Spørgsmål og svar

Udlændingestyrelsens sagsbehandling

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen af alle typer af sager i det omfang, det er muligt.

Visse dele af sagsbehandlingen kan blive forsinket eller begrænset af, at vi bl.a. har lukket for dele af personlig betjening i Borgerservice. Vi kan således fx ikke behandle ansøgninger om forlængelse af visa.

Behandlingen af ansøgninger om pas er genoptaget primo juni, men grundet et stort antal verserende sager kan der være en længere sagsbehandlingstid på ansøgninger om nyt pas.

Det er også muligt at indgive digitale (online) ansøgninger til os. Ansøgninger på papirskema kan indscannes og sendes til os via vores kontaktformular.

Fra mandag den 15. juni 2020 er det muligt at få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved efter forudgående tidsbestilling. Læs mere om optag af biometri under spørgsmålet ’Kan jeg få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto)?’ på denne side.

Fra mandag den 6. juli 2020 er det også muligt at bestille tid til at indgive ansøgninger om tilbagerejsetilladelse i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Læs mere om tidsbestilling

Det er muligt at ringe og skrive til Udlændingestyrelsen, og hvis du fx er blevet bedt om at komme med flere oplysninger i din sag, vil du fortsat kunne sende dem til os. Brug vores kontaktformular, når du skal kontakte os skriftligt

Breve, ansøgninger mv., som sendes til os via almindelig post vil blive håndteret, men forsinkelse kan forekomme. Vi opfordrer derfor til, at du så vidt muligt bruger vores kontaktformular her på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Det er også muligt at vedhæfte scannede dokumenter, herunder ansøgninger, i kontaktformularen

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er lukket for personlig betjening. Det er dog muligt at få optaget biometri og at indgive en ansøgning om tilbagerejsetilladelse, hvis du bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid. Du kan ikke bestille tid til andre personlige henvendelser end optagelse af biometri og indgivelse af ansøgninger om tilbagerejsetilladelse.

Det er også muligt at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular 

Læs mere om lukningen af Borgerservice i nyheden fra 12. marts 2020

Læs mere om åbningen for optagelse af biometri i nyheden fra 4. juni 2020

Ansøgninger, biometri og prøver

Fra den 15. juni 2020 kan du få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved, hvis du på forhånd ringer og bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid 

Det har igennem længere tid ikke været muligt at få optaget biometri hos hverken Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til den 30. september 2020. Forlængelsen gælder for alle ansøgninger indgivet fra og med den 15. februar 2020, uanset at vi i ansøgningsskemaerne vejleder om, at biometrien skal optages inden for 14 dage.

Du skal selv sørge for at bestille en tid til at få optaget biometri inden for fristen. Du vil ikke få en ny besked eller påmindelse om, at du skal have optaget biometri.

 

 

Du kan bruge vores digitale (online) ansøgningsskemaer som normalt og indgive din ansøgning digitalt.

Hvis du skal indgive en ansøgning på et område, hvor vi ikke tilbyder et digitalt (online) ansøgningsskema, er du velkommen til at indscanne dit udfyldte papirskema og sende ansøgningen til os via vores kontaktformular.

Fra den 15. juni 2020 kan du få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved, hvis du på forhånd ringer og bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid 

Det har igennem længere tid ikke været muligt at få optaget biometri hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet i Danmark. Udlændingestyrelsen har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Læs mere i spørgsmålet ovenfor om dette.

Det er stadig muligt at indgive ansøgninger om opholdstilladelse samt få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) via de danske repræsentationer i udlandet.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

Udlændingestyrelsen har forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til den 30. september 2020. Forlængelsen gælder også for ansøgninger indgivet fra og med den 15. februar 2020.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har oplyst, at de igen har åbnet for at tage danskprøver og indvandringsprøven. VSK tager kontakt til de borgere, der har haft tid til en prøve i nedlukningsperioden fra den 12. marts 2020 til og med den 10. maj 2020, for at give dem en ny tid så hurtigt som muligt.

Alle, der ønsker at tage prøver, har således igen mulighed for det, uanset om deres frist for at aflægge prøven er overskredet i nedlukningsperioden. Udlændingestyrelsen vil i den enkelte sag, der har været omfattet af nedlukningsperioden, tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt at tage prøverne. Generelt vil Udlændingestyrelsen se bort fra en overskridelse af fristen i disse sager, såfremt prøven er gennemført senest den 15. september 2020.

For yderligere information om afholdelse af danskprøver og indvandringsprøven henviser vi til VSK’s hjemmeside

 

For at opnå ægtefællesammenføring er det normalt et krav, at den herboende ægtefælle eller samlever er selvforsørgende.

Hvis ægtefællen i Danmark selv er udlænding, men ikke flygtning, er det normalt også en betingelse, at den pågældende opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at få eller bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet, der stilles i visse sager om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning, giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til 6 måneder og stadig opfylde kravet.

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om ægtefællesammenføring, men fx modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, som stilles i visse sager. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om familiesammenføring. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

For at opnå permanent opholdstilladelse, er det normalt et krav, at ansøgeren er selvforsørgende, og at ansøgeren opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a., at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for en opholdstilladelse, stadig opfyldes eller kan opfyldes, hvis du søger om permanent opholdstilladelse.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet i sager om permanent opholdstilladelse giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til6 måneder og stadig opfylde kravet. 

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om permanent opholdstilladelse, men fx. modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

Når du har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, kan det være en løbende betingelse for din tilladelse, at både du og din ægtefælle er selvforsørgende.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx blevet hjemsendt med lønkompensation eller blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring og lønkompensation udbetales ikke efter disse love, og har derfor ikke indflydelse på din opfyldelse af selvforsørgelseskravet.

 

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Udlændingestyrelsen udsteder ikke tilbagerejsetilladelser, så længe vi har lukket for personlig betjening i Borgerservice. Hvis du vælger at rejse ud, og senere har brug for en tilbagerejsetilladelse, vil du skulle søge om den via en ambassade eller repræsentation i udlandet.

Indrejse

Du har ret til at rejse ind i Danmark, når du er dansk statsborger eller har opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke er dansk statsborger eller ikke har opholdstilladelse i Danmark, kan du kun rejse ind i Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med din indrejse. Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Læs mere på politiets hjemmeside

Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

 

I lyset af den aktuelle situation har Udlændingestyrelsen besluttet at udsætte udrejsefristerne i opholdssager (sager om familiesammenføring, opholdstilladelse som religiøs forkynder samt opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til dansk mindretal). Indtil videre vil udrejsefristerne blive fastsat til den 1. september 2020. Hvis de almindelige regler for udrejsefrist giver mulighed for længere udrejsefrist, så er det den, der fastsættes.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få udsat din frist. Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

Herefter vil din udrejsefrist blive forlænget til den 1. september 2020, hvilket du vil modtage et brev om.

Din udrejsefrist kan forlænges yderligere, hvis der ved udløbet af den nye frist fortsat er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark. Du skal selv søge om det.

 

Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse rettidigt på grund af den verdensomspændende coronavirus (COVID-19), kan du få udsat din udrejsefrist til den 1. september 2020.

Når det bliver muligt for dig at udrejse af Danmark – det vil sige, når du har en flybillet til din hjemrejse – vil politiet ved grænserne ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist til den 1. september 2020.

Du vil således ved udrejsen få mulighed for at få udleveret et brev fra politiet ved grænsen (eksempelvis i lufthavnen), hvori der står, at din udrejsefrist er udsat til den 1. september 2020

Det betyder, at du ikke behøver at gøre noget, før du kan rejse ud af Danmark. Det er vigtigt, at du ikke møder op ved politiet før den dag, hvor du skal udrejse.

Da det ikke er muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet, anbefaler vi, at du gemmer brevet om udsættelse af udrejsefristen, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Det er i visse tilfælde muligt at få en tilbagerejsetilladelse til Danmark, selvom din opholdstilladelse eller oprindelige tilbagerejsetilladelse er udløbet. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark under behandling.

Du skal i så fald kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil vejlede dig om det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger til de danske repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Visum

På grund af lukningen af Danmarks grænser vil personer, som er visumpligtige til Danmark, og som ønsker at indrejse i Danmark, indtil videre til og med den 31. august 2020 som udgangspunkt få afslag på visum medmindre formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt.

Læs mere om behandlingen af visumsager i nyheden fra 14. marts 2020

Læs mere om, hvad der betragtes som et anerkendelsesværdigt formål på politiets hjemmeside om COVID-19

Læs mere om nedlukningen for modtagelse af visumansøgninger i nyheden fra 23. marts 2020

Hvis du har fået visum til Danmark, men på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at besøge Danmark i den periode, hvor dit visum er gyldigt, skal du søge om et nyt visum, hvis du ønsker at rejse hertil på et senere tidspunkt.

Det er ikke muligt at få rykket datoen for, hvor længe dit visum er gyldigt.

Du kan indgive en ny visumansøgning, når det igen er muligt at rejse. Læs mere i nyheden pr. 23. marts 2020

Udlændingestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at behandle ansøgninger om forlængelse af visum, da det kræver adgang til dit pas. Det er på grund af lukning for personlig betjening i Borgerservice og hos politiet ikke muligt at indlevere passet.

Du skal derfor udrejse, når dit visum udløber. Hvis du på grund af COVID-19 har problemer med at udrejse, når dit visum udløber, skal du udrejse så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af din visumperiode, hvis det skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af COVID-19.

 

Det gælder under normale omstændigheder, at hvis en udlænding har opholdt sig i Danmark eller de i øvrige Schengenlande på et dansk visum og i den forbindelse har haft et såkaldt ”overstay”, dvs. har opholdt sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i den pågældende udlændings visum, kan udlændingen som udgangspunkt ikke få et nyt visum til Danmark i en given periode (karens).

Det gælder dog som udgangspunkt ikke udlændinge, der har haft et overstay som følge af COVID-19 udbruddet i 2020, og disse udlændinge vil derfor som udgangspunkt alligevel kunne få udstedt et nyt visum hos de danske myndigheder.  

Der vil således kunne ses bort fra et overstay, hvis det skyldes, at udlændingen ikke har kunnet udrejse af årsager relateret til COVID-19. Der kan fx være tale om, at den pågældende selv blev syg og karantænesat under det tidligere ophold, eller at den pågældende ikke kunne rejse hjem på grund af nedlukning af flyruter mv.

Udlændinge, der opholder sig i Danmark på grundlag af et visum, men som ikke har kunnet udrejse rettidigt på grund af COVID-19, har mulighed for – når udlændingen kan udrejse – at få udleveret et brev fra politiet ved grænsen, hvor der står, at udrejsefristen er udsat til den 1. september. 

Du skal ikke møde op ved politiet, før den dag, du skal udrejse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet. Vi anbefaler derfor, at brevet gemmes, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Udlændingestyrelsen har iværksat en særlig procedure for udlevering af pas til ansøgere, der ønsker at frafalde deres ansøgning om forlængelse af visum og udrejse.

Du kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular.

Udlændingestyrelsen vil herefter hurtigst muligt kontakte dig og aftale det videre forløb.