Til forsiden

Friby-ordningen

Formålet med friby-ordningen er at støtte forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemland. Gennem deltagelse i internationale organisationer eller netværk for fribyer, der er godkendt af kulturministeren efter samråd med udlændinge- og integrationsministeren har kommunerne mulighed for at tilbyde udvalgte forfattere m.v. mulighed for i en periode at opholde sig i kommunen.

Kulturministeren har godkendt organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) til at vurdere, om en forfatter m.v. har behov for opholdet i en kommune som led i denne friby-ordningen.

Opholdstilladelse forudsætter, at ICORN har vurderet, at udlændingen har et virke som forfatter m.v., og at han eller hun er udsat for forfølgelse på grund af sin litterære virksomhed.

Vurderingen kan ikke sammenlignes med internationale principper for meddelelse af asyl.

Det er ICORN, der formidler kontakten mellem forfatteren m.v. og kommunen.

En kommune, der ønsker at tilbyde et ophold til en forfatter m.v., kontakter herefter forfatteren og inviterer ham/hende til et ophold i byen.

Hvis kommunen og forfatteren m.v. bliver enige om et ophold, skal de indgå en aftale om opholdet i overensstemmelse med den aftale, som er indgået mellem kommunen og ICORN. Herefter kan forfatteren m.v. ansøge om opholdstilladelse i Danmark.

Krav til kommunen


Kommunens tilbud om ophold skal ske som led i kommunens medlemskab af ICORN.

Kommunen skal påtage sig at forsørge forfatteren og dennes eventuelle medfølgende familie under opholdet i Danmark ved at yde økonomisk støtte.

Kommunen skal underrette Udlændingestyrelsen, hvis aftalen mellem kommunen og forfatteren om et friby-ophold i kommunen ophæves, eller hvis forfatteren flytter til en anden kommune.

Krav til udlændingen

En udlænding kan få opholdstilladelse efter friby-ordningen, når:

 • Udlændingen er forfatter, journalist, en person, der formidler det skrevne ord, fx forlægger eller redaktør, m.v. eller satiretegner, hvis ytringsfrihed krænkes i hjemlandet, og som derfor ikke kan udøve sine litterære aktiviteter.  
   
 • Udlændingen skal have en vis produktion bag sig.
   
 • Udlændingen skal underskrive en erklæring om anerkendelse af de grundlæggende værdier i det danske samfund (værdierklæring).

Det skal være ICORN, der skal have vurderet, at udlændingen er forfatter m.v. og er forfulgt i sit hjemland på grund af sine litterære aktiviteter, og at han/hun har en vis produktion bag sig.

En udlænding, der ønsker opholdstilladelse på grundlag af friby-ordningen, skal således være på ICORN's liste over forfulgte forfattere. 

Arbejdstilladelse

En udlænding, der får opholdstilladelse efter friby-ordningen, er fritaget fra kravet om arbejdstilladelse med hensyn til udøvelse af aktiviteter, der er naturligt tilknyttet til opholdet i Danmark som led i ordningen.

Formålet med friby-opholdet i Danmark er ikke, at udlændinge skal tage beskæftigelse eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, der ikke er knyttet til det litterære arbejde.

Hvis udlændingen ønsker at tage beskæftigelse, som ikke er tilknyttet til hans/hendes virkes som forfatter m.v., skal han/hun søge om en anden type opholdstilladelse, der giver mulighed for dette.

Læs mere om mulighederne for opholds- og arbejdstilladelse 
 
Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan han/hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel. 

Varighed

En forfatter m.v. kan få en midlertidig opholdstilladelse for to år ad gangen efter friby-ordningen.

Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis betingelserne stadig er opfyldt.

Det er ikke muligt at få en permanent opholdstilladelse efter friby-ordningen.

Familiemedlemmer

Udlændingen kan medbringe sin ægtefælle/faste samlever samt børn under 18 til Danmark.

Familiemedlemmernes opholdstilladelse gives med samme varighed som den udenlandske forfatters og kan også forlænges i overensstemmelse med en eventuel forlængelse af forfatterens opholdstilladelse.

Ligesom det er tilfældet for den udenlandske forfatter, er det ikke muligt for medfølgende familiemedlemmer at få en permanent opholdstilladelse efter friby-ordningen.

Hvis forfatterens ægtefælle/samlever får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig.

Inddragelse af opholdstilladelse efter friby-ordningen

Udlændingestyrelsen kan inddrage forfatterens opholdstilladelse, hvis den blev givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis forfatteren ikke længere lever op til betingelserne.

Dette kan ske, hvis:

 • Aftalen mellem forfatteren og kommunen ophæves eller misligholdes, fx hvis forsørgelsen ophører, eller forfatteren fraflytter kommunen.
   
 • Forfatteren får en opholdstilladelse på et andet grundlag, fx asyl eller på baggrund af beskæftigelse.

Ansøgningsprocedure

Efter, at ICORN har formidlet kontakt mellem kommunen og den udenlandske forfatter m.v.. skal forfatteren udfylde og underskrive ansøgningsskemaet og indgive den på den danske repræsentation i hans/hendes hjemland.

Ansøgningen skal vedlægges aftalen (original) mellem kommunen og forfatteren om opholdet. Det skal fremgå af aftalen, at forfatteren er blevet tilbudt ophold i kommunen som led i medlemskab af ICORN, og at kommunen påtager sig at forsørge forfatteren (og dennes eventuelle evt. medfølgende familie) under opholdet i kommunen.

Ansøgningen skal også vedlægges dokumentation for, at ICORN anser forfatteren for at være forfatter m.v. og for at være forfulgt efter ICORN’s kriterier.

Desuden skal ansøgningen vedlægges en værdierklæring underskrevet af forfatteren samt kopi gyldigt pas (paskravet kan fraviges, hvis der er særlige grunde, fx hvis ICORN har oplyst, at forfatteren ikke er i stand til at få et pas som følge af forfølgelse fra hjemlandets myndigheder).

Tildeling af administrativt CPR-nummer

Samtidig med meddelelsen om opholdstilladelse vil man få et administrativt CPR-nummer af Udlændingestyrelsen. Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt CPR-nummer, som i første omgang oprettes til brug for offentlige myndigheders administrative sagsbehandling. Det er først, når ens bopæl er registeret hos kommunen, at man opnår de rettigheder der følger med fx sygesikring.

For at undgå dobbeltregistrering, er det vigtigt at udlændingen, der har fået et administrativt CPR-nummer oplyser dette, når den pågældende tilmelder sig folkeregisteret i sin bopælskommune.

Læs mere om, hvornår Udlændingestyrelsen udsteder administrative CPR-numreSenest opdateret: 01-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen