Til forsiden

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som kan anses for at være trådt i forældrenes sted, kaldes de 'uledsagede mindreårige asylansøgere'.

Uledsagede mindreårige asylansøgere skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark.

Uledsagede mindreårige asylansøgere betragtes dog som en særligt sårbar gruppe, og der er derfor lavet nogle særlige retningslinjer for behandlingen af deres ansøgninger. Ansøgningerne skal således behandles hurtigt, og de uledsagede mindreårige bliver indkvarteret på særlige asylcentre med specialuddannet personale.

Hvis den uledsagede mindreårige ikke er moden nok til at få behandlet asylansøgningen

Uledsagede mindreårige vil kun komme til at gennemgå asylsagsbehandlingen, hvis de er modne nok til det. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at en uledsaget mindreårig ikke er tilstrækkelig moden, kan den mindreårige i visse tilfælde alligevel få en opholdstilladelse uden, at ansøgningen om asyl bliver behandlet. Det er en betingelse for opholdstilladelse, at den uledsagede mindreårige ikke har et familiemæssigt netværk i hjemlandet og ved en tilbagevenden ikke kan undergives offentlig forsorg eller lignende og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Oplysninger om den mindreåriges helbred og behov for særlig omsorg og bistand og om den generelle situation i hjemlandet, fx om der er krig, indgår i vurderingen heraf.

Det er endvidere en betingelse for opholdstilladelse, at den uledsagede mindreårige ikke vil have mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter i hjemlandet. Denne betingelse gælder for uledsagede udlændinge, der er indrejst i Danmark fra og med den 1. januar 2011.

Opholdstilladelse bliver i disse tilfælde givet efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 1.

Hvis den uledsagede mindreårige får afslag på asyl

Hvis en uledsaget mindreårig er moden nok til at få sin ansøgning om asyl behandlet og får afslag på asyl, vil den uledsagede mindreårige kunne få en opholdstilladelse, hvis den mindreårige ikke har et familiemæssigt netværk i hjemlandet og ved en tilbagevenden ikke kan undergives offentlig forsorg eller lignende og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation.

Det er endvidere en betingelse for opholdstilladelse, at den uledsagede mindreårige ikke vil have mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter i hjemlandet. Denne betingelse gælder for alle uledsagede udlændinge, der er indrejst i Danmark fra og med den 1. januar 2011.

Opholdstilladelse bliver i disse tilfælde givet efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2.

Personlig repræsentant

Enhver uledsaget mindreårig udlænding vil få udpeget en personlig repræsentant, der skal varetage den pågældendes interesser. Repræsentanten skal bl.a. yde støtte til den mindreårige under behandlingen af en eventuel asylsag, fx ved at være til stede under asylsamtalen. Men repræsentanten skal også støtte den mindreårige i mere personlige forhold. Udlændingestyrelsen beder Dansk Røde Kors om at indstille en repræsentant til Statsforvaltning Hovedstaden, som så endeligt udpeger personen. Repræsentanten skal være uafhængig af udlændingemyndighederne og kan fx være en slægtning eller en anden privatperson.

Advokatbistand

Hvis en uledsaget mindreårigs sag bliver afgjort i åbenbart grundløs-proceduren, beskikker Udlændingestyrelsen en advokat til at bistå den pågældende under Udlændingestyrelsens behandling af asylsagen.

Bliver asylsagen behandlet i normalproceduren, og meddeler Udlændingestyrelsen afslag på asyl, beskikkes der en advokat for den uledsagede mindreårige i forbindelse med Flygtningenævnets behandling af sagen.

Uledsagede mindreårige udlændinge, der får afslag på asyl, har mulighed for fortsat at blive bistået af den beskikkede advokat. Advokaten kan bl.a. bistå den mindreårige i forhold til spørgsmålet om opholdstilladelse på andet grundlag og – i tilfælde af afslag herpå – rådgivning i forbindelse med den mindreåriges hjemvenden.

Eftersøgning af familie

Efter den uledsagede mindreåriges ankomst til Danmark iværksætter Udlændingestyrelsen en eftersøgning af den mindreåriges forældre eller anden familie, hvis deres opholdssted ikke er kendt. Eftersøgningen kan ske i samarbejde med en organisation, der er godkendt til det af udlændinge- og integrationsministeren.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at sætte eftersøgning i gang, at den mindreårige samtykker til det.

Hvis der i den uledsagede mindreåriges hjemland er modtage- og omsorgscentre, har Udlændingestyrelsen ikke pligt til at iværksætte en eftersøgning af den mindreåriges familie.

Uledsagede mindreårige, der ikke samtykker til eftersøgning af deres familie, eller som kommer fra lande, hvor der er modtage- og omsorgscentre, kan benytte sig af Internationalt Røde Kors’ eftersøgningstjeneste, som i fortrolighed – dvs. at Røde Kors ikke videregiver eftersøgningsresultatet til myndighederne – kan bistå den mindreårige med at finde forældre og anden familie.

Opholdstilladelse

Asyl

Hvis en uledsaget mindreårig udlænding får asyl, vil tilladelsen være tidsbegrænset. Opholdstilladelsens længde kan variere mellem 1 og 5 år. Når opholdstilladelsen udløber, kan udlændingen søge om at få den forlænget. Hvis udlændingen er fyldt 18 år, kan den pågældende få permanent opholdstilladelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis udlændingen ikke er fyldt 18 år eller ikke opfylder betingelserne for at få permanent opholdstilladelse, kan opholdstilladelsen forlænges tidsbegrænset, hvis betingelserne for opholdstilladelsen stadig er opfyldt.

Opholdstilladelse som uledsaget mindreårig

Hvis en uledsaget mindreårig udlænding får opholdstilladelse som uledsaget mindreårig efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, vil tilladelsen – afhængig af den mindreåriges alder – normalt blive givet for 1 år, hvorefter den mindreårige kan søge om at få den forlænget. For at få det skal betingelserne for opholdstilladelsen fortsat være opfyldt.

Opholdstilladelsen vil altid udløbe, når udlændingen fylder 18 år, hvorefter den pågældende normalt skal udrejse.

Der kan, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, undtagelsesvist gives opholdstilladelse efter det 18. år.

Disse regler gælder for alle uledsagede mindreårige udlændinge, der er indrejst i Danmark fra og med den 1. januar 2011.

Klage

En klage over et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, kan indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis en klage over et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2, bliver indgivet inden syv dage efter, at Udlændingestyrelsens afgørelse er meddelt barnet, har barnet ret til at blive i landet, indtil sagen er afgjort. Hvis fristen på syv dage overskrides, skal barnet normalt forlade Danmark, mens sagen behandles.Senest opdateret: 01-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen