Til forsiden

Danskprøve

En udlænding, som får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau.

Dette gælder som udgangspunkt for udlændinge, som har indgivet ansøgning fra og med den 15. maj 2012. 

Udlændingemyndighederne tilbyder en danskprøve på A1-niveau, den såkaldte Danskprøve A1. Visse andre prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A1. Læs mere i afsnittet ’Andre prøver på A1-niveau’.

Udlændingemyndighederne tilbyder desuden en danskprøve på A2-niveau, den såkaldte Danskprøve A2. Danskprøve A2 giver yderligere mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse. Læs mere i afsnittet ’Danskprøve A2’.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig udlændingemyndighedernes Danskprøve A1 eller Danskprøve A2 på www.danskprøve.dk.

Danskprøverne A1 og A2 er mundtlige prøver, som afholdes hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup. Fra den 18. november 2015 er det også muligt at aflægge prøverne hos Sprogcenter Vejle. Tilmelding til prøveaflæggelse i Vejle åbner den 30. oktober 2015 på www.danskprøve.dk. Gebyret for tilmelding til Danskprøve A1 og A2 er 2.605,89 kroner (2017-niveau) pr. tilmeldte prøve.

Hvis prøvedeltager er familiesammenført med en herboende tyrkisk statsborger, som er økonomisk aktiv, eller hvis prøvedeltager undtagelsesvist er EU-statsborger, er pågældende fritaget for at betale gebyr. 

Tidsfrister

Danskprøve på A1-niveau eller højere niveau skal som udgangspunkt bestås senest 6 måneder efter, at man er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 6 måneder efter, at man har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle, hvis man allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Hvis prøven er taget én eller flere gange, men ikke bestået inden for de 6 måneder, vil man få yderligere 3 måneder til at bestå prøven. Den præcise frist for, hvornår man skal opfylde kravet om at bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau, vil fremgå af det brev, som Udlændingestyrelsen sender, når man får sin opholdstilladelse.

Når danskprøven på A1-niveau eller højere niveau er bestået, har man – ud over ret til fortsat ophold i Danmark – mulighed for at få den økonomiske sikkerhedsstillelse, som er stillet af den herboende ægtefælle, nedsat med 21.715,79 kr. (2017-niveau). Man skal henvende sig til kommunen vedrørende nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse.

Består man ikke prøven inden for fristen, kan dette medføre, at opholdstilladelsen inddrages.

Også statsborgere fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Japan, Israel, Schweiz og Sydkorea skal opfylde kravet om en bestået danskprøve på A1-niveau eller højere niveau. Disse grupper var tidligere undtaget fra kravet om en bestået indvandringsprøve.

Udsættelse af frist for bestået danskprøve

Fristerne for aflæggelse af danskprøve kan udsættes, hvis prøvedeltageren kan dokumentere, at vedkommende er  forhindret i at aflægge prøven på grund af:

  1. barsel,
  2. prøvedeltagerens eller prøvedeltagerens mindreårige barns sygdom eller
  3. ekstraordinære uforudsete transportproblemer.

Hvis man ønsker, at fristerne skal udsættes, skal man selv rette henvendelse til Udlændingestyrelsen hurtigst muligt og indsende dokumentation for, hvorfor man er forhindret i at aflægge prøven.

Fristen for aflæggelse af prøve løber frem til, at Udlændingestyrelsen modtager anmodning om udsættelse af fristen. Udlændingestyrelsen vil efter indsendelse af dokumentation vurdere, om fristen kan udsættes. Indtil Udlændingestyrelsen har udmeldt en ny frist på baggrund af udsættelsen, skal man rette sig efter den først udmeldte frist.

Tyrkiske statsborgere

Tyrkiske statsborgere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, og som inden 6 måneder fra tilmeldingen til folkeregisteret er blevet økonomisk aktive som arbejdstagere, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteydere, er fritaget for kravet om en bestået danskprøve på A1-niveau eller højere niveau. Dog er muligheden for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse, som er stillet af den herboende ægtefælle, betinget af, at man har bestået en danskrprøve på A1-niveau eller højere niveau.

Såfremt man er tyrkisk statsborger og på grund af økonomisk aktivitet mener sig fritaget for kravet om en bestået danskprøve, kan man rette henvendelse til Udlændingestyrelsen for at få afklaret, om man er omfattet af fritagelsen og derfor ikke skal bestå danskprøve på A1-niveau. Hvis man ikke retter henvendelse til Udlændingestyrelsen, og det senere – efter fristens udløb – viser sig, at man ikke kan anses for at være økonomisk aktiv, kan opholdstilladelsen blive inddraget.

Andre prøver på A1-niveau

Visse prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A1. Se oversigt over andre danskprøver, der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau (bilag 1 til bekendtgørelse om danskprøve på retsinformation.dk). Hvis man har bestået en af disse prøver, skal man sende dokumentation for, at man har bestået prøven til Udlændingestyrelsen, inden fristen udløber for, hvornår man skal opfylde kravet om bestået prøve i dansk. Bemærk, at modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. ikke kan træde i stedet for Danskprøve A1.

Danskprøve A2

Udlændingemyndighederne tilbyder desuden en danskprøve på A2-niveau, den såkaldte Danskprøve A2. Danskprøve A2 giver yderligere mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med 10.857,89 kr. (2017-niveau), hvis man består prøven senest 15 måneder efter, at man er tilmeldt folkeregisteret, eller senest 15 måneder efter, at man har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle, hvis man allerede har opholdstilladelse på et andet grundlag. Denne prøve er ikke en betingelse for fortsat ophold i Danmark.

Visse prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A2. Se oversigt over andre prøver, der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau (bilag 2 til bekendtgørelse om danskprøve på retsinformation.dk). Hvis man har bestået en af disse prøver, skal man sende dokumentation for, at man har bestået prøven til Udlændingestyrelsen inden fristen udløber for, hvornår man skal opfylde kravet om bestået prøve i dansk. Bemærk, at modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. ikke kan træde i stedet for Danskprøve A2.

Dispensation

Kravet om bestået danskprøve på A1-niveau eller højere niveau kan fraviges, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet stilles. Det kan fx være, hvis den herboende ægtefælle:

Endvidere kan kravet om bestået danskprøve fraviges, hvis man har særlige handicaps, der forhindrer én i at gennemføre prøven (eksempelvis syns- eller hørehandicap). 

Yderligere information om Danskprøve A1 og A2

Udlændingemyndighederne har udarbejdet en informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 til ægtefællesammenførte i Danmark. Heri kan man bl.a. læse mere om tidsfristerne for prøverne, hvad prøverne består af, hvordan man kan tilmelde sig, og hvor prøverne afholdes. Man kan også se et eksempel på Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Bemærk, at det ikke er de samme spørgsmål, som vil blive stillet til den prøve, som man skal bestå.

Læs informationspakken om Danskprøve A1 og A2 (pdf)

Se eksempel på Danskprøve A1 

Se eksempel på Danskprøve A2

Læs bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge (pdf)Senest opdateret: 29-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen