Publiceret 01-03-2018

Styrket kontrol med pas udstedt til udlændinge i Danmark

Mistænkes udlændinge for at misbruge det udstedte pas, kan det fremover give fem års karantæne, før et nyt kan udstedes.

Visse udlændinge i Danmark har mulighed for at få udstedt et pas af Udlændingestyrelsen, fx hvis de har asyl, eller hvis de ikke selv kan skaffe et pas eller anden rejselegitimation hos myndighederne i hjemlandet.

Men får de danske udlændingemyndigheder mistanke om misbrug af den udstedte rejselegitimation, kan de pågældende udlændinge nu få fem års karantæne, før et nyt pas kan udstedes.

Det har Folketinget vedtaget den 20. februar 2018, og lovændringen træder i kraft den 1. marts 2018.

Udlændingestyrelsen kan med de nye regler nægte at udstede pas, hvis der er mistanke om misbrug, fx hvis udlændingen flere gange inden for de seneste år har fået udstedt ny rejselegitimation, fordi det tidligere pas er bortkommet. Styrelsen kan også nægte at udstede pas, hvis det fx skønnes nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.

Nægtes udlændinge et nyt pas med henvisning til de nye regler, vil man ikke kunne få udstedt ny rejselegitimation i fem år, medmindre der foreligger ganske særlige grunde.

Lovændringen indebærer også, at Udlændingestyrelsen får hjemmel til at spærre udstedt rejselegitimation i Pasregistret, hvis udlændingen:

  • er i besiddelse af både dansk udstedt rejselegitimation og nationalitetspas og ikke ønsker at deponere det ene pas, eller
  • står registreret som udrejst i Det Centrale Personregister.

Du kan læse nærmere om reglerne her:

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget