Til forsiden

Au pair

Man skal have en opholdstilladelse for at være au pair hos en værtsfamilie i Danmark, hvis man er statsborger i et land uden for EU/EØS.

Det er ens eget ansvar at få en opholdstilladelse.

Formålet med et au pair-ophold

Au pair betyder 'på lige vilkår'. Ideen med et au pair-ophold er, at au pairen skal bo hos en værtsfamilie med børn under 18 år 'på lige vilkår' med resten af familiens medlemmer. Formålet er, at au pairen kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. Som modydelse deltager au pairen i de huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien i minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, maksimalt 6 dage om ugen.

Betingelser

For at au pairen har mulighed for at forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont som beskrevet ovenfor, er det en betingelse for at få opholdstilladelse som au pair, at ansøgeren har de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få fuldt udbytte af et au pair-ophold i Danmark.

I det følgende kan man læse om de krav, der skal være opfyldt af ansøgeren, værtsfamilien og af begge parter, samt kravet om, at au pair-opholdet skal være egnet til at give ansøgeren et nærmere bestemt udbytte for, at der kan gives en opholdstilladelse til en udlænding, som ønsker at være au pair i Danmark.

Krav til ansøgeren (au pairen)

 • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men under 30 år på ansøgningstidspunktet
 • Ansøgeren må ikke være gift, være i et fast samlivsforhold eller have indgået registreret partnerskab
 • Ansøgeren må ikke tidligere have været gift, levet i fast samlivsforhold eller levet i registeret partnerskab
 • Ansøgeren må ikke have børn
 • Ansøgeren må ikke vente barn på ansøgningstidspunktet. Kravet stilles ikke i sager, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet allerede opholder sig i Danmark som au pair

Krav om, at ansøgeren får udbytte af au pair-opholdet

I vurderingen af, om au pair-opholdet er egnet til at forbedre ansøgerens sproglige og faglige kundskaber samt give ansøgeren en større kulturel indsigt, indgår følgende forhold:

 • Au pair-opholdet skal have en naturlig sammenhæng med ansøgerens hidtidige livsforløb, herunder ansøgerens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Ansøgeren skal have gennemført skolegang svarende til 9. klassetrin. I særlige tilfælde, og hvor grundskolen i ansøgerens hjemland afsluttes efter 8. klassetrin, vil det være tilstrækkeligt, såfremt ansøgeren har gennemført 8. klassetrin. Efter en konkret og individuel vurdering kan et au pair-ophold eksempelvis vurderes til ikke at have en naturlig sammenhæng med ansøgerens hidtidige livsforløb, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse og herefter i en årrække haft beskæftigelse
 • Ansøgeren skal kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft to eller flere au pair-ophold i andre EU/EØS-lande eller Schweiz
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft opholdstilladelse i Danmark
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft ophold som au pair i Danmark ved forskellige værtsfamilier i mere end et år
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke have samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien
 • Ansøgeren må ikke være i familie med et eller flere medlemmer af værtsfamilien

Krav til værtsfamilien

 • Værtsfamilien skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende barn under 18 år. Barnet skal være registreret i Det Centrale Personregister som bosiddende på værtsfamiliens adresse. Hvis barnets forældre ikke bor på fælles bopæl, og det er aftalt, at au pairen skal opholde sig på skift hos forældrene, er det et krav, at både barnets mor og barnets far indgår en au pair-kontrakt med ansøger, og at begge forældre opfylder betingelserne for at være værtsfamilie. Hvis au pairen ikke skal opholde sig på skift hos fraskilte forældre, men alene hos den ene forælder, kan denne forælder være værtsfamilie under forudsætning af, at der er registreret mindst ét barn under 18 år på bopælen
 • Mindst én forælder skal som udgangspunkt have dansk statsborgerskab for, at værtsfamilien kan formidle dansk sprog og kultur. Kravet stilles dog ikke i sager, hvor værtspersonerne er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz og har lovligt ophold i Danmark , eller hvor værtpersonerne er udlændinge med længerevarende ophold i og længerevarende tilknytning til Danmark
 • Værtsfamilien må på ansøgningstidspunktet ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien erklærer dette ved at underskrive en erklæring, som er indeholdt i ansøgningsskemaet. Det bemærkes at værtsfamilien gerne må modtage enkelstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, som ikke relaterer sig direkte til forsørgelse
 • Værtsfamilien må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund og/eller karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen. Værtsfamilien erklærer at de ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, ved at underskrive en erklæring, som er indeholdt i ansøgningsskemaet. Man kan under afsnittet misbrug af au pair-ordningen læse mere om karensregistrering og udelukkelsesgrunde
 • Værtsfamilien skal tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pair-personen: En arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død, alvorlige sygdom eller ulykke
 • Værtsfamilien skal betale et engangsbeløb på 5.170 kr. (2017-niveau) til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Beløbet skal medfinansiere en del af statens udgifter til danskundervisning. Beløbet skal betales hver gang, der gives opholdstilladelse til en au pair uanset, om værtsfamilien tidligere har haft au pair og uanset, om ansøgeren (au pairen) tidligere har haft opholdstilladelse som au pair hos en anden værtsfamilie. Beløbet skal betales uanset, om au pairen har tænkt sig at benytte sig af tilbuddet om danskundervisning. Beløbet refunderes ikke, selvom au pairen ikke indrejser i Danmark, eller hvis au pair-kontrakten opsiges af enten au pairen eller værtsfamilien. Det bemærkes, at styrelsen først vil anmode værtfamilien om at indbetale beløbet, når det er konstateret, at de øvrige betingelser for at give en opholdstilladelse er opfyldt.

