Til forsiden

Beløbsordningen

Udlændinge, som er tilbudt arbejde med høj løn, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Ordningen omfatter også personer, som har søgt om asyl.

Betingelser

Det er et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum 375.000 kr. Beløbsgrænsen på 375.000 kr. er en absolut nedre grænse. Dette betyder, at kravet om en årlig aflønning på minimum 375.000 kr. skal være opfyldt i hvert enkelt optjeningsår, også selv om der evt. afholdes ferie uden løn. Feriepenge optjent i et ferieår med udbetaling det følgende år kan ikke indgå i beregningen af den årlige aflønning i optjeningsåret.

Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Retsinformation om Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (nyt vindue)

Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation til sundhedspersoner (nyt vindue)

Styrelsen for Videregående Uddannelser om autorisation til lovregulerede erhverv (nyt vindue)

Varighed

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt (dvs. en ansættelseskontrakt uden fast ophørsdato), vil man normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Herefter kan man søge om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen, hvis man fortsat er i samme job. Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles. Opholdstilladelsen kan godt forlænges, selvom beløbsgrænsen hæves, så ens årlige indtægt kommer til at ligge under grænsen, så længe man er i samme ansættelsesforhold.

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset (midlertidig) ansættelseskontrakt, vil opholdstilladelsen have samme varighed som ansættelseskontrakten plus 6 måneder (dog ikke for en samlet periode på mere end 4 år). Det skyldes, at man får 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ansættelseskontrakten udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke ret til at arbejde. Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job.

Hvis man indgiver sin ansøgning fra sit hjemland eller et andet land, hvor man har haft lovligt ophold i mere end de seneste 3 måneder, kan man få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned forud for ansættelsesperiodens start, således at man har mulighed for at etablere sig i Danmark. Det er en betingelse, at man erklærer, at man kan forsørge sig selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer i 1 måned, før man starter på sit job. Hvis man ikke erklærer dette, vil opholdstilladelsen være gyldig 14 dage forud for ansættelsesperiodens start. Hvis man søger fra Danmark, vil opholdstilladelsen være gyldig fra ansættelsesperiodens start.

Bemærk, at det er en forudsætning, at ens pas er gyldigt i mindst 3 måneder udover den periode, man søger opholdstilladelse for.

Læs mere om paskrav i forbindelse med ansøgningen

Hvis man mister sit job

Hvis man bliver uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge et nyt job. Man skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at ens ansættelse ophører. Dette gøres ved at indgive en ansøgning pr. brev eller via ansøgningsskemaet AR1 (hvor kun ansøgerdelen udfyldes) sammen med opsigelsesbrev eller anden form for dokumentation, hvoraf det fremgår hvorfor, man er blevet ledig, samt kopi af gyldigt pas. Bemærk, at der skal betales gebyr for denne type ansøgning og vedlægges kvittering for dette. Det er en betingelse for at få de 6 måneders ekstra opholdstilladelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Hvis man skifter job

Hvis man finder et nyt job, mens man er i arbejde, eller mens man har en opholdstilladelse til jobsøgning, kan man godt starte på sit nye job inden, man har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Man skal blot indgive sin ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholds- og arbejdstilladelse som lønarbejder

Bemærk: Hvis virksomheden, som tilbyder én arbejde til en bruttoløn på mindst 375.000 kr., er certificeret, kan man vælge i stedet at søge om opholdstilladelse efter Fast-track ordningen.

Læs mere om Fast-track ordningen

Familiemedlemmer

Hvis man har fået opholdstilladelse på baggrund af Beløbsordningen, kan man medbringe visse familiemedlemmer.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Kontaktpersonordningen

Hvis man repræsenterer en virksomhed med udenlandske ansatte, kan man få tildelt en kontaktperson i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Læs mere om kontaktpersonordningenSenest opdateret: 17-05-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration