Til forsiden

Kravet om bestået indvandringsprøve

Fra 15. november 2010 skal man opfylde kravet om bestået indvandringsprøve for at forlænge sit ophold i Danmark som religiøs forkynder. Udlændinge, der skal virke som religiøse forkyndere, missionærer mv., kan normalt få opholdstilladelse for 7 måneder med mulighed for forlængelse for ét år af gangen i sammenlagt højst 3 år. 

De nye regler betyder, at man som religiøs forkynder kan få en opholdstilladelse ud over 7 måneder, hvis man inden for 6 måneder, fra man her fået opholdstilladelse, består indvandringsprøven. Prøven holdes løbende, hele året rundt.

Om prøven

Indvandringsprøven er en mundtlig prøve og består af to dele: en sprogprøve i det danske sprog og en vidensprøve om Danmark og det danske samfund. De to prøver tages i forlængelse af hinanden, og man skal bestå begge prøver for at bestå indvandringsprøven. Prøven tager samlet set ca. en halv time at gennemføre.

Der er 70 spørgsmål i alt, som man skal svare på: 40 spørgsmål, som tester danske sprogkundskaber, og 30 spørgsmål om det danske samfund. For at bestå prøven skal der være svaret rigtigt på mindst 28 spørgsmål i sprogprøven og 21 spørgsmål i vidensprøven.

I sprogprøven vil man skulle forstå og besvare simple spørgsmål og kunne forstå hverdagsudtryk og en række danske standardformuleringer. Danskniveauet svarer til A1-minus – et sprogniveau, der svarer til målniveauet for modul 1 på Danskuddannelse 1 og 2.

Vidensprøven indeholder bl.a. spørgsmål om danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder, fx de demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, ligestilling mellem kønnene, tros- og ytringsfrihed samt om mere praktiske og konkrete forhold, fx forbud mod omskæring, forbud mod tvangsægteskaber, forældreansvar over for børn, uddannelse, sundhed, arbejde, skat m.v.

Man skal være opmærksom på, at alle spørgsmål stilles på dansk, og der skal svares på dansk på alle spørgsmål. Det vil sige, at også vidensprøven foregår på dansk.

Hvordan foregår prøven

Indvandringsprøven afholdes i Danmark og skal aflægges hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup. Fra den 18. november 2015 er det også muligt at aflægge prøven hos Sprogcenter Vejle i Vejle.

Man skal møde op i god tid, når man skal tage prøven. Det er vigtigt, at man husker at medbringe billedlegitimation og brevet fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det fremgår, at man har opholdstilladelse. Man må ikke medbringe hjælpemidler til prøven såsom telefon, computer, bøger eller notater.

Indvandringsprøven er en mundtlig prøve, som gennemføres ved hjælp af en computer. Man skal ikke selv betjene computeren eller bruge tastatur eller mus. Under prøven sidder man foran en computer med høretelefoner på, mens computeren afspiller spørgsmål. Til de fleste spørgsmål vises et tilhørende billede. Man besvarer spørgsmålene mundtligt via en mikrofon, som sidder på høretelefonerne. Svarene optages og sendes til bedømmelse hos to censorer.

Hele indvandringsprøven tager ca. en halv time. Prøven kører uden pauser, først danskprøven og så vidensprøven. Man må ikke rejse sig eller tale med de andre prøvedeltagere under prøven. Det er ikke muligt at afbryde prøven for at tage en pause eller gå på toilettet. Det er heller ikke muligt at få gentaget et spørgsmål, hvis man ikke hørte det, så det er vigtigt, at man er meget koncentreret. Efter hvert spørgsmål lyder der en tone, hvorefter man har 5 sekunder til at svare. Når prøven er slut, skal man blive siddende, indtil personalet kommer hen til en og siger, at man kan rejse sig.

Forberedelse til prøven

Det er en god idé, at man så tidligt som muligt begynder at forberede sig til prøven efter, at man har fået opholdstilladelse. Man har selv ansvar for at lære dansk. Det kan fx ske med hjælp fra ens trossamfund i Danmark, ved at følge kurser i sit hjemland, ved køb af sprogkurser på bøger/cd’er eller ved at følge online kurser i dansk. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet en forberedelsespakke, som man kan bruge til at forberede sig til prøven. Forberedelsespakken består af en undervisningsfilm, en indtalt ordliste, 100 billeder fra filmen med informationer om Danmark og det danske samfund, to eksempler på sprogprøven samt prøveinstruktioner. Det er en god idé at studere forberedelsespakken nøje.

Undervisningsfilmen ’Et liv i Danmark’ handler om Danmark og det danske samfund. Filmen varer godt 1½ time og består af 17 kapitler. Den er indtalt på dansk og herudover på 18 sprog. Det er altså muligt at forberede sig til vidensprøven om Danmark og det danske samfund på sit eget sprog, men husk, at spørgsmålene ved prøven, som handler om filmen, stilles på dansk og skal besvares på dansk. Derfor er det også en god idé at se filmen på dansk.

Forberedelsespakken til indvandringsprøven kan købes hos Airplay Sony DADC Denmark. Den kan bestilles via en online-formular, som udfyldes på nettet og sendes direkte. Udfyld online-formular

Man kan også kontakte firmaet pr. post, telefon eller e-mail. Det er vigtigt at anføre i brev eller e-mail, at man ønsker at bestille forberedelsespakken til indvandringsprøven, og at anføre sit fulde navn og den adresse, som pakken skal sendes til.

Airplay Sony DADC Denmark
Oddervej 17 A
DK – 8660 Skanderborg

Tlf.: +45 86 19 12 12
E-mail: la@airplay.dk

Pakken koster kr. 206,25 inkl. moms. Foruden pakken indgår administration og forsendelse i prisen.

Pakken distribueres kun til postadresser i Danmark. Når man har bestilt pakken, modtager man et indbetalingskort, som man kan betale i sin bank, på postkontoret eller via netbank. Fra man har betalt for forberedelsespakken, til man modtager den, går der normalt 3-5 arbejdsdage.

Se filmen på dansk eller se filmen på engelsk. For at se filmen på andre sprog skal man købe forberedelsespakken. Det er en god idé at se filmen mange gange, først på sit eget sprog og siden på dansk. Det er også en god idé at snakke med mennesker, man kender i Danmark, om informationerne i filmen, da spørgsmålene i vidensprøven tager udgangspunkt i informationerne i filmen.

Forberedelsespakken indeholder en indtalt ordliste på dansk. Her kan man høre alle de ord, der indgår i sprogprøven. Man kan bruge ordlisten som en tjekliste for at tjekke, om man forstår alle ordene.

Forberedelsespakken indeholder 100 billeder fra undervisningsfilmen ’Et liv i Danmark’. Til hvert billede bliver der fortalt nogle vigtige informationer om Danmark og det danske samfund. Man får informationerne læst op på dansk og på dét af de 18 sprog, man valgte, da man satte dvd’en i. Alle de ord, som indgår i vidensprøven, bliver sagt her. Man kan altså bruge de 100 billeder og informationerne til at øve sig på de danske ord, man skal kunne for at bestå vidensprøven.

Forberedelsespakken indeholder to eksempler på sprogprøven. Den sprogprøve, som man selv skal tage, er ikke den samme som de to, der indgår i forberedelsespakken, men de to eksempler giver et realistisk indtryk af den type spørgsmål, man vil få til prøven.

Forberedelsespakken indeholder prøveinstruktioner, dvs. en mundtlig gennemgang af, hvordan indvandringsprøven foregår. Instruktionerne er indtalt på dansk og på 18 andre sprog.

Tilmelding og betaling

Man skal selv sørge for at tilmelde sig indvandringsprøven på www.indvandringsproven.dk– det sker ikke automatisk. Prøven aflægges hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup. Fra den 18. november 2015 er det også muligt at aflægge prøven hos Sprogcenter Vejle. Tilmelding til prøveaflæggelse i Vejle åbner den 30. oktober 2015 på www.indvandringsproven.dk.
 
Når man har tilmeldt sig og betalt, vil man modtage en bekræftelse. Man vil også få at vide, hvornår man skal op til prøven, og hvor man skal henvende sig på prøvedagen.

Det koster 3.000 kr. at tilmelde sig indvandringsprøven. Man kan betale gebyret online eller ved personligt fremmøde.

Tidsfrister


Der er mange tidsfrister at holde styr på, når man skal bestå indvandringsprøven. Det er meget vigtigt, at man overholder alle tidsfristerne, da man ellers risikerer, at man får afslag på sin ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen som religiøs forkynder og må forlade Danmark. Det er ens eget ansvar at overholde alle tidsfrister.

Når man har fået opholdstilladelse som religiøs forkynder, kan man efter 4 måneder regnet fra den dato, som opholdstilladelsen gælder fra, ansøge om forlængelse af opholdstilladelsen ved at sende en ansøgning til Udlændingestyrelsen.  Fra den dato, som ens opholdstilladelse er gyldig fra, har man 6 måneder (kalendermåneder) til at bestå indvandringsprøven. Det er en god idé at forberede sig til indvandringsprøven, allerede før du indsender en ansøgning om forlængelse, fx ved at bestille forberedelsesmaterialet til prøven og ved at begynde at lære dansk. Der kan gå op til 2 uger, fra man tager prøven, og til man får besked om, hvorvidt man har bestået den, så man skal senest gå op til prøven 5½ måned efter, at man har fået opholdstilladelse, hvis man skal kunne overholde tidsfristen på 6 måneder. Husk også at bestille en prøvetid i god tid – man vil kunne få en tid inden for 14 dage.

Bemærk: Man skal betale gebyr for hver gang, man tager prøven.

Man har selv ansvaret for at tilrettelægge forløbet og tilmelde sig prøven, så det er ens egen beslutning, om man vil sørge for, at der er tid til at tage prøven igen, hvis man ikke består den første gang. Når man har taget indvandringsprøven, kan der gå op til to uger, før man får besked om, hvorvidt man har bestået prøven eller ej. Hvis man har bestået prøven, får man besked om den videre proces for at få opholdstilladelse som religiøs forkynder i Danmark. Hvis man ikke består prøven inden for fristen på 6 måneder, vil man få at vide inden hvilken dato, man skal være udrejst af Danmark.

Dispensation


Der er ingen dispensationsmuligheder fra kravet om bestået indvandringsprøve i forbindelse med forlængelse af ophold som religiøs forkynder, jf. dog nedenfor.

Tyrkiet og EU indgik i 1963 en associeringsaftale, der blandt andet skulle give visse rettigheder til tyrkiske statsborgere, der var arbejdstagere eller på anden måde økonomisk aktive i et EU-land. EU-domstolen har siden i en række domme fortolket aftalen.

EU-domstolen har i sagerne T. Sahin (dom af 17. september 2009, C-242/06) og Kommissionen mod Nederlandene (dom af 29. april 2010, C-92/07) taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt pålæggelse af gebyrbetaling for tyrkiske statsborgere var i overensstemmelse med associeringsaftalen.

Dommenes resultater må fortolkes således, at tyrkiske statsborgere, som søger om forlængelse af opholdstilladelse som religiøse forkyndere, ikke kan afkræves gebyret.

Udlændingemyndighederne har på denne baggrund vurderet, at kravet om indvandringsprøve og betaling af gebyr herfor ikke kan stilles overfor tyrkiske statsborgere, der søger om forlængelse af opholdstilladelse som religiøse forkyndere.

Det betyder altså, at disse religiøse forkyndere er fritaget fra kravet om at bestå indvandringsprøven og betale et gebyr herfor, som ellers normalt er et krav.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan fritages fra kravet om indvandringsprøve, kan du rette henvendelse til Udlændingestyrelsen.

Det kræver en konkret vurdering af forholdene i den enkelte sag at fastslå, om kravet om indvandringsprøve skal stilles eller ej. Det vil være muligt at få nærmere oplysninger herom hos Udlændingestyrelsen, idet det dog bemærkes, at vurderingen af, om kravet om indvandringsprøven skal stilles, skal foretages på baggrund af de faktiske forhold.

Det er således ikke muligt at få en bindende forhåndstilkendegivelse af, om kravet om indvandringsprøve vil skulle stilles. 

Klagemulighed


Hvis man får besked fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke har bestået indvandringsprøven, kan man klage over det til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal modtage klagen senest 7 dage efter, at man har fået besked fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke bestod.

Hvis man tager indvandringsprøven og mener, at der under prøven var forhold, som gjorde det vanskeligt at gennemføre prøven, skal man fortælle det til personalet umiddelbart efter prøven. Hvis man vil klage over dette, skal Udlændingestyrelsen modtage ens klage senest 7 dage efter prøven.Senest opdateret: 12-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen