Til forsiden

Arbejdsophold i Grønland

Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgninger om opholdstilladelse på Grønland på studie- og erhvervsområdet.

Det betyder, at ansøgninger om opholdstilladelse på Grønland som

 • arbejdstager
 • studerende
 • au pair
 • praktikant
skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.


Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til beskæftigelse i Grønland behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter høring af Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut).

Grønland og Danmark er adskilte rejseområder. Det betyder, at en opholdstilladelse i Danmark ikke giver en udlænding ret til ophold i Grønland. Tilsvarende giver en opholdstilladelse i Grønland ikke en udlænding ret til ophold i Danmark.


Læs på denne side om:

Generelle krav – opholds- og arbejdstilladelse
Bibeskæftigelse
Fritagelse for kravet om arbejdstilladelse
Storskalaprojekter
Ansøgningen
Familiemedlemmer
Forlængelse af opholdstilladelse
Permanent opholdstilladelse
Inddragelse af opholdstilladelse
Bortfald af opholdstilladelse
Klage over afgørelser
Links 

Generelle krav – opholds- og arbejdstilladelse

Ansvar for at få en opholds- og arbejdstilladelse

Det er udlændingens eget ansvar at få en opholds- og arbejdstilladelse. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Grønland, kan han eller hun udvises af Grønland, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

Betingelser for opholds- og arbejdstilladelse

Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse i Grønland. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mangel på personer i Grønland, som kan udføre den pågældende type arbejde.

Reglerne gælder også ved frivilligt eller ulønnet arbejde.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration vurderer ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland, lægges der vægt på følgende kriterier:

 • om der er tilgængelig arbejdskraft i Grønland, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper),
 • om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales og
 • om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Det er et krav, at ansøgeren indsender en ansættelseskontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår. Der skal som udgangspunkt være tale om fuldtidsbeskæftigelse, hvilket normalt vil sige 40 timer om ugen.

Ansøgeren må ikke være registreret i SIS (Schengen Information System).

I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at ansøgeren har fået fornøden grønlandsk eller dansk autorisation eller lignende. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, sender styrelsen denne til Grønlands Selvstyre, som vurderer om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Bibeskæftigelse

Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af lønarbejde, har mulighed for at ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse.

En tilladelse til bibeskæftigelse gives efter en konkret og individuel vurdering.

Betingelser

For at få tilladelse til bibeskæftigelse, skal man indgive en ansøgning vedlagt et konkret ansættelsestilbud. Det er et krav, at bibeskæftigelsen opfylder de sædvanlige grønlandske løn- og ansættelsesvilkår for området.

Forudsætningen for at kunne få tilladelse til bibeskæftigelse er, at bibeskæftigelsen har en naturlig sammenhæng med det arbejde, der udgør hovedgrundlaget for udlændingens opholds- og arbejdstilladelse. Som eksempler på dette kan nævnes:

 • kokken, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse inden for et specialeområde hos en anden arbejdsgiver,
 • musikeren, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse som underviser ved et musikkonservatorium, eller
 • tandlægen, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse med henblik på at arbejde i en tandlægevagtordning hver anden weekend.

En tilladelse til bibeskæftigelse kan normalt kun gives med henblik på en bibeskæftigelse på 8-15 timer ugentligt.

Varighed

En tilladelse til bibeskæftigelse kan gives til samme periode som udlændingens tilladelse til hovedbeskæftigelse, dog ikke længere end ansættelseskontraktens gyldighed.

Man kan søge om forlængelse af en tilladelse til bibeskæftigelse, hvis man fortsat er i samme job, og hvis man fortsat opfylder betingelserne for sin tilladelse til hovedbeskæftigelsen.

Ansøgning om bibeskæftigelse skal indgives på skemaet GL1.

Fritagelse for kravet om opholds- og arbejdstilladelse

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere kan frit indrejse, opholde sig, studere og arbejde i Grønland. Visum eller opholds- eller arbejdstilladelse er ikke nødvendigt.

Nordiske statsborgere kan indrejse i Grønland uden pas. En nordisk statsborger i Grønland skal dog kunne identificere sig, hvis det er nødvendigt. Det kan være tilfældet, hvis han eller hun skal overnatte på hotel eller lignende. Et kørekort vil i så fald være tilstrækkeligt.

BEMÆRK – Grønland er ikke medlem af Den Europæiske Union (EU), og derfor gælder EU-reglerne om fri bevægelighed for EU/EØS- og schweiziske statsborgere ikke for Grønland. Ansøgere fra disse lande, skal derfor følge samme regler som andre udlændinge. EU-borgere er dog visumfri.

Opholdstilladelse på andet grundlag

Hvis en udlænding allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning, har humanitær eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Grønland, behøver han eller hun ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Grønland.

Andre fritagelsesårsager

Hvis opholdet varer højst 3 måneder fra indrejsen, er følgende udlændinge fritaget for arbejdstilladelse i Grønland: 

 • Videnskabsmænd og foredragsholdere for så vidt angår undervisning eller lignende virksomhed, hvortil de er indbudt.
 • Professionelle idrætsudøvere og kunstnere, bortset fra artister, restaurationsmusikere og lignende. 
 • Repræsentanter på forretningsrejse i Grønland for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Grønland.
 • Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, efterse eller reparere maskiner, udstyr eller lignende eller for at informere om brugen heraf (se mere om dette nedenfor).
 • Personer, der er ansat i den personlige husholdning hos udlændinge, der opholder sig i Grønland på besøg i indtil tre måneder.

Det er altså et krav, at opholdet ikke overstiger 3 måneder, og at udlændingen desuden falder ind under ét af de ovenstående punkter, for at kunne blive fritaget for kravet om opholds- og arbejdstilladelse. Er der tale om et ophold ud over 3 måneder, skal der uanset stilling og jobbeskrivelse søges om opholds- og arbejdstilladelse, inden arbejdet påbegyndes, med mindre en anden af de tidligere nævnte fritagelsesgrunde gælder.

Fritagelse for kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum. En udlænding skal derfor under alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun hører til de statsborgere, som er visumpligtige i Grønland.

Særligt om montører, konsulenter og instruktører
For at en udlænding kan være omfattet af reglen for montører, konsulenter og instruktører, jf. det fjerde punkt ovenfor, skal han/hun have til opgave at montere, installere, efterse, reparere eller informere om brugen af maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende, dvs. tekniske anlæg. Det kan fx være højteknologiske maskiner, som skal opsættes af en udenlandsk virksomheds personale, der er uddannet til at opsætte disse.

Udlændingen skal være ansat i eller have tilknytning til den virksomhed, som leverer det importerede produkt, ligesom han eller hun normalt forventes aflønnet af samme virksomhed. Er udlændingen ansat i et andet firma, skal den virksomhed, som leverer produktet, have indgået en aftale med det pågældende firma om, at det skal udføre monteringen.

Hvis en udenlandsk virksomhed stiller garanti for et produkt under betingelse af, at det er virksomhedens egne medarbejdere, der monterer eller installerer produktet i Grønland, medfører det ikke i sig selv, at virksomhedens medarbejdere er omfattet af ordningen om fritagelse for arbejdstilladelse som montør.

Almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde er ikke omfattet af reglen. Det betyder, at udlændinge, der skal opsætte fx huse, der helt eller delvis er fabrikeret i udlandet, skal have opholds- og arbejdstilladelse i Grønland.

Afmontering – oftest i forbindelse med nedtagning af brugt teknologi/maskiner – er ikke omfattet af ordningen. Arbejde af denne art kræver derfor, at udlændingen har opholds- og arbejdstilladelse i Grønland.

I tilfælde, hvor der ikke er tale om montering af tekniske anlæg, og/eller hvor arbejdet alene kan betragtes som almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde, skal udlændingen have opholds- og arbejdstilladelse i Grønland.

Storskalaprojekter

Selskaber, som vil investere i store erhvervsprojekter i Grønland, kan få en storskalaprojektgodkendelse fra Grønlands Selvstyre. En godkendelse medfører, at selskabets aktiviteter i Grønland bliver omfattet af særlige regler i storskalaloven, herunder særlige regler om løn- og ansættelsesvilkår. I forlængelse af storskalaloven er der i lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt fastsat regler om opholdstilladelse til udlændinge, der ansættes af et storskalaprojektselskab.

I anlægsfasen af et storskalaprojekt kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration give opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, som bliver ansat i forbindelse med anlægsaktiviteter. Ved anlægsaktiviteter forstås bygge- og anlægsarbejder og tilknyttede aktiviteter, dog ikke fx kantinedrift, rengøring, lokal transport og lignende arbejde og tjenesteydelser.

Læs mere om betingelserne for opholds- og arbejdstilladelser i anlægsfasen af et storskalaprojekt. 

Læs lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt.

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske ansatte i et storskalaprojektselskab kan indgives efter en særlig hurtig og smidig digital ansøgningsprocedure eller ved brug af ansøgningsskema FO1.

Digital ansøgningsprocedure

Den særligt hurtige og smidige digitale ansøgningsprocedure er baseret på, at en repræsentant for selskabet udfylder og indgiver en digital ansøgning med fuldmagt fra den udenlandske ansatte (ansøger). For at kunne anvende den digitale ansøgningsløsning, skal man være registeret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration som repræsentant for et selskab, som af de grønlandske myndigheder har opnået en storskalaprojektgodkendelse. Repræsentanter for leverandører eller underleverandører til et selskab, som har opnået en storskalaprojektgodkendelse, kan også anvende løsningen.

Læs om registrering af storskalaprojektselskaber og digital ansøgning om opholdstilladelse til udenlandske anlægsarbejdere på storskala-projekt.

Yderligere oplysninger

Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Grønlands Selvstyre.

Ansøgningen


Hvis ansøger er lønarbejder

Når der søges om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland som lønarbejder (herunder forskere, sportsfolk, trainees og religiøse forkyndere) skal både ansøger og arbejdsgiver i Grønland (fx virksomheden, forskningsinstitutionen, idrætsklubben eller trossamfundet) bidrage med oplysninger til behandlingen af ansøgningen.

Det er arbejdsgiveren i Grønland, som begynder ansøgningsprocessen: Arbejdsgiveren i Grønland udfylder først sin del af ansøgningsskemaet og vedlægger den nødvendige dokumentation. Herefter giver eller sender arbejdsgiveren ansøgningsskemaet og den vedlagte dokumentation til ansøger, som udfylder sin del af ansøgningsskemaet, vedlægger den nødvendige dokumentation og indgiver den færdige ansøgning. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansøgningsskemaer, som er målrettet forskellige typer af ansøgere. Hvert ansøgningsskema indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen. 

Bemærk, at ansøger og arbejdsgiver skal anvende følgende ansøgningsskema både til førstegangsansøgninger (ny opholds- og arbejdstilladelse)og forlængelsesansøgninger:

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

> GL1, dansk version (word) (nyt vindue)
> GL1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> GL1, engelsk version (word) (nyt vindue)
> GL1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Man kan som udgangspunkt ikke indgive ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse, mens man opholder sig i Grønland. Hvis man opholder sig i Grønland og får tilbudt et arbejde der, skal man udrejse og indgive ansøgningen på en dansk repræsentation i sit hjemland. Under ganske særlige omstændigheder kan ansøgningen indgives til politiet i Grønland, til politiet i Danmark eller til Styrelsen for International Rekruttering og Integrations Borgercenter.

I forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, anmoder Styrelsen for International Rekruttering og Integration Grønlands Selvstyre om at vurdere, om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Vigtigt om ansøgerens pas

Når der søges om opholdstilladelse, skal ansøgeren sikre sig, at hans eller hendes pas er gyldigt.

Ansøger skal være opmærksom på, at passet skal være gyldigt 2 måneder ud over opholdstilladelsens udløb. Det vil sige, at hvis passet fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun være gældende i 10 måneder. Hvis ansøger har et nationalitetspas (dvs. et pas fra sit hjemland), som er ved at udløbe, skal dette fornys af hjemlandet.

Hvis pas eller rejsedokument ikke er gyldigt, anmoder Styrelsen for International Rekruttering og Integration ansøgeren om at skaffe et nyt pas eller få det eksisterende pas fornyet. Han eller hun vil typisk få en frist på 1 måned til at få dette gjort.

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af danske fremmedpas og konventionspas, som er ved at udløbe.

Familiemedlemmer

Hvis ansøger har en ægtefælle, registreret partner, fast samlever eller barn under 18 år, som ønsker at ansøge om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem, skal han eller hun indgive en selvstændig ansøgning.

Ansøgningsskemaet til medfølgende familiemedlemmer indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen.

Familiemedlemmer til udlændinge, som skal arbejde i Grønland, skal anvende følgende ansøgningsskema til både førstegangsansøgninger (ny opholdstilladelse) og forlængelsesansøgninger:

Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland til medfølgende familiemedlemmer

> GL2, dansk version (word) (nyt vindue)
> GL2, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> GL2, engelsk version (word) (nyt vindue)
> GL2, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Vigtigt om familiemedlemmets pas

Når der søges om opholdstilladelse, skal familiemedlemmet sikre sig, at hans eller hendes pas er gyldigt indtil 2 måneder udover opholdstilladelsens udløb.

Man  skal være opmærksom på, at passet skal være gyldigt 2 måneder ud over opholdstilladelsens udløb. Det vil sige, at hvis passet fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun være gældende i 10 måneder. Hvis familiemedlemmet har et nationalitetspas (dvs. et pas fra sit hjemland), som er ved at udløbe, skal dette fornys af hjemlandet.

Hvis pas eller rejsedokument ikke er gyldigt, anmoder Styrelsen for International Rekruttering og Integration familiemedlemmet om at skaffe et nyt pas eller få det eksisterende pas fornyet. Han eller hun vil typisk få en frist på 1 måned til at få dette gjort.

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af danske fremmedpas og konventionspas, som er ved at udløbe.

Forlængelse af opholdstilladelse 

Betingelserne for ens opholdstilladelse skal være til stede under hele opholdet i Grønland.

En opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse kan forlænges, hvis betingelserne fortsat er til stede, herunder at løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Hvordan ansøger man om forlængelse?

Ansøgninger om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Grønland indgives normalt til politiet i Grønland eller sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I forbindelse med forlængelsesansøgninger anmoder Styrelsen for International Rekruttering og Integration Grønlands Selvstyre om en udtalelse, der lægger vægt på følgende betingelser:

 • om der er tilgængelig arbejdskraft i Grønland, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper),
 • om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales og
 • om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Følgende ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af arbejde:

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

> GL1, dansk version (word) (nyt vindue)
> GL1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> GL1, engelsk version (word) (nyt vindue)
> GL1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen.

Forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familie til arbejdstager


En opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager kan forlænges, hvis arbejdstageren har gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Grønland og er fastboende der, eller hvis arbejdstagerens opholds- og arbejdstilladelse forlænges.

Følgende ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager:

Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

> GL2, dansk version (word) (nyt vindue)
> GL2, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> GL2, engelsk version (word) (nyt vindue)
> GL2, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen.

En opholdstilladelse i Grønland kan forlænges med op til 1 år ad gangen.

Permanent opholdstilladelse

En udlændings mulighed for at få permanent opholdstilladelse i Grønland, afhænger af, hvilken opholdstilladelse han eller hun har.

Hvis en udlænding har haft opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende eller lønarbejder og har boet uafbrudt i Grønland i de seneste 7 år, vil han eller hun normalt kunne få permanent opholdstilladelse i Grønland, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.

Følgende betingelser skal blandt andet være opfyldt:

 • Grundlaget for opholdstilladelsen skal i det væsentligste have været det samme i alle 7 år, og betingelserne for opholdstilladelsen skal fortsat være opfyldt,
 • udlændingen må ikke under sit ophold i Grønland være idømt dom til forsorg, betinget dom, anstaltsanbringelse eller i henhold til § 113 i kriminalloven for Grønland, en foranstaltning, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse for en lovovertrædelse, der ville have medført dom til forsorg, betinget dom eller anstaltsanbringelse, og
 • udlændingen må ikke have forfalden gæld til det offentlige på over kr. 70.450 (2015-niveau). Der kan dog meddeles permanent opholdstilladelse, hvis den pågældende udlænding har indgået en aftale om afvikling af gælden og overholder en sådan aftale.

Hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse, skal du tilkendegive dette i forbindelse med en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, eller indgive særskilt ansøgning om det.

Inddragelse af opholdstilladelse eller nægtelse af forlængelse

Selv om en udlænding har fået opholdstilladelse i Grønland, kan opholdstilladelsen blive inddraget, hvorved udlændingen mister retten til at opholde sig i Grønland. Det kan ske af flere grunde.

Hvis forholdene ændrer sig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage en tidsbegrænset opholdstilladelse i Grønland, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis udlændingen mister sit arbejde, eller hvis han eller hun lukker sin virksomhed. Udlændingen har pligt til at give Styrelsen for International Rekruttering og Integration besked om, at grundlaget for opholdstilladelsen har ændret sig.

Hvis udlændingen har fået nyt arbejde eller vil starte en ny virksomhed i Grønland, skal udlændingen søge om opholdstilladelse igen, før han eller hun kan påbegynde det nye arbejde.

Hvis udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse i Grønland, kan denne inddrages.

Svig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan altid inddrage en opholdstilladelse i Grønland, hvis en udlænding har fået sin opholdstilladelse ved svig, dvs. ved at give forkerte oplysninger. Det gælder uanset, om udlændingen har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Manglende pas

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse i Grønland, hvis en udlænding ikke længere har et gyldigt pas eller anden rejselegitimation.

Når en udlænding søger om at få sin opholdstilladelse forlænget, skal en kopi af passet altid sendes med. Hvis ansøgerens pas eller rejsedokument ikke er gyldigt, beder Styrelsen for International Rekruttering og Integration ansøgeren om at skaffe et nyt pas eller få det eksisterende pas fornyet. Ansøgeren vil typisk få en frist på 1 måned til at få dette gjort.

Schengen Informationssystemet (SIS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan altid inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse i Grønland, hvis en udlænding er indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS). Det er en betingelse, at udlændingen er indberettet som uønsket på grund af forhold, der ville kunne føre til udvisning i Grønland, fx alvorlig kriminalitet.

Opholdstilladelsen i Grønland kan inddrages af denne grund uanset, om udlændingen har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Ansøgerens personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold hos udlændingen, som gør, at en inddragelse vil være særligt belastende for den pågældende, vil opholdstilladelsen ikke blive inddraget. Styrelsen for International Rekruttering og Integration ser bl.a. på:

 • udlændingens tilknytning til det grønlandske samfund, herunder hvor lang tid udlændingen har været i Grønland
 • alder, helbredsforhold og andre personlige forhold
 • tilknytningen til personer, som bor i Grønland
 • konsekvenser for nære familiemedlemmer, som bor i Grønland
 • manglende eller lille tilknytning til hjemlandet
 • om udlændingen vil lide overlast i hjemlandet.

Bortfald af opholdstilladelse

Hvis man opgiver sin bopæl i Grønland, eller hvis man rejser ud af Grønland i en længere periode, kan ens opholdstilladelse bortfalde.

Hvad betyder det, at en opholdstilladelse bortfalder?

Hvis en udlændings opholdstilladelse bortfalder, betyder det, at han/hun ikke længere har lov til at opholde sig i Grønland. Udlændingen kan altså risikere, at han/hun ikke får lov til at vende tilbage til Grønland efter, at vedkommende har været udrejst af Grønland.

Hvis en udlændings opholdstilladelse bortfalder, skal han/hun starte helt forfra med at søge om opholdstilladelse i Grønland. Den nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet. Det har altså ingen betydning, hvordan og hvorfor udlændingen oprindeligt fik opholdstilladelse.

Hvordan kan en opholdstilladelse bortfalde?

En opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i Grønland og forlader Grønland uden at have til hensigt at vende tilbage. Dette gælder, uanset om vedkommende har tidsbegrænset eller permanent opholdstilladelse i Grønland.

Hvis en udlænding rejser ud af Grønland i en længere periode, kan vedkommendes opholdstilladelse bortfalde, selvom en han eller hun bibeholder sin bopæl i Grønland. Der er regler for, hvor længe han eller hun kan opholde sig uden for Grønland, uden at opholdstilladelsen bortfalder (se nedenfor). Hvis han eller hun ikke vender tilbage inden den angivne periode, bortfalder opholdstilladelsen automatisk.

En opholdstilladelse i Grønland bortfalder, hvis en udlænding har opholdt sig uden for Grønland i mere end 6 måneder i træk. Hvis en udlænding med henblik på varigt ophold lovligt har boet mere end 2 år i Grønland, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har opholdt sig uden for Grønland i mere end 12 måneder i træk.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold på Færøerne eller i Danmark regnes for ophold i udlandet.

Hvordan kan man undgå, at opholdstilladelsen bortfalder?

En udlænding kan på forhånd (dvs. før, han eller hun har forladt Grønland) søge om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse. En udlænding kan også, efter han eller hun har forladt Grønland og evt. har overskredet den tilladte periode, søge om, at vedkommendes opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration anbefaler, at man søger om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse inden, man forlader Grønland.

Dispensation som følge af et velbegrundet formål

Man kan ansøge om at få dispensation fra bortfald af sin opholdstilladelse, dvs. ansøge om, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal beslutte, at man kan få lov at opholde sig uden for Grønland i længere tid end den tilladte periode (6 eller 12 måneder), eller ansøge om, at ens opholdstilladelse ikke skal bortfalde, selv om man opgiver sin bopæl i Grønland. Det er et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt, og at opholdet i udlandet har et velbegrundet formål, fx

 • arbejde
 • uddannelse
 • au pair-ophold
 • udstationering for en dansk myndighed, institution, organisation eller virksomhed, som har domicil i Grønland
 • udstationering for en udenlandsk virksomhed, som har domicil i Grønland
 • udstationering for en international institution eller organisation, som har domicil i Grønland

Hvis man ansøger om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse efter udrejse af Grønland, er det en betingelse, at det velbegrundede formål har eksisteret under hele udlandsopholdet frem til det tidspunkt, hvor man igen ønsker at indrejse i Grønland.

Dispensation som følge af hjemrejsehindring

Herudover kan man ansøge om, at ens opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet som følge af hjemrejsehindring, hvis man har forladt Grønland og forventer at overskride den tilladte periode, eller har overskredet den tilladte periode. Det samme er gældende, hvis man har opgivet sin bopæl i Grønland og er udrejst. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i disse situationer beslutte, at ens opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis:

 • man havde til hensigt at vende tilbage til Grønland inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder), og
 • man blev forhindret i at vende tilbage til Grønland af uforudsete begivenheder, som man ikke kunne kontrollere. Sådanne begivenheder kan fx være sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand, naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af opholdslandet.

Det er vigtigt, at man ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, man er i stand til det.

Hvor længe kan man få dispensation?

Der tages i hver enkelt sag stilling til, hvor længe en udlænding kan få dispensation. Dispensationsperioden vil afhænge af flere ting, fx hvorfor udlændingen ønsker dispensation, hvor længe han/hun har opholdt sig i Grønland, og vedkommendes tilknytning til Grønland. En udlænding kan normalt få dispensation i højst 2 år. Hvis udlændingen ikke ønsker at vende tilbage inden for dispensationsperioden, kan han/hun dog søge om forlængelse af perioden. Det er vigtigt at søge inden, dispensationsperioden udløber.

Hvis udlændingen ikke vender tilbage til Grønland, inden dispensationsperioden udløber, bortfalder opholdstilladelsen, og han/hun skal starte forfra med at søge om opholdstilladelse i Grønland.

Familiemedlemmer

Hvis en udlænding får en dispensation fra bortfald af opholdstilladelse, kan dispensationen også omfatte vedkommendes ægtefælle/faste samlever samt evt. hjemmeboende børn under 18 år. Familiemedlemmerne vil i givet fald få en dispensation af samme varighed som hovedpersonens.

Familiemedlemmer skal indgive en ansøgning separat fra hovedpersonen.

Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet

Udlændingen kan søge om, at vedkommendes opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis han/hun har forladt Grønland og har overskredet den tilladte periode.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan fx beslutte, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis:

 • udlændingen havde til hensigt at vende tilbage til Grønland inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder), og
 • udlændingen blev forhindret i at vende tilbage til Grønland af uforudsete begivenheder, som han/hun ikke kunne kontrollere. Sådanne begivenheder kan fx være sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand, naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af opholdslandet.

Det er vigtigt, at udlændingen søger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Grønland.

Ansøger skal anvende følgende ansøgningsskemaer ved ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse:

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse
> GL/BF1 (dansk version)
> GL/BF1 (engelsk version)

Ansøgning om at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet
> GL/BF2 (dansk version)
> GL/BF2 (engelsk version)

GL/BF1 er beregnet til at søge om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse og anvendes før, udlændingen forlader Grønland. GL/BF1 anvendes desuden til at søge om forlængelse af dispensationsperioden.

GL/BF2 er beregnet til at søge om, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, selv om udlændingen har opholdt sig i udlandet i en længere periode.

Hvert ansøgningsskema indeholder en udførlig vejledning om, hvilke oplysninger og dokumenter det skal indeholde.

Ansøgningen kan indgives til politiet i Grønland eller sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis man opholder sig uden for Grønland, kan man indgive ansøgningen til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i det land, hvor man opholder sig. Repræsentationen vil så sende ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor den vil blive behandlet.

Hvis man er i udlandet og vil søge om, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet, skal man søge inden, man vender tilbage til Grønland.

Klage over afgørelser

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som i første omgang træffer afgørelse i sager om opholdstilladelse i Grønland.

Hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integrationgiver afslag på en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, nægter forlængelse, inddrager en opholdstilladelse eller giver afslag på en dispensation for bortfald, kan ansøgeren klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det fremgår af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, hvordan man klager.

Hvis ansøgeren befinder sig i Grønland, vil han eller hun normalt skulle forlade Grønland, mens Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler klagesagen.

Hvis der klages over en afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse eller afslag på forlængelse, vil ansøgeren kunne blive i Grønland, mens klagesagen behandles, hvis klagen er indgivet senest 7 dage efter, at ansøgeren har modtaget afgørelsen. Disse klageregler fremgår af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse.

Hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er uenig i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, vil det resultere i en tilladelse (omgørelse). Er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet derimod enig i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, vil det resultere i et afslag (stadfæstelse).

Links

Politiet i Grønland

Grønlands selvstyre
Senest opdateret: 07-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration