Sagsbehandlingen tager normalt

2 måneder

Gebyr for sagsbehandling

3.280 kr.

Hvad betyder det at være medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker?
Hvad er betingelserne?
Hvis du har fået afslag på familiesammenføring – en overgangsordning
Opholdstilladelse til børn over 18 år og forældre?
Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?
Hvor længe kan jeg være i Danmark?
Hvad gør jeg, hvis udlandsdanskeren mister eller skifter sit job?
Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Hvad betyder det at være medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker?

Du kan i nogle tilfælde få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker, hvis du er 

 • ægtefælle
 • registreret partner
 • fast samlever eller
 • barn under 18 år

til en udlandsdansker. 

I helt særlige tilfælde kan der gives tilladelse til et hjemmeboende barn over 18 år eller en forælder.

Der kan ansøges efter denne ordning indtil den 1. juli 2018.

Hvad er betingelserne?

Du skal kunne dokumentere din familiemæssige relation til udlandsdanskeren i form af vielsesattest, fødselsattest eller lignende.

Der er desuden en række andre betingelser: 

 

Du skal have et gyldigt pas. Det gælder også for helt små børn, der er født i Danmark. 

Læs mere om paskravet her.

Udlandsdanskeren skal have indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i Danmark som, hvis udlandsdanskeren var udlænding, kunne være omfattet af beløbsordningen eller positivlisten.

Du kan læse mere om beløbsordningen her.

Du kan læse mere om positivlisten her.

Når du får en tilladelse som medfølgende familiemedlem, skal du bo på samme adresse i Danmark som udlandsdanskeren. 

Dette gælder også for børn – uanset barnets alder.

Udlandsdanskeren skal kunne forsørge dig under dit ophold i Danmark. 

I må derfor ikke må modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du har fået afslag på familiesammenføring – en overgangsordning

Hvis du og udlandsdanskeren allerede er vendt tilbage til Danmark, og du har fået afslag på ægtefællesammenføring af Udlændingestyrelsen, kan SIRI på visse betingelser give dig opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, også selvom udlandsdanskeren ikke længere er etableret i udlandet.

Det gælder også for jeres mindreårige udenlandske børn.

Du kan se betingelserne her:

 

Udlandsdanskeren skal have etableret sig i Danmark efter at have været etableret i udlandet.

Du har af Udlændingestyrelsen fået afslag på familiesammenføring med henvisning til tilknytningskravet.

For at kunne ansøge efter overgangsordningen, skal du have søgt om familiesammenføring før 25. maj 2017 og fået afslag efter denne dato.

 

Din frist for ansøgning

Hvis du har søgt familiesammenføring før 25. maj 2017 og hvis du ønsker at ansøge som medfølgende til udlandsdansker, efter du har fået afslag på familiesammenføring, så skal du ansøge senest 2 måneder efter afslaget på ægtefællesammenføring. 

Hvis du fik afslag på din ansøgning om familiesammenføring før 25. maj 2017 kan du ikke længere ansøge efter overgangsordningen.

Opholdstilladelse til børn over 18 år og forældre?

Hvis du er et barn over 18 eller forælder til hovedpersonen der skal studere i Danmark, er det kun i helt særlige tilfælde, at SIRI kan give opholdstilladelse til dig som medfølgende familiemedlem.

Det kan fx være tilfældet hvis flere af følgende forhold er aktuelle:

 • Hovedpersonen har altid forsørget dig og har altid boet på samme adresse som dig
 • Du er særligt afhængig af hovedpersonen på grund af et handicap, høj alder eller lignende.
 • Du har ikke anden familie i dit hjemland.
 • Du har tidligere boet sammen med hovedpersonen ved udstationeringer i andre lande.

Du skal dokumentere de særlige forhold, der gør sig gældende.

SIRI vil i sådanne tilfælde vurdere, om de dine særlige forhold kan begrunde, at du kan få en tilladelse som medfølgende familiemedlem, selv om du er forælder eller barn over 18 år.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker? – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du ønsker at holde barsel i dit hjemland, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

En tilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker giver dig ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive egen virksomhed.

Hvis du er under 18, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. Du kan læse mere om disse regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande

Du og din familie skal være selvforsørgende. I må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller udlandsdanskeren modtager sådanne ydelser, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og og eventuelt arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

 

 

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du vil normalt få tilladelse for samme periode som udlandsdanskerens kontrakts periode, dog højst 4 år.

Hjemlen for opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker, lov nr. 505 af 24. maj 2017, ophæves 1. juli 2018. Der kan altså ikke søges eller søges forlængelse efter den dato.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om opholdstilladelse på andet grundlag inden din tilladelse udløber.

Hvis du ønsker at vide mere om hvordan du kan søge familiesammenføring, kan du finde information her.

Se også afsnittet nedenfor: ” Hvad gør jeg, hvis hovedpersonen mister eller skifter sit job?”

Hvis du ansøger fra udlandet kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig fra 14 dage før det tidspunkt, hvor udlandsdanskeren skal begynde at arbejde.

Hvis du allerede er i Danmark når du ansøger, kan du blive i Danmark, mens din ansøgning bliver behandlet.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Da ordningen om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker ophæves 1. juli 2018, kan du ikke ansøge om forlængelse efter 1. juli 2018.

Læs mere om kravet til dit pas her.

Hvad gør jeg, hvis udlandsdanskeren mister eller skifter sit job?

Som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker, er din opholdstilladelse tæt knyttet til udlandsdanskerens job i Danmark. 

Hvis udlandsdanskeren mister eller skifter sit job, skal du altid underrette SIRI om det

Hvis udlandsdanskeren mister sit job, skal du meddele det til SIRI.

Hvis udlandsdanskeren er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, Du skal ansøge om opholdstilladelse umiddelbart efter ansættelsens ophør.

Hvis udlandsdanskeren skifter sit job, skal du meddele det til SIRI. 

SIRI vil så vurdere, om udlandsdanskerens nye ansættelse kunne være omfattet af beløbsordningen eller positivlisten, hvis udlandsdanskeren havde været udlænding. Hvis dette er tilfældet, vil du bevare din oprindelige opholdstilladelse.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie til en hjemvendt udlandsdansker behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal dokumentere på hvilken måde du er i familie med udlandsdanskeren. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en kopi af din vielsesattest, dokumentation for samliv eller fødselsattest til ansøgningen.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF3. 

Udlandsdanskeren skal udfylde den ene af skemaets to dele, og du skal selv udfylde den anden. 

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt udfyldes oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller udlandsdanskeren. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Medfølgende familie - udlandsdansker

Gebyr:

3.280 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser
 • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Betal med Dankort, VISA, MasterCard, JCB eller Maestro

Betal via international bankoverførsel

Sagsbestillings-id:

Betal gebyret i dansk netbank

Dansk netbank

På denne side kan du se de informationer, som du skal benytte, når du betaler gebyr via netbank.

Betaling i netbank

Benyt disse informationer ved betaling af sagen i din netbank.

Få tilsendt indbetalingskort og betal gebyret på posthuse eller i banker

Bestil indbetalingskort

På denne side kan du bestille et indbetalingskort, som du kan benytte til betaling i Danmark på posthuse og i banker.

Indbetalingskortet sendes til den adresse i Danmark, som du angiver nedenfor.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du er ægtefælle eller registreret partner, skal du vedlægge

Hvis du er fast samlever, skal du vedlægge

Hvis du er barn, skal du vedlægge

Afsæt gerne

60 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person 

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema MF3.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Hent print selv skema MF3 i Word-format         Hent print selv skema MF3 i pdf-format

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i SIRIs Borgercenter. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri.

Hvis du skal indgive ved SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

Se oversigt over de politistationer, hvor du kan indgive din ansøgning

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret to ansigtsfotos. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri på en dansk politistation, der optager biometri, eller i SIRIs borgercenter.

Hvis du skal have optaget biometri i SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri på en politistation, som optager biometri.

Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

 

 

 

Ansvarlig myndighed