Til forsiden

Egenfinansieret bolig

En asylansøger kan ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at bo i egenfinansieret bolig.

En egenfinansieret bolig kan være et almindeligt lejemål, herunder fremleje, i en beboelsesejendom eller villa. Det kan også være leje af et klubværelse. Flere enlige asylansøgere kan sammen leje en større lejlighed. Asylansøgere har dog ikke adgang til at købe fast ejendom i Danmark.

Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor stilles der krav til boligens standard. Der skal være tilsluttet varme og el, og der skal være adgang til køkken, toilet og bad. Derudover skal boligen have en størrelse, som gør den egnet til beboelse af den pågældende husstand. Det betyder bl.a., at der højst må bo to personer pr. beboelsesrum i boligen, eller at der mindst er 20 m2 til rådighed pr. person.

Betingelser

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at en asylansøger og dennes eventuelle husstand kan flytte i en egenfinansieret bolig, indtil den pågældende meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes:

 • Asylansøgeren skal selv finde og betale for boligen.
 • Udlændingestyrelsen skal godkende, at asylansøgeren og boligen opfylder betingelserne.
 • Asylansøgeren skal indgå en kontrakt om indkvartering i boligen med Udlændingestyrelsen. Det indgår i kontrakten som et vilkår, at asylansøgeren skal medvirke til oplysningen af sin asylsag, hvis sagen fortsat er under behandling, og/eller medvirke til sin udrejse efter afslag på eller frafald af ansøgningen.
 • Boligen skal være egnet til beboelse af den pågældende husstand.
 • Asylansøgeren og udlejeren skal give samtykke til, at Udlændingestyrelsen har adgang til at føre tilsyn med lejemålets tilstand for at sikre, at asylansøgeren og dennes eventuelle husstand bor under rimelige og forsvarlige forhold.
 • Boligen må ikke ligge i en kommune, som efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge. Fra den 1. januar 2017 skal følgende kommuner ikke modtage flygtninge: Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj, Læsø, Odder og Vallensbæk.

Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Asylansøgeren skal dokumentere at være selvforsørgende. Kravet er f.eks. opfyldt, hvis den samlede indtægt fra medlemmer over 18 år i ansøgerens husstand kan forsørge familien. Det er ikke et krav, at asylansøgeren har arbejde, men det vil typisk være tilfældet.
 • Der skal være gået mindst 6 måneder, siden asylansøgeren søgte om asyl.
 • Udlændingestyrelsen skal have besluttet, at asylansøgerens sag skal behandles i Danmark.
 • Asylansøgeren eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive administrativt udvist, fordi den pågældende må anses for en fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
 • Asylansøgeren eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive udvist ved dom.
 • Asylansøgeren eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet.
 • Asylansøgeren eller et medlem af husstanden må ikke være eller blive omfattet af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionen (f.eks. hvis der er alvorlig grund til at antage, at asylansøgeren har begået en forbrydelse mod freden eller menneskeheden, en krigsforbrydelse eller en alvorlig ikke-politisk forbrydelse)
 • Asylansøgningen må ikke blive behandlet i de såkaldte åbenbart grundløs- eller åbenbart grundløs haster-procedurer. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger

Asylansøgere under 18 år har kun mulighed for at bo i egenfinansieret bolig her i landet, hvis Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering af bl.a. deres alder og personlige modenhed finder, at hensynet til den mindreåriges tarv taler derfor, og hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

Udlændingestyrelsens eventuelle afslag på indkvartering i egenfinansieret bolig kan påklages til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette gælder dog ikke, hvis begrundelsen for afslaget er boligens geografiske placering.

Fortsat sundhedsbehandling, men ingen kontante ydelser

Asylansøgeren skal være selvforsørgende. Det betyder, at asylansøgeren og andre medlemmer af husstanden – typisk ægtefælle og børn – ikke får udbetalt kontante ydelser.  Asylansøgeren har mulighed for at arbejde, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere om arbejde. Det er ikke et krav, at asylansøgeren har arbejde, men det vil typisk være tilfældet.

Asylansøgeren og husstanden vil kunne få den nødvendige sundhedsbehandling på det asylcenter, som den/de pågældende bliver tilknyttet. Den/de pågældende vil også fortsat få tilbud om aktivering og undervisning.

Tilladelsens varighed

Udlændingestyrelsens tilladelse til at bo i egenfinansieret bolig gælder, indtil asylansøgeren meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. Hvis lejemålet er tidsbegrænset, gælder tilladelsen til at bo i egenfinansieret bolig i samme periode som lejemålet.

Hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt, eller hvis vilkårene i den indgåede kontrakt ikke overholdes, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at asylansøgeren og dennes eventuelle husstand skal tage ophold i et asylcenter. Dette vil f.eks. ske, hvis asylansøgeren ikke længere medvirker til oplysningen af sin sag eller til sin udrejse, hvis asylansøgeren udvises eller idømmes fængsel for kriminalitet, eller hvis asylansøgeren ikke længere er selvforsørgende.

Udlændingestyrelsens eventuelle afgørelse om, at asylansøgeren og dennes eventuelle husstand skal tage ophold i et asylcenter, kan påklages til 
Udlændinge- og Integrationsministeriet.Senest opdateret: 29-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen