om offentlige ydelser imødekommes. Indberetningerne skal sikre, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration får kendskab til udenlandske studerende, der ikke er selvforsørgende, og hvor opholdstilladelsen således vil kunne inddrages.

Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vil vejlede om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlig hjælp til forsørgelse fra en udlænding, der har opholdstilladelse som studerende.

Indberetningsskema vedr. studerende
> Indberetningsskema (Word) (nyt vindue)

Yderligere information kan fås ved at kontakte Studie på tlf. 72 14 20 02.Senest opdateret: 24-11-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration