Til forsiden

Sagsbehandlingstider

Der findes forskellige typer af mål for sagsbehandlingstiden for Udlændingestyrelsens sager. På visumområdet er målene for sagsbehandlingstiden fastsat ved lov. På de andre sagsområder har Udlændingestyrelsen fastsat mål for sagsbehandlingstiden, så brugerne ved, hvornår de senest kan forvente at få en afgørelse i en sag.

Udlændingestyrelsen har på de fleste sagsområder fastsat maksimale sagsbehandlingstider. 

Bemærk, at Udlændingestyrelsen har indført nye sagsbehandlingstider pr. 1. marts 2017. Læs nyhed om nye sagsbehandlingstider.

Hvis ansøgeren har fået oplyst en forventet sagsbehandlingstid før den 1. marts 2017, er det den oplyste sagsbehandlingstid, som gælder.

Sagsbehandlingstiden er den tid, man under normale omstændigheder må forvente, at der maksimalt vil gå, før man modtager en afgørelse i en sag.

Den maksimale sagsbehandlingstid kan forventes opfyldt i 90 procent af de afsluttede sager inden for en bestemt sagstype. I en række tilfælde vil sagsbehandlingen tage kortere tid, end den forventede maksimale sagsbehandlingstid, og i særlige tilfælde vil det tage længere tid, før man modtager en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet.  

Læs mere detaljeret information om sagsbehandlingstider for ansøgninger om familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, pas, opholdskort mv.

Oversigt over forventede maksimale sagsbehandlingstider:

Sagstype
Maksimal
sagsbehandlingstid
Familiesammenføring (inkl. Grønland og Færøerne) 
Læs mere om særlige forhold ved familiesammenføring
10 måneder * (se note)
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 7 måneder
Permanent opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 8 måneder
Pas (dansk fremmedpas eller konventionspas)
Læs mere om særlige forhold ved ansøgning om pas
3 måneder
Forlængelse af pas
Læs mere om særlige forhold ved ansøgning om pas
2 måneder
Opholdskort til børn og erstatningsopholdskort 4 måneder
Ændring af persondata 6 måneder
Opholdstilladelse som religiøs forkynder 6 måneder
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse som religiøs forkynder 6 måneder
Arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet 10 måneder
Bortfald forhåndsdispensation 4 måneder
Bortfald dispensation efter udrejse 6 måneder
Klagesager efter EU-reglerne 10 måneder

Note *:

Hvis ansøgningen om familiesammenføring er indgivet før den 1. marts 2017, og ansøgeren ikke har modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden i den konkrete sag er oplyst, er den forventede maksimale sagsbehandlingstid 12 måneder.


Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager

Der er fastsat et mål for Udlændingestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af en asylansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen. Der er tale om et mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som betyder, at det i praksis er ganske få procent af sagerne, som afsluttes efter præcis det antal måneder, målet angiver. De fleste sager tager enten kortere eller længere tid.
 

Sagstype
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid
Asylsag 7 måneder

Ventetid for betjening i Borgerservice

Der er også fastsat mål for den maksimale ventetid ved personlige og telefoniske henvendelser til Udlændingestyrelsen. Målene forventes samlet set opfyldt for mindst 80 procent af henvendelserne og derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder.

Ved henvendelse til Borgerservice
Maksimal ventetid
Personlig henvendelse 1 time
Telefonisk henvendelse 12 min.

Se de aktuelle ventetider i Borgerservice 

Sagsbehandlingstid for visumsager

De maksimale sagsbehandlingstider for visumsager er fastlagt ved lov og er præciseret i det fælleseuropæiske regelsæt kaldet Visumkodeks. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, uanset om den skal sendes videre til behandling i Udlændingestyrelsen.

Visumsager
Maksimal sagsbehandlingstid
Ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller til et andet Schengenlands repræsentation, som repræsenterer Danmark ved visumudstedelse 15 dage (udgangspunkt)
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver nærmere undersøgelser 30 dage
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver yderligere dokumentation 60 dage

Klagesager
Maksimal sagsbehandlingstid
Klager over afslag på visum                       12 måneder

Læs mere om sagsbehandlingstider ved udstedelse af visum

Senest opdateret: 01-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen