Publiceret 04-07-2022

SIRIs forventede sagsbehandlingstider i 3. kvartal 2022

SIRI har opstillet forventninger til sagsbehandlingstider for førstegangssager i 3. kvartal 2022, jf. højre kolonne i tabel 1. Af tabellen fremgår også de aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider for allerede afgjorte sager sammenlignet med tallene for udgangen af 3. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022, hvor sagsbehandlingstiden generelt har været faldende. SIRI er nu kommet så meget ned i sagsbunkerne på flere erhvervsordninger, at 1. gangsansøgninger som udgangspunkt behandles inden for 1 måned. Længere sagsbehandlingstider i nogle sager skyldes derfor behovet for indhentning af yderligere oplysninger fra enten ansøger eller andre myndigheder.

 

Tabel 1. Sagsbehandlingstid - status og forventninger
 
 

Sagsområder
    Ult. 3. kvt.
2021 (sept.)
    Ult. 1. kvt.
2022 (marts)
             Aktuel
(juni)
    Forventet sagsbeh.-
tid 3. kvt. 2022
                 
Fast-track   44    31    29    1 måned
Beløbsordningen alm. (1)   128   85   53   1-3 måneder
Landbrug   72    42    29    1 måned
Praktikanter   78    73    48    2-3 måneder
Øvrige erhvervsordninger (2)   76    72    57    1-4 måneder
Forskere   62    32    29    1-2 måneder
Studerende   37    80    24    2 måneder
Ph.d.   29    24    19    1 måned
Au-pair   74    52    52    3 måneder
                 
Note: Den aktuelle sagsbehandlingstid dækker over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort 1.-22. juni 2022, opgjort 23. juni 2022. Den forventede sagsbehandlingstid dækker over sagsbehandlingstiden for hovedparten af ansøgerne forstået som, at 70-90 pct. af ansøgningerne senest er afgjort i det angivne interval, afhængigt af den enkelte ordning, individuelle forhold ved ansøgningen mv.

(1) Skøn/opgørelse vedrørende beløbsordningen er undtaget en række særligt komplicerede sager på bl.a. restaurationsområdet, hvor der erfaringsmæssigt gives afslag i en høj andel af sagerne. For disse sager må der forventes længere sagsbehandlingstid.

(2) Omfatter arbejdsmarkedstilknytning, associerings-stand still, boreplatform og lignende, etableringskort, jobsøgningsophold, særlige individuelle kvalifikationer, positivlisten for faglærte, positivlisten for personer med videregående uddannelse samt medfølgende familie på erhvervsområdet.

 

Det bemærkes herudover, at SIRI i 2. kvartal 2022 ekstraordinært har hjulpet Udlændingestyrelsen (US) med behandling af sager i relation til særloven om opholdstilladelse til personer, der er fordrevne fra Ukraine. Den ekstraordinære Ukraineindsats har, som forventet, generelt betydet længere sagsbehandlingstider for forlængelsessager på en række erhvervsordninger og reducerede åbningstider i SIRIs call-center. SIRI har dog i 2. kvartal også ansat og oplært mange nye medarbejdere, som bidrager yderligere til at nedbringe sagsbehandlingstiderne. I tråd med de faldende sagsbehandlingstider for førstegangssager er sagsbehandlingstiden for medfølgende familie også generelt faldende.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI