Til forsiden

Religiøse forkyndere, missionærer mv.

En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder, missionær eller med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund som fx nonne eller munk. Når udlændingen får opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær mv., får vedkommende også tilladelse til at arbejde i Danmark - i den stilling og på det arbejdssted, som fremgår af udlændingens opholdstilladelse.

Nordiske statsborgere behøver ikke opholdstilladelse, men kan frit indrejse, bo og arbejde i Danmark. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere, som ønsker at opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, kan være omfattet af særlige regler. Læs mere om statsborgere fra EU og Norden.


Betingelser for opholdstilladelse

Opholdstilladelse som religiøs forkynder kan gives, hvis udlændingen kan fremlægge dokumentation for, at han/hun skal virke som forkynder inden for et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Opholdstilladelse som missionær kan gives, hvis udlændingen kan fremlægge dokumentation for, at han/hun skal virke som missionær og dermed udbrede en bestemt religion eller tro med tilknytning til et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Opholdstilladelse med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund kan gives, hvis udlændingen kan fremlægge dokumentation for, at han/hun skal virke inden for et religiøst ordenssamfund. Der tænkes her på nonner og munke, som traditionelt har et religiøst virke internt i et ordenssamfund. Folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund skal erklære over for Udlændingestyrelsen, at ordenssamfundet er oprettet af og/eller virker inden for trossamfundet.

Desuden skal følgende betingelser opfyldes:

  • Udlændingen skal godtgøre, at han eller hun har tilknytning til folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund her i landet. Dette kan ske ved at fremlægge en aftale eller en erklæring afgivet af trossamfundet, der dokumenterer, at ansøgeren skal virke som religiøs forkynder, missionær m.v. i trossamfundet/ordenssamfundet.
  • Antallet af udlændinge med opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk inden for et trossamfund skal stå i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse. Trossamfundet bedes oplyse trossamfundets størrelse (medlemstal) samt antallet af religiøse forkyndere, missionærer m.v., som virker i trossamfundet.
  • Udlændingen skal godtgøre, at han eller hun har en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk.
  • Udlændingen skal underskrive en løfteerklæring om, at han eller hun i sit virke vil overholde dansk lovgivning, herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder.
  • Udlændingen skal på tro og love underskrive en erklæring om, at han eller hun under opholdet her i landet ikke vil foretage sig noget, der udgør en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet til religiøse forkyndere, missionærer mv.
  • Udlændingen skal underskrive en erklæring om, at hverken han eller hun eller eventuel medfølgende familie vil modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark. Erklæringen er integreret i det særlige ansøgningsskema til religiøse forkyndere, missionærer mv.

Udlændingestyrelsen giver normalt ikke opholdstilladelse til udlændinge, der kun skal virke som undervisere her i landet - herunder på religiøse skoler - i fag, der ikke har karakter af forkyndelse af det religiøse budskab. Der kan heller ikke gives opholdstilladelse til udlændinge, der skal modtage undervisning i religiøse forhold, eller som skal uddannes som religiøse forkyndere, missionærer mv.

Udlændinge, der skal deltage i undervisningsforløb inden for teologi og beslægtede fag samt åndelig formation, vil efter omstændighederne kunne få opholdstilladelse på dette grundlag.

Betingelser for forlængelse af opholdstilladelse

En forlængelse af en opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær m.v. er betinget af, at man senest 6 måneder efter, at man første gang har fået opholdstilladelsen, består den såkaldte indvandringsprøve (en prøve i dansk sprog og viden om Danmark og det danske samfund), og at man gennemfører et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre inden for de 6 måneder. Der kan ikke dispenseres fra denne betingelse, jf. dog nedenfor.

Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre er endnu ikke etableret, og tidspunktet for det første kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre er derfor ikke fastlagt. Der vil senere komme nærmere information herom på nyidanmark.dk.

Hvis man har fået sin første opholdstilladelse som religiøs forkynder m.v. før 15. november 2010, er man ikke omfattet af kravet om en bestået indvandringsprøve.

Hvis man har fået sin første opholdstilladelse som religiøs forkynder m.v. før 1. april 2017 og ikke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, er man ikke omfattet af kravet om at gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.  

Hvis man som religiøs forkynder foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og man før 1. april 2017 har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret, er man heller ikke omfattet af kravet om at gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Læs mere om indvandringsprøven 

Dispensation for indvandringsprøven samt for gennemførelse af kursus

Der kan normalt ikke dispenseres for kravet om indvandringsprøve og kravet om gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. En udlænding kan dog få dispensation, hvis han/hun kan dokumentere at være ude af stand til at aflægge indvandringsprøven eller gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, fx på grund af svært høre- eller talehandikap. En aktuel lægefaglig udtalelse om udlændingens handikap skal i så fald vedlægges ansøgning om opholdstilladelse.  

Udlændingen kan få dispensation for kravet om gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, hvis han/hun har et tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre. Det er udlændinge- og integrationsministeren som efter aftale med kirkeministeren fastsætter nærmere regler om lovligt forfald og fritagelse for at deltage i kurset om dansk familieret, frihed og folkestyre.

Det kræver en konkret vurdering af forholdene i den enkelte sag at fastslå, om kravet om indvandringsprøve og gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre skal stilles eller ej. Vurderingen foretages på baggrund af de faktiske forhold i sagen og det er således ikke muligt at få en bindende forhåndstilkendegivelse af, om der kan dispenseres for kravet om indvandringsprøve og gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. 

Tyrkiske statsborgere

Tyrkiet og EU indgik i 1963 en associeringsaftale, der blandt andet skulle give visse rettigheder til tyrkiske statsborgere, der var arbejdstagere eller på anden måde økonomisk aktive i et EU-land. EU-domstolen har siden i en række domme fortolket aftalen.

Det vurderes på den baggrund, at kravet om indvandringsprøve og  kravet om gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre ikke kan stilles overfor tyrkiske statsborgere, der søger om forlængelse af opholdstilladelse som religiøse forkyndere.

Det betyder, at disse religiøse forkyndere er fritaget fra kravet om at bestå indvandringsprøven samt kravet om at skulle gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, som ellers normalt er et krav. Baggrunden for dette er, at religiøse forkyndere anses for økonomisk aktive.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man som tyrkisk statsborger kan fritages fra kravet om indvandringsprøve og kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, kan man kontakte Udlændingestyrelsen.  

EU/EØS-statsborgere

EU/EØS-statsborgere, der søger opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær m.v. er ligeledes fritaget for kravet om indvandringsprøve og kravet om gennemførelse af kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre

Varighed

Udlændinge, der skal virke som religiøse forkyndere, missionærer m.v., kan normalt få opholdstilladelse for 7 måneder med mulighed for forlængelse for 1 år ad gangen i sammenlagt højst 3 år.

En religiøs forkynder med vielseskompetence har dog mulighed for at få opholdstilladelsen forlænget for 2 år, herefter for 3 år og 5 måneder, og efterfølgende for perioder af 4 år ad gangen uden øvre tidsmæssig grænse. Hvis en udlænding får vielseskompetence efter 3 års opholdstilladelse uden vielseskompetence, skal han/hun søge opholdstilladelse som religiøs forkynder på et nyt grundlag. Det betyder, at en ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der gælder for ansøgere, der søger om opholdstilladelse for første gang.

Hvis en religiøs forkynder, missionær m.v. ikke har bestået indvandringsprøven og/eller ikke har gennemført kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre senest 6 måneder efter, at han/hun har fået opholdstilladelse, kan tilladelsen ikke forlænges.

Når man ansøger om forlængelse benyttes det samme ansøgningsskema, som når man ansøger første gang (skema RF1), blot med angivelse af, at der søges om forlængelse.

Familiemedlemmer

En udenlandsk religiøs forkynder, missionær eller person, der skal virke inden for et religiøst ordenssamfund, har ikke krav på at få sin familie med til Danmark. Hvis opholdstilladelsen kan gives eller forlænges til et ophold på 3 år eller mere, kan en ægtefælle eller fast samlever samt hjemmeboende børn under 18 dog også få opholdstilladelse. Det er i givet fald en betingelse, at familien kan forsørge sig selv og skal bo samlet her i Danmark. Hvis en ægtefælle eller samlever får opholdstilladelse, vil han eller hun have ret til at arbejde, så længe tilladelsen er gyldig.

Læs mere om, hvordan du søger

Gebyr

Der skal normalt betales et gebyr for, at man kan få sin sag behandlet i Udlændingestyrelsen. Læs mere om gebyr

Hvis man indgiver ansøgningen til en repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), skal man normalt også betale et gebyr til repræsentationen. Gebyret kan variere, og Udlændingestyrelsen anbefaler, at man går ind på repræsentationens hjemmeside og undersøger dette, inden man indgiver sin ansøgning.  

Tyrkiske statsborgere, som ansøger om opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær m.v. er fritaget for gebyrkravet, da de er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet.

EU/EØS-statsborgere, som ansøger om opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær m.v. er tillige fritaget for gebyrkravet.

Religiøse forkyndere med indrejseforbud

Der er indført en offentlig national sanktionsliste over religiøse forkyndere, som er udelukket fra at rejse ind i bl.a. Danmark. Det sker af hensyn til den offentlige orden i Danmark. Læs mere om den nationale sanktionsliste og se listenSenest opdateret: 02-05-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen