Hvis der er oplysninger, der peger på, at det åbenbart vil stride mod barnets tarv at få opholdstilladelse i Danmark, vil Udlændingestyrelsen, før der træffes afgørelse, anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

Barnets ophold i udlandet

Hvis et barns opholdstilladelse er bortfaldet, og Udlændingestyrelsen beslutter, at der ikke kan gives dispensation fra bortfald, skal der samtidig tages stilling til, om barnet kan få en ny opholdstilladelse.

I de tilfælde, hvor barnet tidligere har haft en opholdstilladelse i Danmark, som er bortfaldet på grund af ophold i udlandet, kan en ny opholdstilladelse kun gives, såfremt hensynet til barnets tarv taler derfor.

Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

I denne vurdering ser Udlændingestyrelsen bl.a. på:

  • Længden og karakteren af barnets eventuelle ophold i Danmark set i forhold til hjemlandet
  • I hvilket land barnet har haft hovedparten af sin opvækst
  • Hvor barnet har gået i skole samt barnets sproglige færdigheder
  • Familiemæssige og sociale netværk

Det tillægges særlig vægt, om barnet har opholdt sig i Danmark i sine formative år.

Hvis barnet mod sin vilje har opholdt sig uden for Danmark på genopdragelsesrejse eller andet ophold af negativ betydning, vil dette normalt tale for, at barnet på ny kan få opholdstilladelse i Danmark.