Øvrige krav og vilkår

 • Au pairen og værtsfamilien skal have indgået en skriftlig au pair-kontrakt, som skal være underskrevet af begge parter. Kontrakten er indeholdt i ansøgningsskemaet og skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen. Au pair-kontrakten skal blandt andet angive i hvilket tidsrum, au pairen skal udføre huslige pligter
 • Au pairen skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien. Det vil sige, at au pairen opgaver skal relatere sig til den daglige husførelse i værtsfamilien, som typisk er børnepasning, rengøring og tøjvask. Au pairen må således ikke beskæftige sig med opgaver i forbindelse med personlig pleje eller sygepleje af voksne medlemmer af værtsfamilien
 • Au pairen skal modtage minimum 4.150 kr. (2017-niveau) i lommepenge pr. måned (brutto) foruden gratis kost og logi hos værtsfamilien
 • Lommepengebeløbet skal indbetales på en dansk bankkonto i au pairens navn senest den sidste bankdag hver måned
 • Au pairen skal have eget værelse (beboelsesrum) i værtsfamiliens bolig under hele au pair-opholdet. Udover beboelsesrummet til au pairen skal værtsfamiliens bolig som minimum indeholde et opholdsrum samt et beboelsesrum pr. to personer registreret på bopælen. Hvis værtsfamiliens bolig bebos af flere familier, vil der alene kunne beregnes to personer fra samme familie i samme beboelsesrum. Beboelsesrum samt opholdsrum skal være godkendt til beboelse og fremgå af BBR (Bygnings- og Boligregistret)
 • Der må kun være én au pair i værtsfamilien ad gangen. Et overlap på 14 dage med henblik på oplæring af den ny au pair kan dog accepteres
 • Den daglige arbejdstid skal være på minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, dvs. mellem 18 og 30 timer om ugen. Hvis den daglige arbejdstid fx er angivet til at være 6 timer om dagen fra mandag til fredag med fri i weekenden, vil der ikke kunne gives en opholdstilladelse
 • Au pairen skal have mindst halvanden fast fridag om ugen Der er tale om en halv fridag, når au pairen udfører sine pligter på mellem 3 og 5 timer før eller efter kl. 14 den pågældende dag
 • Au pairen har krav på at holde fri på officielle danske helligdage
 • Au pairens ferie skal aftales skriftligt med værtsfamilien
 • Au pairen skal have tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser og dyrke kulturelle og faglige interesser, herunder adgang til at deltage i religiøse handlinger
 • Au pairen må gerne udføre ulønnet frivilligt arbejde uden for de tidsrum, hvor au pairen skal udføre huslige pligter for værtsfamilien. Ved ulønnet frivilligt arbejde forstås arbejde som er til gavn for, og som udføres over for personer uden for au pairens familie og slægt, samt værtsfamilien og dennes slægt. Arbejdet skal desuden være frivilligt og vederlagsfrit, samt udføres for en formelt organiseret organisation eller forening. Det er endvidere et krav at det ulønnet frivillige arbejde er en del af organisations eller foreningens kerneopgave
 • Au pairen skal under sygdom fortsat have eget værelse stillet til rådighed, og værtsfamilien skal yde fri kost og logi, samt udbetale lommepenge
 • Værtfamilien skal betale au pairens billet til Danmark, hvis au pairen ankommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz. Rejsetid og rejserute må ikke være til uforholdsmæssig stor ulempe for au pairen
 • Værtsfamilien skal betale au pairens hjemrejsebillet, hvis au pairen efter au pair-opholdets afslutning rejser tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, og dette land ligger uden for) EU/EØS eller Schweiz. Rejsetid og rejserute må ikke være til uforholdsmæssig stor ulempe for au pairen. Hvis au pairen ønsker at fortsætte sit ophold i Danmark som au pair ved en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med en ny værtsfamilie, overtager den nye værtsfamilie forpligtelsen vedrørende betaling af hjemrejse. Værtsfamiliens forpligtelse gælder også i de tilfælde, hvor au pairen får afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair, efter at au pair-kontrakten er indgået og au pairen er indrejst i Danmark. Begge parter skal overholde følgende frister ved bestilling af hjemrejsebilletten:
   • Hvis au pair-opholdet ophører i forbindelse med, at au pair-opholdstilladelsen udløber, skal au pairen senest 1 måned inden udløbet af opholdstilladelsen, skriftligt meddele værtsfamilien, om au pairen ønsker at rejse til hjemlandet eller opholdslandet. Værtfamilien har herefter pligt til at købe en hjemrejsebillet med afrejse inden udløbet af opholdstilladelsen
   • Hvis au pairen får inddraget sin opholdstilladelse, skal au pairen senest 1 uge efter styrelsens afgørelse, skriftligt meddele værtfamilien, om han/hun ønsker at rejse til hjemlandet eller opholdslandet. Værtsfamilien har herefter pligt til at købe en hjemrejsebillet med afrejse senest 3 uger efter, at au pairen skriftligt har meddelt værtfamilien om, at han/hun ønsker at rejse til hjemlandet eller opholdslandet
   • Hvis au pair-opholdet ophører af andre grunde, end beskrevet ovenfor, skal au pairen senest 1 uge efter au pair-opholdet ophør, skriftligt meddele værtsfamilien om han/hun ønsker at rejse til hjemlandet eller opholdslandet. Værtsfamilien har herefter pligt til at købe en hjemrejsebillet med afrejse senest 3 uger efter, at au pairen skriftligt har meddelt værtfamilien om, at au pairen ønsker at rejse til hjemlandet eller opholdslandet

Au pairen vil miste sin ret til en betalt hjemrejsebillet, hvis han/hun ikke overholder ovennævnte frister. Værtfamilien vil blive omfattet af en 2-årig karensperiode ved manglende overholdelse af ovennævnte frister eller ved undladelse af at købe en billet til Danmark eller hjemrejse billet når det er påkrævet.

Vilkårene i kontrakten kan udover de betingelser der er nævnt nedenfor, ikke ændres, ved gensidig aftale mellem parterne:

 • Betingelsen om lommepengebeløbet kan ændres ved gensidig aftale mellem parterne, dog ikke til et beløb der er lavere end minimumsbeløbet på tidspunktet for ansøgningen om opholdstilladelse som au pair
 • Au pair-personen må gerne få flere beboelsesrum til sin disposition og værtsfamilien må gerne betale au pair-personens ind- og hjemrejsebillet i andre tilfælde end forudsat i kontrakten
 • Ugeskemaet kan ændres ved gensidig aftale mellem au pairen og værtsfamilien så længe betingelserne om, at den daglige arbejdstid, som skal være på minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, dvs. mellem 18 og 30 timer om ugen, og betingelsen om halvanden fast fridag om ugen, fortsat er opfyldt

Varighed

En au pair kan højest få en opholdstilladelse på 24 måneder. Der kan dog ikke gives en tilladelse for en længere periode end au pair-kontraktens gyldighed eller til værtsfamiliens yngste hjemmeboende barns fyldte 18 år.

Hvis en au pair, der har fået opholdstilladelse som au pair med gyldighed i mindre end 24 måneder, ansøger om at få sin opholdstilladelse forlænget, kan han/hun kun få lov til at fortsætte som au pair, mens ansøgningen behandles, hvis det sker på de samme vilkår og hos den samme værtsfamilie Au pairen kan dog ikke fortsætte som au pair i de tilfælde hvor et familiemedlem af værtsfamilien har modtaget offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik, i perioden fra au pairen fik opholdstilladelse indtil tidspunktet hvor au pairen søger om forlængelse. Er der alene tale om enkeltstående ydelser som ikke relaterer sig til forsørgelse, må au pairen gerne fortsætte som au pair.

En au pair må ikke begynde som au pair hos en ny værtsfamilie, før han/hun har fået sin nye opholdstilladelse. Au pairen må derimod gerne flytte ind hos den nye familie og bo der som gæst.

Opsigelse

Opsigelse af au pair-kontrakten skal være skriftlig. Au pairen kan bringe au pair-kontrakten til ophør med 2 ugers varsel, mens værtsfamilien kan bringe au pair-kontrakten til ophør med 1 måneds varsel. Fortsætter au pairen sit au pair-ophold hos værtsfamilien i opsigelsesperioden, skal værtsfamilien yde au pairen fri kost og logi, samt udbetale lommepenge. Hvis au pairen ikke fortsætter sit au pair-hold hos værtfamilien i opsigelsesperioden, skal værtfamilien stadigvæk udbetale lommepenge til au pairen i opsigelsesperioden.

Parterne kan desuden hver især skriftligt bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse.

Opsigelse af au pair-kontrakt
> dansk/engelsk version (Word) (nyt vindue)
> dansk/engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Misbrug af au pair-ordningen

Au pairen får opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, da de opgaver, au pairen varetager hos værtsfamilien, ikke regnes som arbejde. Au pairen må derfor ikke udføre huslige pligter for værtsfamilien udover de fastsatte tidsgrænser, udføre andre opgaver end huslige pligter, udføre opgaver for andre end værtsfamilien, eller tage lønnet/ulønnet arbejde, medmindre der er tale om ulønnet frivilligt arbejde.

Under afsnittet øvrige krav og vilkår, kan man læse mere om hvad der karakteriserer ulønnet frivilligt arbejde.

Det betyder bl.a., at au pairen og værtsfamilien ikke kan aftale, at au pairen arbejder mere end 5 timer om dagen mod til gengæld at holde flere fridage. Au pairen og værtsfamilien kan ligeledes ikke aftale, at au pairen honoreres for at arbejde mere end de maksimale 30 timer om ugen.

Før au pairen har fået opholdstilladelse er flg. ulovligt:

 • Alt arbejde for værtsfamilien
 • Alt arbejde for andre end værtsfamilien

Efter au pair-personen har fået opholdstilladelse er flg. ulovligt:

 • Arbejde for værtsfamilien udover max 5 timer pr. dag/6 dage om ugen
 • Udførelse af andre opgaver end huslige opgaver for værtsfamilien
 • Alt arbejde for andre end værtsfamilien, som ikke er ulønnet frivilligt arbejde

Hvis man som au pair arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både au pairen og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

En værtsfamilie kan som følge af misbrug af au pair-ordningen blive omfattet af en karensperiode, hvilket indebærer at værtfamilien bliver udelukket fra at blive godkendt som værtfamilie i en bestemt periode.

En værtsfamilie kan blive udelukket fra at blive godkendt som værtsfamilie i en periode på 10 år som følge af overtrædelser af straffelovens bestemmelser om trusler, drab, vold, sædelighedsforbrydelser m.v. udøvet mod en au pair-person.

En værtsfamilie kan blive udelukket fra at blive godkendt som værtsfamilie i en periode på 5 år som følge af ulovlig beskæftigelse af en au pair-person.

En værtsfamilie kan desuden blive omfattet af en 2-årig karensperiode som følge af andet misbrug af au pair-ordningen. Værtsfamilie vil således blive omfattet af en 2-årig karensperiode hvis:

 • Au pairen hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det tidsmæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien
 • Au pairen hos værtsfamilien ikke har fået det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb
 • Au pairen hos værtsfamilien ikke har fået stillet eget værelse, der er godkendt til beboelse, til rådighed
 • Værtsfamilien ikke har betalt au pairen billet til Danmark, når det er påkrævet eller betalt au pairens hjemrejsebillet, når det er påkrævet
 • Værtsfamilien ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pairen død, alvorlige sygdom eller ulykke

Information og kontaktoplysninger

Folkeregisteret

Au pairen skal registreres som boende på værtsfamiliens adresse senest 5 dage efter han/hun er ankommet på værtsfamiliens bopæl . Henvendelse skal ske til det lokale folkeregister (Borgerservice), hvor au pairen også vil få et cpr.-nr. og et sundhedskort. Når au pairen flytter fra adressen eller forlader Danmark, skal dette også meldes til det lokale folkeregister (Borgerservice) ved personlig henvendelse.

Det er vigtigt at værtsfamilien og au pairen orienterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis au pairen fraflytter værtsfamiliens adresse eller forlader Danmark inden au pairens opholdstilladelse er udløbet.

Arbejdsskadeforsikring

Værtsfamilien har bl.a. pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker au pairen. Spørgsmål om forsikringen skal rettes til Arbejdsskadestyrelsen på tlf. 72 20 60 00.

Læs mere om reglerne for arbejdsskadeforsikring hos Arbejdsskadestyrelsen (nyt vindue)

Skat

Forholdet mellem værtfamilien og au pairen betragtes skattemæssigt som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt danske skatteregler. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pairen, sidestilles med lønindkomst. Der skal derfor betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat. SKAT kan på telefon 72 22 18 18 svare på spørgsmål vedrørende beskatning af lommepenge og gratis kost og logi.

Ferie

Forholdet mellem værtsfamilien og au pairen betragtes også feriemæssigt som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovgivning. Spørgsmål vedrørende ferieregler kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 72 14 20 09.

Læs mere om feriereglerne for au pair-personer (nyt vindue)

Au Pair Network

Au Pair Network gennemfører en helhedsorienteret indsats for at forebygge og dermed reducere antallet af problemer og konflikter for au pairer og værtsfamilier. Au Pair Network tilbyder blandt andet rådgivning for au pairer og værtsfamilier samt mægling mellem au pairer og værtsfamilier.

Au Pair Network kan kontaktes på tlf. 46 97 38 80 eller på e-mail: info@aupairnetwork.dk  

Læs mere om Au Pair Network (nyt vindue)

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse som au pair-personSenest opdateret: 31-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration